Nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓v▒do

81. ôSanti, bhikkhave, eke sama║abr▒hma║▒ uddham▒gh▒tanik▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓v▒d▒, uddham▒gh▒tanaŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝iŻ att▒naŻ pa˝˝apenti aÁÁhahi vatth│hi. Te ca bhonto sama║abr▒hma║▒ kim▒gamma kim▒rabbha uddham▒gh▒tanik▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓v▒d▒ uddham▒gh▒tanaŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝iŻ att▒naŻ pa˝˝apenti aÁÁhahi vatth│hi?
82. ôĹR│p▓ att▒ hoti arogo paraŻ mara║▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ĺti naŻ pa˝˝apenti Ĺar│p▓ att▒ hotiůpeů r│p▓ ca ar│p▓ ca att▒ hotiů nevar│p▓ n▒r│p▓ att▒ hotiů antav▒ att▒ hotiů anantav▒ att▒ hotiů antav▒ ca anantav▒ ca att▒ hotiů nevantav▒ n▒nantav▒ att▒ hoti arogo paraŻ mara║▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓ĺti naŻ pa˝˝apenti.
83. ôImehi kho te, bhikkhave, sama║abr▒hma║▒ uddham▒gh▒tanik▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓v▒d▒ uddham▒gh▒tanaŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝iŻ att▒naŻ pa˝˝apenti aÁÁhahi vatth│hi. Ye hi keci, bhikkhave, sama║▒ v▒ br▒hma║▒ v▒ uddham▒gh▒tanik▒ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝▓v▒d▒ uddham▒gh▒tanaŻ nevasa˝˝▓n▒sa˝˝iŻ att▒naŻ pa˝˝apenti, sabbe te imeheva aÁÁhahi vatth│hiůpeů yehi tath▒gatassa yath▒bhuccaŻ va║║aŻ samm▒ vadam▒n▒ vadeyyuŻ.