¿k±ranta½.
Y±gu, y±gu, y±guyo-(bho)y±gu, y±gu, y±guyo-y±gu½, y±gu, y±guyo-y±guy±, y±guhi, y±gubhi-y±guy±, y±guna½-y±guya½, y±guy±, y±gusu-eva½ dhenu sassu piyaªguppabhutayo-m±tu dh²tu duhitu sadd± pitusaddasam±-salop±bh±vapakkhe y±dese m±tusaddassa pana “ye pass±”ti yogavibh±g± v± palopo-maty±, m±tuy±.
Uk±ranta½.
Vadh³, vadh³, vadhuyo-(bho)vadhu, vadhu, vadhuyo-vadhu½, vadh³, vadhuyo-vadhuy±, vadh³hi, vadh³bhi-vadhuy±, vadh³na½-vadhuya½, vadhuy±, vadh³su-eva½ jambu v±mor³ sarabhu ±dayo.
Ðk±ranta½.
Go icc±di pumena sama½.
Itthiliªga½.
Cittasi.
A½ napu½sake.
Ak±rantato n±masm± sissa a½ hoti napu½sakaliªge-mitta½-yomhi.
Yonanti.
Ak±rantato n±masm± yona½ n² hoti napu½sake’ti ni ±deso.
N²na½ v±.
Ak±rantato n±masm± n²na½ µ±µe v± honti yath±kkama½-citt±, aññatra-“yolopan²su d²gho”tid²ghe-citt±ni-(bho) citta, citt±, citt±, citt±ni-citta½, citte, citt±ni-cittenecc±di buddhasaddasama½-eva½ p±nad±nappabhutayo-ekacc±dina½ tu paµham±nimhi viseso.
Na nissa µ±.
Ekacc±d²hi parassa nissa µ± na hoti-ekacc±ni, paµham±ni-pad±d²hi n±smi½su.
N±ssa s±.
Pad±dihi n±ssa s± hoti v±-padas±, padesa-bilas±, bilena.
Pad±dihi si.
Ehi smino si hoti v±-padasi, pade, padamhi, padasmi½-kamma saddato n±ssa“n±sseno”ti eno v±-kammena-aññatra pum±din± v± utte-kammun±, kamman±-imin±va sasm±su utta½-tassa lasaññ±ya½-sasm±na½ yath±yoga½ non± nicca½-vavatthitavibh±s±ya½-kammuno, kammassa-kammun±, kamm±, kammamh±, kammasm±-“kamm±dito”ti smino v± nimhi-kammani, kamme, kammamhi, kammasmi½-sesa½ cittasama½-camma vesma bhasm±dayo kammasm± uttatoññatra-gacchantasi-“ntassa½”ti v± amhisilopo-gaccha½-aññatra sissa a½-gacchanta½, gacchant± gacchant±ni-(bho)gaccha, gacch±, gaccha½, gacchant±, gacchant±ni-gaccha½, gacchanta½, gacchante, gacchant±ni-n±disu pulliªgasma½-eva½ yajanta vajant±dayo.
Ak±ranta½.
Aµµhi
Jhal± v±.
Jhalato yona½ ni hoti v± napu½sakaliªge-aµµhini-yo lopadighesu-aµµhi-(bho)aµµhi, aµµh²ni, aµµh²-aµµhi½, aµµhini, aµµhi = tatiy±disu munisaddasama½-evamacchi akkhi dadhi satthi ±dayo.
Ik±ranta½.
Daº¹²-“ekavacane”cc±din± rasso-silopo-daº¹²ni, daddh²-(bho)daº¹i, daº¹², daº¹²ni, daddh²-daº¹ina½,daº¹i½, daº¹²ni, daº¹²-sesa½ pulliªgasma½-eva½ sukhak±r² s²ghay±y² ±dayo.
¿k±ranta½.
Cakkhu, cakkhuni, cakkhu-aµµhisaddasama-evam±yu madhu matthu dhanu cittaguppabhutayo-±yus±ti kodh±ditt± n±ssa s± v±-ambusadd± smino“ambav±d²h²”ti v± ni ±des±-ambuni, ambumhi, ambusmi½.
