Ntussa-.
Simhi ntussaµ± hoti; guºav±.
A½ªa½ napu½sake-.
Ntussa a½ªa½ honti simhi napu½sake; guºava½ kula½, guºañca nta½ kula½–-napu½saketi ki½: s²lav± bhikkhu.
Himavato v± o-.
Himavato simhi ntussa o v± hoti; himavanto, himav±.
R±j±diyuv±ditv± -.
R±j±d²hi yayuv±d²hi ca sissa ± hoti; r±j±, yayuv±–-r±ja brahma sakha atta ±tuma.
Dhammo v±ññatthe-().
Da¼hadhamm±; (da¼hadhammo) asm±.
Imo bh±ve-().
Aºim±, laghim±–-yuva s± suv± maghava puma vattaha.
V±mbh±naddh -.
R±j±d²na½ yuv±d²na½ c±naªi hoti v±mhi; [ ] r±j±na½, r±ja½, yuv±na½, yuva½.
Yonam±no-.
R±j±d²hi yuv±d²hi ca yonam±no v± hoti; r±j±no, yuv±no–-v±tveva-r±j±,r±je, yuv±, yuve.
¾yo no ca sakh±-.
Sakhato yonam±yono honti v± ±no ca; sakh±yo, sakhino, sakh±no:v±tveva-sakh±, sakhe.
Ýe smino-.
Sakhato smino µe hoti; sakhe niccattho’yam±rambho.
Non±sesvi-.
Sakhassa i hoti non±sesu; sakhino, sakhin±, sakhissa.
Sm±na½su v±-.
Sakhassa v± i hot² sm±na½su; sakhism±, sakhasm±, sakh²na½, sakh±na½.
Yosva½hisu c±raªi-.
Sakhassa v± ±raªi hoti yosva½hisusm±na½su ca; sakh±ro sakh±yo, sakh±resu, sakhesu,sakh±ra½, sakha½, sakh±rehi, sakhehi, sakh±r±, sakh±rasm±, sakh±r±na½, sakh±na½.
Latupit±dinamase-.
Latuppaccayant±na½ pit±d²na½ c±raªi bhoti sato’ññatra; katt±ro, pitaro, katt±ra½, pitara½, katt±r±, pitar±, kattari, pitari–-aseti-ki½:kattuno, pituno.
Namhi v±-.
Namhi latupit±d²nam±raªi v± hoti; katt±r±na½, kattuna½, pitar±na½, pitunna½.
¾-1
.
Namhi latupit±d²nam± v± hoti; katt±na½, katt³na½, pit±na½, pitunna½.
Salopo-.
Latupit±d²hi sassa lopo v± hoti; kattu, kattuno, sakamandh±tu, sakamandh±tuno, pitu, pituno.
Suhisv±raªi-.
Suhisu latupit±d²namaraªi v± hoti; katt±resu, kattusu, pitaresu, pitusu, katt±rehi, kattuhi, pitarehi, pituhi.
Najj±yosv±m-.
Yosu nad²saddassa ±mi v± hoti; najj±yo, nadiyo.
Ýi katimh±-.
Katimh± yona½ µi hoti; kati tiµµhanti, kati passa.
Ýa pañc±dihi cuddasahi-.
Pañc±d²hi cuddasahi sa½khy±hi yona½ µo hoti; pañca pañca, eva½ y±va aµµh±ras±–-pañc±d²h²ki-ki½: dve tayo catt±ro; cuddasabh²ti-ki½: dvev²satiyo.
Ubhagohi µo-.
Ubhagohi yona½ µo hoti; ubho, ubho, g±vo, g±vo–-kathä½ imekaratti½ ubhayo vas±m±ti- µomhi yak±r±gamo.
¾raªism±-.
¾raª±desato paresa½ yona½ µo hoti; sakh±ro, katt±ro, pataro.
Ýoµe v±-.
¾raª±desamh± yona½ µoµe v± honti yath±kkama½; sakh±ro, sakh±re, sakh±ro–-µoggahaºa½ l±ghavattha½.
ݱ n±sm±na½-.
¾raª±desamh± n±sm±na½ µ± hoti; katt±r±, katt±r±, kvaci v± hoti bahakul±dhik±r±; et±dis± sakh±rasm±
Ýi smino-.
¾raª±desamh± smino µi hoti; kattari, pitari.
Div±dito-.
Div±d²hi n±mehi smino µi hoti; divi, bhuvi–-nicca½ vak±r±gamo.
Rass±raªi-.
Smimhi ±ro rasso hoti; kattari, nattari.
Pit±d²namanattv±d²na½-.
Nattv±divajjit±na½ pit±d²nam±ro rasso hoti sabb±su vibhattisu; pitaro, pitara½–-anattv±d²nanti ki½: natt±ro.
Yuv±d²na½ suhisv±naªi-.
Suhisu yuv±d²na½ ±naªi hoti; yayuv±nesu, yuv±nehi.
Non±nesv±-.
Esu yuv±d²nam± hoti; yuv±no, yuv±n±, yuv±ne.
Sm±sminna½ n±ne-.
