Te me n± se.
N±mhi se ca ap±d±do vattam±n±na½ padasm± paresa½ ekav±kye µhit±na½ tumha-amhasadd±na½ savihatt²na½ te me v± honti yath±kkama½-kata½ te, kata½ tay±, kata½ me, kata½ may±-diyate te, d²yate tava, d²yate me, diyate mama-dhana½ te, dhana½ tava, dhana½ me, dhana½ mama.
Nacav±h±hevayoge.
Cav±ha-aha-evehiyoge tumha-amhasadd±nam±des±na honti. Gacch±ma tumhe ca, mayañca-passati tumhe ca, amhe ca-kata½ tumhehi ca, amhehi ca-diyate tumhañca, amhañca-dhana½ tumhañca, amhañca-kata½ tay± ca, may± ca-d²yate tava ca, mama ca-dhana½ tava ca mama ca-v±diyogepyeva½ ñeyya½-ubha kati sadd± bahuvacanatt±-“ubhagohi µo“ti yona½ µo-ubho, ubho-suhisubhasso.
Ubhassa suhisvo hoti-ubhohi ubhohi-
Ubhinna½.
Ubh± na½vacanassa inna½ hoti-ubhinna½, ubhosu.
Ýi katimh±
Katimh±yona½µi hoti-kati,kati,kat²hi,kat²bhi, katinna½ kat²su.
Atha saªkhy±sadd± vuccante.
Ek±dayo aµµh±rasant± saªkheyyavacan±-v²sati-±dayo pana saªkhy±navacan±ca-ekasaddo sabb±disu vuttova-dv±dinamaµµh±rasant±na½ bahuvacanantatt± ekavacan±bh±vo-dvisadd± yomhi.
Yomhi dvinna½ duve dve.
Yomhi dvissa savibhattissa duve dve honti pacceka½-duve dve, dv²hi dv²bhi.
Duvinna½ namhi v±.
Namhi dvissa savibhattissa duvinna½ hoti v±-duvinna½-aññatra.
Namhi nuk dv±d²na½ sattarasanta½.
Dv±d²na½ sattarasanna½ saªkhy±na½ nukhoti namhi vibhattimhi. Uk±ro-ucc±raºattho-kak±ro ant±vayavattho-tena nambh²na d²gho-dvinna½,dv²su-tisadd± yomhi.
Pume tayo catt±ro.
Yomhi savibhatt²na½ tivatunna½ tayo catt±ro honti yath±kkama½ pulliªge-tayo, tayo, t²hi, t²bhi.
ðºa½ ººanna½ titojjh±.
Jhasaññato tito na½vacanassa ººa½ ººanna½ honti-tiººa½ tinºanna½,t²su-itth²ya½.
Tisso catasso yomhi savibhatt²na½.
Vibhattisahit±na½ tivatunna½ yomhi tisso catasso hontitthiya½ yath±kkama½-tisso, tisso, t²hi t²bhi.
Namhi ticatunnamitthiya½ tissacatass±.
Namhi ticatunna½ tissa catass± hontitthiya½ yath±kkama½-tissanna½, t²su-napu½sake.
T²ºi catt±ri napu½sake.
Yomhi savibhatt²na½ ticatunna½ yath±kkama½ t²ºi catt±ri honti napu½sake-t²ºi t²ºi-sesa½ pulliªgasama½-catu yo.
Caturo v± catussa.
Catusaddassa savibhattissa yomhi caturo v± hoti pulliªge-caturo, caturo-aññatra-catt±ro, catt±ro-cat³hi cat³bhi.
Ýa pañc±d²hi cuddasahi.
Pañc±d²hi cuddasahi saªkhy±hi yona½ µo hoti-pañca, pañca.
Pañc±d²na½ cuddasannama.
Pañc±d²na½ cuddasanna½ suna½hisva hoti-ett±pav±doya½-pañcahi pañcabhi, pañcanta½ pañcasu-eva½ ch±dayo aµµh±rasant±-eko ca da sa c±ti catthasam±se ekena adhik± das±ti tatiy±sam±se v± kate “ekatthat±yan”ti vibhattilopo-evamupari ca.
Ekaµµh±nam±.
