(14) 4. Santh±ravaggo

152. “Dveme bhikkhave, santh±r± [sandh±r± (ka.)]. Katame dve? ¾misasanth±ro ca dhammasanth±ro ca. Ime kho, bhikkhave, dve santh±r±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ santh±r±na½ yadida½ dhammasanth±ro”ti.
153. “Dveme, bhikkhave, paµisanth±r± [paµisandh±r± (ka.)]. Katame dve? ¾misapaµisanth±ro ca dhammapaµisanth±ro ca. Ime kho, bhikkhave, dve paµisanth±r±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ paµisanth±r±na½ yadida½ dhammapaµisanth±ro”ti.
154. “Dvem±, bhikkhave, esan±. Katam± dve? ¾misesan± ca dhammesan± ca. Im± kho, bhikkhave, dve esan±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ esan±na½ yadida½ dhammesan±”ti.
155. “Dvem±, bhikkhave, pariyesan±. Katam± dve? ¾misapariyesan± ca dhammapariyesan± ca. Im± kho, bhikkhave, dve pariyesan±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ pariyesan±na½ yadida½ dhammapariyesan±”ti.
156. “Dvem±, bhikkhave, pariyeµµhiyo. Katam± dve? ¾misapariyeµµhi ca dhammapariyeµµhi ca. Im± kho, bhikkhave, dve pariyeµµhiyo. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ pariyeµµh²na½ yadida½ dhammapariyeµµh²”ti.
157. “Dvem± bhikkhave, p³j±. Katam± dve? ¾misap³j± ca dhammap³j± ca. Im± kho bhikkhave, dve p³j±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ p³j±na½ yadida½ dhammap³j±”ti.
158. “Dvem±ni, bhikkhave, ±titheyy±ni. Katam±ni dve? ¾mis±titheyyańca dhamm±titheyyańca Im±ni kho, bhikkhave, dve ±titheyy±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ ±titheyy±na½ yadida½ dhamm±titheyyan”ti.
159. “Dvem±, bhikkhave, iddhiyo. Katam± dve? ¾misiddhi ca dhammiddhi ca. Im± kho, bhikkhave, dve iddhiyo. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ iddh²na½ yadida½ dhammiddh²”ti.
160. “Dvem± bhikkhave, vuddhiyo. Katam± dve? ¾misavuddhi ca dhammavuddhi ca. Im± kho, bhikkhave, dve vuddhiyo. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ vuddh²na½ yadida½ dhammavuddh²”ti.
161. “Dvem±ni bhikkhave, ratan±ni. Katam±ni dve? ¾misaratanańca dhammaratanańca. Im±ni kho, bhikkhave, dve ratan±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ ratan±na½ yadida½ dhammaratanan”ti.
162. “Dveme, bhikkhave, sannicay±. Katame dve? ¾misasannicayo ca dhammasannicayo ca. Ime kho, bhikkhave, dve sannicay±. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sannicay±na½ yadida½ dhammasannicayo”ti.
163. “Dvem±ni, bhikkhave, vepull±ni. Katam±ni dve? ¾misavepullańca dhammavepullańca. Im±ni kho, bhikkhave, dve vepull±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ vepull±na½ yadida½ dhammavepullan”ti.

Santh±ravaggo catuttho.