Guºavantusi.
Addha½napu½sake.
Ntussa addha½ hoti simhi napu½sake-guºava½, guºavanta½-yomhi-“yav±dontuss±”ti ak±re“yona½ n²”ti ni tassa v± µ±dese-guºavanat±nicc±di-gacchantasama½-eva½ yasavantu dhanavantu gomantv±dayo.
Uk±ranta½.
Gotrabhu, gotrabhuti, gotrabhu-(bho)gotrabhu, gotrabhuni, gotrabhu-gotrabhu½, gotrabhuti, gotrabhu-gotrabhun± icc±di pulliªge vessabhusaddasama½-eva½ abhibhu sayamabhu dhammañña ±dayo.
Ðk±ranta½-napu½sakaliªga½.
Atha sabb±d²na½ r³panayo niddis²yate-sabba katara katama ubhaya itara añña aññatara aññatama pubba par±para dakkhiºuttar±dha r±nivavatth±yamasaññ±ya½-ya tya ta eta ima amu ki½ eka tumha-amha iccete sabb±dayo-sabbo.
Yonameµa.
Ak±rantehi sabb±dihi yonameµa hoti-sabbe-evam±lapana dutiy±yosu.
Sabb±d²na½ namhi ca.
Ak±rant±na½ sabb±d²na½ e hoti namhi suhisu ca.
Sa½s±na½.
Sabb±dito na½vacanassa sa½s±na½ honti-sabbesa½, sabbes±na½-sesa½ buddhasama½-itthiya½ “itthiyamatv±”ti ±ppaccaye saralope ca kate ±k±rassa ghasaññ±ya½ kaññ±saddasseva r³panayo, ayantu viseso.
Ghap± sassa ss± v±.
Sabb±d²na½ ghapato sassa ss± v± hoti-“ghossa”micc±dan± rasse-sabbass±. Sabb±ya-namhi-sabb±sa½. Sabb±s±na½.
Smino ssa½.
Sabb±dina½ ghapato smino ssa½ v± hoti-sabbassa½, sabb±ya½, sabb±ya-napu½sake-sabba½-yossa nimhi-
Sabb±d²hi.
Sabb±dihi parassa nissa µ± na hoti-sabb±ni-(bho)sabba, sabb±, sabb±ni-sabba½, sabbe, sabb±ni-n±disu pumeva-katar±dayo tayo t²su liªgesu sabbasam±-eva½ itara aññasadd±-ss±ssa½su viseso.
Ssa½ss±sy±yesvitarekaññetim±nami.
Ssam±disu itara-eka-añña-eta imaiññesa½ i hoti-itariss±, itarissa½-aññiss±, aññissa½-aññatara-aññatamasadd± liªgattaye sabbasam±-pubbo-yo.
Pubb±d²hi chahi.
Etehi chahi savisaye eµ v± hoti’ti yosseµ-pubbe, pubb±-(bho)pubba, pubb±, pubbe, pubb±-pubba½, pubbe, pubb±-sesa½ sabbaliªge sabbasama½-eva½ par±dayo pañca-yo, y±, yamicc±di sabbasama½-y±dinam±lapane r³pa½ na sambhavati-tyasi.
Tyatet±na½ tassa so.
Tyatet±namanapu½sak±na½ tassa so hoti simhi-syo, sy±tyamicc±di-so.
Ta tassa no sabb±su.
Tasaddassa tassa no v± hoti sabb±su vibhattisu-ne, te-na½ ta½, ne, te-nena, tena, nehi, tehi, nebhi, tebhi-
Ýa sasm±smi½ss±yassa½ss±sa½mh±mhismimimassa ca.
S±dasvimassa tasaddatak±rassa ca µo v± hoti-pubbasara lope-assa, nassa, tassa-nesa½, nes±na½, tesa½, tes±na½-amh±, asm±, namh±, nasm±, tamh±, tasm±-amhi, asmi½, namhi, nasmi½, tambhi, tasmi½, nesu. Tesu-itthiya½-s±, n±, n±yo, t±, t±yo-na½, ta½, n±, n±yo, t±, t±yo-n±mhi kate-
Ss± v± tetim±m³hi.
