(13) 3. D±navaggo

142. “Dvem±ni bhikkhave, d±n±ni. Katam±ni dve? ¾misad±nañca dhammad±nañca. Im±ni kho, bhikkhave, dve d±n±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ d±n±na½ yadida½ dhammad±nan”ti.
143. “Dveme, bhikkhave, y±g±. Katame dve? ¾misay±go ca dhammay±go ca. Ime kho, bhikkhave, dve y±g±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ y±g±na½ yadida½ dhammay±go”ti.
144. “Dveme bhikkhave, c±g±. Katame dve? ¾misac±go ca dhammac±go ca. Ime kho, bhikkhave, dve c±g±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ c±g±na½ yadida½ dhammac±go”ti.
145. “Dveme, bhikkhave, paricc±g±. Katame dve? ¾misaparicc±go ca dhammaparicc±go ca. Ime kho, bhikkhave, dve paricc±g±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ paricc±g±na½ yadida½ dhammaparicc±go”ti.
146. “Dveme bhikkhave, bhog±. Katame dve? ¾misabhogo ca dhammabhogo ca. Ime kho, bhikkhave, dve bhog±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ bhog±na½ yadida½ dhammabhogo”ti.
147. “Dveme, bhikkhave, sambhog±. Katame dve? ¾misasambhogo ca dhammasambhogo ca. Ime kho, bhikkhave, dve sambhog±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sambhog±na½ yadida½ dhammasambhogo”ti.
148. “Dveme, bhikkhave, sa½vibh±g±. Katame dve? ¾misasa½vibh±go ca dhammasa½vibh±go ca. Ime kho, bhikkhave, dve sa½vibh±g±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sa½vibh±g±na½ yadida½ dhammasa½vibh±go”ti.
149. “Dveme bhikkhave, saªgah±. Katame dve? ¾misasaªgaho ca dhammasaªgaho ca. Ime kho, bhikkhave, dve saªgah±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ saªgah±na½ yadida½ dhammasaªgaho”ti.
150. “Dveme, bhikkhave, anuggah±. Katame dve? ¾mis±nuggaho ca dhamm±nuggaho ca. Ime kho, bhikkhave, dve anuggah±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ anuggah±na½ yadida½ dhamm±nuggaho”ti.
151. “Dvem±, bhikkhave, anukamp±. Katam± dve? ¾mis±nukamp± ca dhamm±nukamp± ca. Im± kho, bhikkhave, dve anukamp±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ anukamp±na½ yadida½ dhamm±nukamp±”ti.

D±navaggo tatiyo.