Eka-aµµh±na½ ± hoti dase pare.
Ra saªdhy±to v±.
Saªkhy±to parassa dasassa ra hoti vibh±s±-saca“pañcamiya½ parasse”ti anuvattam±ne “±diss±“ti dak±rasseva hoti-ek± rasa, ek±dasa.
¾ saªkhy±y±sat±don’aññatthe.
Saªkhy±yamuttarapade dvissa ± hotasat±don’aññatthe-dv±dasa.
Kh± catt±¼²s±do.
Dvissa kh± v± hotacatt±¼²s±don’aññatthe-b±rasa.
Tisse.
Saªkhy±yamuttarapade tissa e hotasat±don’aññatthe.
Chat²hi ¼o ca.
Chatihi parassa dasassa ¼o hoti ro ca-te¼asa-terasa.
Catussa cuco honti v± dasasadde pare-dvitte-cuddasa coddasa catuddasa.
V²satidasesu pañcassa paººupaºº±.
V²satidasesu paresu pañcassa paººupaºº± honti v± yath±kkama½-paººarasa pañcadasa.
Chasasa so.
Chassa so iccayam±deso hoti dasasadde pare-so¼asa sorasa, sattarasa sattadasa, aµµh±rasa aµµh±dasa-ekena ³n± v²sat²ti visesanasam±sagabbhe tatiy±sam±se.
Itthiyamh±sitapumitthi pumevekatthe.
Itthiya½ vattam±ne ekatthe sam±n±dhikaraºe uttarapade pare bh±sitapumitthi pumeva hot²ti pumbh±v± ±ppaccayo nivattate-ek³nav²sati-itthiliªgekavacananto-v²sati-±dayo hi ±navutiy± ekavacanant± itthiliªg±-(bho) ek³nav²sati ek³nav²satimicc±di-eva½ v²sati ekav²sati dv±v²sati b±v²sati tev²satippabhutayo.
V²sataya½ pañcassa v± paººa-±dese-paººuv²sati, pañcav²sati-ekena ³n± ti½sati ti½s± v± ekunati½sati ekunati½s±-matikaññ± sam±-eva½ ti½sati ti½s±ppabhutayo-ti½s±saddassa pana silope-d²gharass±ti yogavibh±g± rasse-ti½sa-niggah²t±game ca ti½santipi hoti-evamupari ca yath±sambhava½-dvatti½sati-±dina½ rassañcatt±ni-catt±¼²s±ya samhi-catt±¼²s± catt±¼²sa catt±¼²sa½ v±,eva½ catt±r²s± catt±risa catt±r²sa½.
Dviss± ca.
Asat±don’aññatthe catt±¼²s±do dvissa e hoti v± ± ca-dve catt±¼²sa dv±catt±¼²sa dv²catt±¼²sa-eva½ dvevatt±risa dv±catt±r²sa dvicatt±r²sa, dvecatt±¼²sati dv±catt±¼²sati dvicatt±¼²sati.
Catt±¼²s±do v±.
Asat±don’aññatthe catt±¼²s±do tisse v± hoti-tecatt±¼²sa tivatt±¼²sa tecatt±¼²sati ticatt±¼²sati-tecatt±r²sa ticatt±r²sa-dvepaññ±sa dv±paññ±sa dvipaññ±sa dvepaºº±sati paºº±sa, dvesaµµhi dv±saµµhi dvisaµµhi, tesaµµhi tisaµµhi, dvesattati dv± sattati dv²sattati dvesattari dv±sattari dvisattari, tesattati tisattati tesattari tisattari, dvñas²ti dv±-as²ti dv²y±s²ti-y±gamo-tñas²ti tiy±s²ti, dvenavuti dv±navuti dvinavuti, tenavuti tinavuti-sata½, napu½saka mekavacananta½-eva½ sahassadayo-koµi pakoµi koµippakoµi akkhohiºiyo itthiliªgekavacanant±-vaggabhede tu sabb±sampi saªkhy±na½ bahuvacanañca hoteva-yath±-dve visatiyo, tisso v²satiyo icc±di-dasa asaka½ sata½ n±ma,dasasata½ sahassa½, dasasahassa½ nahuta½, dasanahuta½ lakkha½, satasahassantipi vuccati-lakkhasata½ koµi, koµilakkhasata½ pakoµi, pakoµilakkhasata½ koµippakoµi-eva½ nahuta½ ninnahuta½ akkhohiº² bindu abbuda½ nirabbuda½ ahakaha½ ababa½ aµaµa½ sogandhika½ uppala½ kumuda½ puº¹arika½ paduma½ kath±na½ mah±kath±na½ asaªkheyyanti yath±kkama½ satalakkhaguºa½ veditabba½.