Ghapasaññehi t± et± im± am³hi n±danamekasmi½ ss± v± hoti-v± µ± dese-ass±, nass±, n±ya.
T±ya v±.
Ssa½ss±ss±yesu tassa v± i hoti-tiss±, tass±, t±ya-n±hi, n±bhi, t±hi, t±bhi-sassa v± ss±mhi-ass±, nass±, tiss±, tass±, ss±des±bh±vapakkhe.
Tetim±to sassa ss±ya.
T± et± im±to sassa ss±yo hoti v±-ass±ya, nass±ya,
Tiss±ya, tass±ya-dvihi muttapakkhe-t±ya t±ya-na½vacanassa sam±dese tak±rassa ca v± µ±dese “suna½hisu“ti d²ghe ca kate-±sa½, n±sa½, n±s±na½, t±sa½, t±s±na½-sattamiya½-assa½, ass±, nassa½, nass±, n±ya½, n±ya, tissa½, tiss±, tassa½, tass±, t±ya½, t±ya, n±su, t±su-napu½sake-na½, ta½, n±ti, t±ti, na½, ta½,ne, n±, ni, te, t±ni-n±disu pumeva-evametasaddassa t²su liªgesu-µan±des±bh±vo’va viseso-imasi.
Simhi napu½sakass±ya½.
Imasaddass±napu½sakass±ya½ hotisimhi-aya½, ime, ima½, imen±.
N±mhinimi.
Imasaddass±nitthiya½ n±mhi anaimicc±des± honti-anena, imin±-hi-
Imass± nitthiya½ µe.
Imasaddass±nitthiya½ µe hotiv± suna½hisu-ehi, ehi, imehi, imehi-sa-µasasm±smi micc±din± sabbassimassa v± µ±dese-assa, imassa, esa½, es±na½. Imesa½, imes±na½-amh±, asm±, imamh±, imasm±-amhi, asmi½, imamhi, imasmi½, esu, imesu-itthiya½-aya½, im±, im±yo-ima½, im±, im±yo-n±-“ss± v± tetim±m³h²”ti ss± v±, µ±dese ssamicc±din± i ± dese ca-ass±, imiss±-aññatra = im±ya, im±hi, im±hi-sa-ass±, imiss±, ass±ya, imiss±ya, im±ya, na½vacanassa sam±dese imassa ca µ±dese “suna½has³”ti d²ghe ca kane-±sa½, im±ya½-s±nam±dese-im±s±na½-sattamiya½-assa½, imissa½. Ass±ya, imiss±ya, im±ya½, im±ya, im±su-napu½sake.
Imassida½ v±.
A½sisu saha tehi imassida½ v± hoti napu½sake-ida½, ima½, im±, im±ni-ida½, ima½, ime, im±ni-tatiy±disu pulliªgasma½-amusi.
Mass±mussa.
Anapu½sakass±mussa mak±rassa so bhoti simhi-asu-yo-
Lopo musm±.
Amusaddato yona½ lopo v± hoti pulliªge’ti nicca½yo lope digho-amu-amu½, am³-amun±, am³hi, am³bhi-
Na no sassa.
Amusm± sassa no na hoti-amussa, amusa½, amus±na½-amun±, amumh±, amusm±-amumhi,amusmi½, amusu-itthiya½-asu, amu, amuyo-
Amu½, am³, amuyo-n±-“ss±v±, tetim±m³h²”ti ss± v±-amuss±, amuy±, am³hi, am³bhi-amuss±, amuy±, amusa½, am³s±na½-sattamiya½amuss±. Amussa½. Amuya½, amuy±, amusu-napu½sake-
Amuss±du½.
A½sisu saha tehi amussa adu½ hoti v± napu½sake-adu½-añña
Tra silope-amu, amuna, am³, adu½, amu½, amuni, am³-sesa½ pumeva-ki½si.
Kissa ko sabb±su.
Sabb±su vibhatt²su kissa ko hoti-sisso-ko, ke, ka½, ke, kena, kahi, kehi.