Yuv±d²hi½ sm±sminna½ n±ne honti yath±kkama½; yuv±n±, yuv±ne.
Yona½ none v±-.
Yuv±d²hi yona½ none v± honti yath±kkami½; yuv±no yuv±ne–-v±ti-ki½:yuve passa;noggahaºa½ l±ghavattha½.
Ito’ññatthe pume-.
Aññapadatthe vattam±n± ik±rantato n±masm± yona½ none v± honti yath±kkama½ pulliªge, tomara½kusa p±ºino, tomara½kusap±ºine, v±tveva-tomara½kusap±ºayo; aññattheti-ki½:p±ºayo.
Ne smino kvavi-.
Aññapadatthe vattam±n± ik±rantato n±masm± smino ne hoti v± kvaci;’kataññumhi ca posamhi s²lavante ariyavuttine’v±tveva-ariyavuttimhi; pumetveva-ariyayavuttiy±.
Pum±-.
Pumasaddato smino ya½ vutta½ ta½ v± hoti; pum±nepume.
N±mhi-.
Pumassa n±mhi ya½ vutta½ ta½ v± hoti; pum±n± pumena.
Sumh± ca-.
Pumassa sumhi ya½ vutta½ ta½ ± ca v± hoti; pum±nesu, pumesu, pum±su.
Gassa½-.
Pumasaddato gassa a½ v± hoti; bho puma½, bho puma, bho itthipuma½, bho itthipuma.
S±ssa½se c±naªi-.
S±saddassa ±naªi hoti a½se ge ca; s±na½, s±nassa, bho s±na.
Vattah± sananna½ non±na½-.
Vattah± sananna½ non±na½ honti yath±kkama; vattah± no, vattah±n±na½.
Brahmassu v±-.
Brahmassu v± hoti sana½su; brahmuno, brahmassa, brahm³na½ brahm±na½.
N±mhi-.
Brahmassu hoti n±mhi; brahmun±,
Pumakammath±maddh±na½ v± sasm±su ca-.
Pud²namu hoti v± sasm±su n±mhi ca; pumuno, pumassa; pumun±, pum±n±, pumun±, pum±n±; kammuno, kammassa; kammun± kammasm±; kammun±, kamman±; µh±muno, µh±massa;µh±mun±, µh±masm±; µh±mun±, µh±mena; addhuno, addhassa; addhun±, addhasm±;addhun±, addhan±.
Yuv± sassano-.
Yuv± sassav± ino hoti, yuvino, yuvassa.
Nott±tum±-.
Att±tumehi sassa no hoti v±; attano, attassa; ±tumano, ±tumassa.
Suhisu nak-.
Atta-±tum±na½ suhisu v± nak hoti; attanesu, attesu, ±tumanesu, ±tumesu; attanehi, attehi; ±tumanehi, ±tumehi–-kathä½verines³ti-nak iti yogavibh±g±.
Sm±ssan± brahm± ca-.
Brahma atta-±tumehi ca sm±ssa n± hoti; brahmun±, attan±, ±tuman±.
Imet±namen±ºv±dese dutiy±ya½-.
Ima-etasadd±na½ kathit±nukathanavisaye dutiy±yamen±deso hoti; ima½ bhikkhu½ vinayamajjh±paya-atho ena½ dhammamajjh±paya, ime bhikkh³ vinayamajjh±paya atho ene dhammamajjh±paya; evame tassa ca yojan²ya½.
Kissa ko sabb±su-.
Sabb±su vibhattisukissako hoti; ko, ke, k±, k±yo, ka½, k±ni, kenecc±di.
Ki sasmi½suv±nitthiya½-.
Anitthiya½ kissa ki v± hoti sasmi½su; kissa, kassa, kismi½, kasmi½; anitthiyanti-ki½? Ko, ka½.
Imassida½ v±-.
A½sisu saha tehi-imassida½ hoti v± napu½sake; ida½, ima½; ida½,ima½.
Amuss±du½-.
A½sisu saha tehi amussa adu½ hoti v± napu½sake; adu½, amu½; adu½, amu½.
Sumbh±mbhass±sm±-
Ahmassa asm± hoti v± sumhi; bhatt²rasm±su s± tava; v±tveva-amhesu.
Namhi ticatuntamitthiya½ tissacatass±-.
Namhi ticatunna½ tissavatass± hontitthiya½ yath±kkama½; tissanna½, vatassanna½; itthiyanti-ki½? Tiººa½, catunna½.
Tissocatasso yomhi savibhatt²na½-. Vibhattisahit±na½ tivatunna½ yomhi tisso catasso hontitthiya½ yath±kkama½; tisso,catasso
T²ºicatt±ri napu½sake-.
Yomhisavibhatt²na½ ticatunna½ yath±kkama½t²ºi catt±ri honti napu½sake; t²ºi, catt±ri.
Pume tayocatt±ro-.
Yomhi savibhatt²na½ ticatunna½ tayocatt±ro honti yath±kkama½ pulliªge; tayo, catt±ro.
Caturov± catussa-.