Ath±saªkhyamuccate.
Ta½ duvidha½ p±dic±dibhedena-tattha-pa par± apa sa½ anu ava o ni du vi adhi api ati su u abhi pati pari upa ±-ime v²sati p±dayo-c±dayo pana-ca v± ha aha eva evamicc±dayo-ime dvepi liªgasaªkhy±rahit±-etehi pana yath±sambhava½ vihit±na½ vibhattina½.
Asaªkhyehi sabb±sa½.
Avijjam±nasaªkhyohi par±sa½ sabb±sa½ vibhatt²na½ lopo hot²ti lopo ca.
Vibhattiy± tato bhedo saliªg±na½ bhave tath±tumh±dina½ tvaliªgesu nevatthi p±div±dina½.
Vutat±ni sy±dyant±ni.
Athekatthamuccate-upasadd± paµhamekavacana½ si-tassa “asaªkhyehi sabb±sa½”ti lopo-kumbhasadd± chaµµhayekavacana½ sa-upa kuma asa iti µhite “aviggabho niccasam±so padantaraviggaho ve”ti sam²pa½ kumbhasseti padantaraciggahe-“sy±di sy±dinekatthan”ti sabbatthekatthe vattate.
Asaªkhya½ vibhatti sampatti samipa s±kaly±h±va yath±pacch± yugapadatthe.
Asaªkhya½ sy±dyanta½ vibhatty±dinamatthevattam±na½ sy±dyantena sahekatthambhavati.
Ekatthat±ya½.
¿y±diºadisam±sehi ekatthibh±vo ekatthat±-tasmi½ sy±di lopo hoti-“ta½ napu½saka”mitinapu½sakaliªga½-tato sy±di-“pubbasm±m±dito”ti lope sampatte.
N±to mapañcamiy±.
Am±dekatth± pubba½ yadekatthamak±ranta½ tato par±sa½ sabb±sa½ vibhatt²na½ lopo na hoti a½tu bhavatyapañcamiy±-upakumbha½ tiµµhati-kumbhassa sam²pa½ tiµµhat²ti attho-upakumbha½ pakassa.
V± tatiy±sattam²na½.
Am±dekatth± pubba½ yadekatthamak±ranta½ tato par±sa½ tatiy± sattam²na½ a½ hoti v±-upakumbha½ kata½, upakumbhena v±, upa kumbha½ dehi-pañcamiya½ amabh±v±-upakumbh± apehi-upakumbham±yatta½-upakumbha½ n²dhehi, upakumbhe v±-evamupanagaramicc±di-sam²pa½ aggino-upaggi-etthapana-“pubbasm±m±dito”ti sabbasy±di lopova-evamupaguru-veti sabbattha vattate.
Am±di.
