M±nattasata½ niµµhita½.

6. Sam³l±yasamodh±napariv±sacatussata½

172. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± vibbhamati. So puna upasampanno t± ±pattiyo nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± vibbhamati. So puna upasampanno t± ±pattiyo ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± paµicch±detv± vibbhamati. So puna upasampanno t± ±pattiyo nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± paµicch±detv± vibbhamati. So puna upasampanno t± ±pattiyo ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
173. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe ch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe nacch±desi t± ±pattiyo pacch± ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
174. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti. Y± ±pattiyo j±n±ti t± ±pattiyo ch±deti, y± ±pattiyo na j±n±ti t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe j±nitv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe aj±nitv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± j±nitv± ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
175. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati. Y± ±pattiyo sarati t± ±pattiyo ch±deti; y± ±pattiyo nassarati t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe saritv± ch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti; y± ±pattiyo pubbe assaritv± nacch±desi t± ±pattiyo pacch± saritv± ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
176. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjati. Ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vibbhamitv± [so bhikkhu vibbhamitv± (ka.)] puna upasampanno y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.
177. “Idha pana, bhikkhave, bhikkhu parivasanto antar± sambahul± saŖgh±dises± ±pattiyo ±pajjitv± appaµicch±detv± s±maŗero hoti…pe… ummattako hoti…pe… khittacitto hoti…pe… vedan±µµo hoti…pe… tassa honti ±pattiyo paµicchann±yopi appaµicchann±yopi (yath± heµµh± vitth±rita½ tath± vitth±retabba½)…pe… ekacc± ±pattiyo j±n±ti, ekacc± ±pattiyo na j±n±ti…pe… ekacc± ±pattiyo sarati, ekacc± ±pattiyo nassarati…pe… ekacc±su ±patt²su nibbematiko, ekacc±su ±patt²su vematiko. Y±su ±patt²su nibbematiko t± ±pattiyo ch±deti; y±su ±patt²su vematiko t± ±pattiyo nacch±deti. So vedan±µµo hoti. So puna avedan±µµo hutv± y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko nacch±deti…pe… y± ±pattiyo pubbe nibbematiko ch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti; y± ±pattiyo pubbe vematiko nacch±desi t± ±pattiyo pacch± nibbematiko ch±deti. So bhikkhu m³l±ya paµikassitabbo. Yath±paµicchann±nańcassa ±patt²na½ purim±ya ±pattiy± samodh±napariv±so d±tabbo.