Catusaddassa savibhattissa yombhi caturo v± hoti pulliªge; caturo jan± sa½vidh±ya; katha½? Caturo nimitten±ddas±sinti liªgavipall±s±.
Mayamasm±mhassa-.
Yey±svamhassa savibhattissa-asm±ka½mama½ honti v± yath±kkama½; asm±ka½, amh±ka½; mama½, mama.
Simbhaha½-.
Simhi amhassa savibhattissa aha½ hoti; aha½.
Tumhassa tuva½tvamamhi ca-.
Amh² simhi ca tuhmassa savibhattissa tuva½tva½ honti yath±kkama½; tuva½, tva½.
Tay±tay²na½ tva½ v± tassa-.
Tumhassatay±tay²na½ tak±rassatva hoti v±; tvay±, tay±; tvayi, tayi.
Sm±mhi tvamh±-.
Sm±mhi tumhassa savibhattissa tvamh± hoti v±; patt± nissa½saya½ [ ] tvamh±–-v±tveva-tvay±.
Ntantuna½ nto yomhi paµhame-.
Paµhame yomhi ntantuna½ savibhattina½ nto icc±deso v± hoti; gacchanto, gacchant±; guºavanto, guºavant±.
Ta½ namhi-.
Namhi ntantuna½ savibhattina½ ta½ v± hoti; gacchata½, gacchant±na½; guºavata½, guºavant±na½.
Tot±tit± sasm±smi½n±su-.
S±disuntantuna½ savibhattina½ tot±tit± honti v± yath±kkama½; gacchato, gacchantassa; guºavato, guºavantassa; gacchat±, gacchantamh±; guºavat±, guºavantamh±; gacchati, gacchante;guºavati, guºavante; gacchat±, gacchantena; guºavat±, guºavantena.
Ýaµ±-a½ ge-.
Ge pare ntantuna½ savibhatt²na½ µaµ±-a½ icc±des± honti; bho gaccha, bho gacch±, bhoka gaccha½; bho guºava, bho guºav±, bho guºava½.
Yomhi dvinna½ duveñce-.
Yomhi dvissa savibhattissa duvedve honti pacceka½; duve, dve.
Duvinna½ namhi v±-.
Namhi dvissa savibhattissa duvinna½ hoti v±; duvinna½, dvinna½.
R±jassa rañña½-.
Namhi r±jasaddassasavibhattissarañña½ hoti v±; rañña½, raj±na½
N±sm±su raññ±-.
N±sm±su r±jassa savibhattissaraññ± hoti, raññ± kata½, raññ±nissaµa½.
Raññoraññassar±jino se-.
Se r±jassa savibhattissa raññoraññassar±jino hont²; rañño, raññassa, r±jino.
Smimhi raññer±jini-.
Smimhi r±jassa savibhattissa raññer±jini honti; raññe,r±jini.
Sam±se v±-.
Sam±savisaye ete ±des± r±jassav± honti; k±siraññ±, k±sir±jena; k±siraññ±, k±sir±jasm±; k±sirañño, k±sir±jassa; k±siraññe, k±sir±je.
Smimhi tumh±mh±na½tayimayi-.
Smimhi tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ tayimayi honti yath±kkama½; tayi,mayayi.
Amhi ta½ma½tava½mama½-.
Amhi tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ ta½ma½tava½mama½ honti yath±kkama½; ta½, ma½, tava½, mama½.
N±sm±sutay±may±-.
N±sm±su tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ tay±may± honti yath±kkama½; tay± kata½, may± kata½; tay± nissaµa½, may± nissaµa½.
Tavamamatuyha½mayha½ se-.
Setumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ tavamamatuyha½mayha½ honti yath±kkama½; tava, tuyha½; mama,mayha½.
©a½ªaka½ namhi-.
Namhi tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ ªa½ª±ka½ honti pacceka½; tumha½, tumh±ka½, amha½, amh±ka½–-yath±saªkhyamatra na vivacchate.
Dutiye yomhi v±-.
Tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ pacceka½ ªa½ª±ka½ v± honti yomhi dutiye; tumha½’tumh±ka½, tumhe; amha½,amh±ka½,amhe.
Ap±d±do padatekav±kye-.
Idamadhikata½ veditabba½; pajjaten’enatthoti-pada½, sy±dyanta½ ty±dy±ntañca; padasam³ho v±kya½.
Yona½hisvapañcamy± vono-.
Apañcamiy± yona½hisvap±d±do vattam±n±na½ padasm± paresa½ ekav±kye µhit±na½ tumha-amhasadd±na½ savibhatt²na½ vo no honti v± yath±kkama½; tiµµhatha vo, tiµµhatha tumhe; tiµµh±ma no, tiµµh±ma maya½; passati vo, passati tumhe; passati no, passati-amhe; d²yate vo, d²yate tumha½; d²yate no,
D²yate amha½; dhana½ vo, dhana½ tumha½; dhana½ no, dhana½ amha½; kata½ vo, kata½ tumhehi; kata½ no, kata½ amhehi–-apañcamy±ti-ki½:nissaµa½ tumhehi, nissaµa½ amhehi; ap±d±dotveva