Ki sasmi½su v± nitthiya½.
Anitthiya½ kissa ki v± hoti sasmi½su-kissa, kassa, kesa½, kes±na½, kamh±, kasm±, kimhi, kismi½, kamhi, kasmi½, kesu-itthiya½-ka-±dese ak±rantatt± ±ppaccayo-k±, k±, k±yo icc±di sabb±va-napu½sake.
Kima½sisu saha napu½sake.
A½sisu saha tehi ki½saddassa ki½ hoti napu½sake-ki½, k±ni, ki½, ke, k±ni-kenecc±di pumeva-ekasaddo saªkhy±tulyaññ± sah±yavacano-atra saªkhy±saddo sa½kheyyav±ci-yad± saªkheyya v±c² tadekavacananto aññatra bahuvacanantopi-eko ek± ekamicc±di-sabbasama½ tiliªgesu-ss±ssa½su pana-ssam±din± imhi ekiss± ekissa½-tumha ambhasadd± aliªg±-tath± ubha katiñci sadd± pañc±dayo aµµh±rasant± ca-tumhasi amhasi.
Tumhassa tuva½ tvamamhi ca.
Amhisimhi ca tumhassa savihattissa tuva½ tva½ honti-tuva½ tva½.
Simhi ha½.
Simhi amhassa savibhattissa aha½ hoti-aha½-yo-tumhe.
Mayamasam±mhassa.
Yosvamhassa savibhattissa mayamasm± v± honti yath±kkama½-maya½, asm±, amhe-a½-tuva½. Tva½.
Amhi ta½ ma½ tava½ mama½.
Amhi tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ ta½ ma½ tava½ mama½ honti yath±kkama½-ta½, tava½, ma½, mama½.
Dutiye yomhi v±.
Tumha-amhasadd±na½ savihatt²na½ pacceka½ ªa½ ª±ka½ v± honti dutiye yomhi-tumh±ka½ tumhe, amha½, amh±ka½, asm±, amhe.
N±sm±su tay± may±.
N±sm±su tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ tay± may± honti yath±kkama½.
Tay±tayina½ tva v± tassa.
Tumhassa tay±tay²na½ tak±rassa tva hoti v±-tvay±, tay±, may±, tumhehi, tumhebhi. Amhehi, amhebhi.
Tava mama tuyha½ mayha½ se.
Se tumha-amhasadd±na½ svibhatt²na½ tava mama tuyha½ mayha½ honti yath±kkama½-tava tuyha½ mama mayha½.
Na½sesva sam±ka½ mama½.
Na½sesvamhassa savibhattissa asm±ka½ mama½ honti yath±kkama½-mama½.
©a½ ª±ka½ namhi.
Namhi tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ ªa½ ª±ka½ honti pacceka½-tumha½ tumh±ka½ amha½ amh±ka½ asm±ka½.
Sm±mhi tvamh±.
Sm±mhi tumhassa savibhattissa tvamh± hoti v±-tvamh± tvay±tay± may±.
Smimhi tumh±mh±na½ tayi mayi.
Smimhi tumha amhasadd±na½ savibhatt²na½ tayi mayi honti yath±kkama½-tvayi tayi mayi, tumhesu.
Sumh±mhasay±sm±.
Amhassa asm± hoti v± sumhi-asm±su amhesu.
“Ap±d±do padatekav±kye”ti adhik±ro.
Yona½ hisvapañcamy± vo no.
Apañcamiy± yona½ hisvap±d±do vattam±n±na½ padasm± paresa mekav±kye µhit±na½ tumha-ambhasadd±na½ savibhatt²na½ vo no honti v± yath±kkama½-tiµµhatha vo, tiµµhatha tumhe, tiµµh±ma no, tiµµh±ma maya½-passati vo, passati tumhe, passati no, passati amhe-diyate vo, diyate tumha½, diyate no, diyate amha½-dhana½ vo, dhana½ tumha½,dhana½ no, dhana½ amha½-kata½ vo, kata½ tumhehi, kata½ no, kata½ amhehi.