Am±di sy±dyanta½ sy±dyantena saha bahulamekattha½ hoti-g±ma½ gato g±magato, muhutta½ sukha½ muhuttasukha½-vuttiyevopapadasa m±se-kumbhak±ro, ettha bahul±dhik±r± asy±dyanten±pi sam±so. Ntam±naktavant³hi v±kya-dhamma½ suºanto, dhamma½ suºam±no, odana½ bhuttav±, rañgñ± bhato r±jahato, asin± jinno asicchinno, pitar±sadisopitusadiso, dadhin± upasitta½ bhojana½ dadhibhojana½, gu¼ena misso odano gu¼odano-iha pana vutti padenevopasitt±di kriy±y±khy±panato na tatth±yuttatthat±-kvacivuttiyeva-urago-kvaci v±kyameva-erasun± chinnav±, dassanena pah±tabb±, br±hmaºassa deyya½br±hmaºadeyya½yup±ya d±ru yupad±ru, idha nahoti saªghassa d±tabba½-g±m± niggato g±ma niggato, kvacivutti yeva-kammaja½-idha na hoti rukkh± patito-rañño puriso r±japuriso-bahul±dhik±r± ntam±naniddh±riyapuraºa bh±vati bh±vati ttatthehi nahoti-mam±nukubba½, mam±nukurukam±no, gunna½kaºh± sampannakh²ratam±, siss±na½ pañcamo, paµassa sukkat±-kvaci hoteva-vattam±nas±m²pya½, phal±na½ titto, phal±na½ suhito, br±hmaºassa kaºh± dant± iccatra dant±pekkh± chaµµhiti kaºhenasambandh±bh±v± na sam±so-aññamaññasambandh±na½hi sam±soyad± tu kaºh± ca te dant± ceti visesanasm±so tad± chaµµhi kaºhadant±pekk±ti br±hmaºakaºhadant±ti hoteva-rañño m±gadhassa dhanamiccatra raññoti chaµµhi dhanamapekkhate na m±gadha½ r±j± eva m±gadhasadadena vuccateti bhed±bh±v± sambandh±bh±voti tuly±dhikaraºena m±gadhena saha r±j± na samasyate-rañño asso ca puriso c±ti ettha rañño asso purisoti ca pacceka½ sambandhato s±pekkat±ya na sam±so-asso ca puriso c±ti catthasam±se kate tu r±jassapuris±ti hotevaññ±napekkhatt±-rañño garuputtoti ettha pana r±j±pekkhinopi garuno puttena saha sam±so gamakatt±-gamakattampihi sam±sassa nibandhana½-d±ne soº¹o d±nasoº¹o-kvaci vuttiyeva-pabbataµµho-kvac² sam±sepi vibhatyalopo-jane suto.
Visesanamekatthena.
Visesana½ sy±dyanta½ vasessena sy±dyantena sam±n±dhik±raºena sahekattha½ hoti-n²lañca ta½ uppala½ ceti niluppala½-v±kye tuly±dhikaraºabh±vappak±sanattha½ catasaddappayogo-vuttiyantu sam±seneva tappak±sanato na tappayogo-eva maññatr±pi vuttaµµh±namappayogo-bahul±dhik±r± kvaci upam±nabhuta½ visesanampara½ bhavati-s²ho’ca s²ho-muni ca so s²ho c±ti munis²ho-munisaddoyeva v± visesana½-tath±hi-s²hoti vutte upacarit±nupacaritas²h±na½ s±maññappat²tiya½ munisaddo viseseti-s²lameva dhana½ s²ladhana½-dhammoti sammato dhammasammato-mahanti ca s± saddh± c±ti sam±se kate-“itthiyambh±sitapumitthi pumevekattha”ta pumbh±v± ª²ppaccay±bh±vo-“µantantunantin”tassa µe-“byañjane d²gharass±”ti dighe-mah±saddh±.
Nañ.
Nañicceta½ sy±dyanta½ sy±dyantena sahekattha½ hoti-ñak±ro“µanaññass±”ti visesanattho-p±manaputt±d²su m± hot³ti.
Ýanaññassa.
Uttarapade nañsaddassa µa hoti-na br±hmaºo abr±hmaºo, nañaya½ pariyud±savutti pasajjappaµisedhavutti ca-paµhamapakkhe-br±hmaºa añño br±hmaºant±najjh±sino khattiy±di br±hmaºa sadisoyeva abr±hmaºeti vutte patiyate-itarasmi½ pana pakkhe kenaci sa½sayanimittena khattiy±do br±hmaºeti pavantassa micch±ñ±ºanivutti kar²yati-br±hmaºe ya½n’a bhavati br±hmaºeti br±hmaºantajjh±sito na bhavat²ti attho-tattha vin± sadisatta½ micch±ñ±ºasambhav± payogas±matthiy± ca sadisapaµippatti taggat±ca liªgasaªkhy± bhavanti-atoyevoccate nañivayutta maññasadis±dhikaraºe tath± hi atthasampaccayoti-tadeva½ pakkhañcayeva pubbapadatthappadh±natta½-evamanasso-ihatu.