¾dism± sar±-.
¾dibhut± sar± paramekassara½ dve hoti; asisisati–-±dism±ti ki½? Jaj±g±ra; sar±ti ki½? Pap±ca.
Na puna-.
Ga½ dvibhuta½ na ta½ puna dvattam±pajjate; titikkhasati, jigucchisati.
Yathiµµha½ sy±dino-.
Sy±dyantassa yathiµµhamekassaram±dibhutamañña½ v± yath±gama½ dvittam±pajjate; puputtiyisati, putitt²yisat², putt²yiyisati.
Rasso pubbassa-.
Citte pubbassalaro rasso hoti; dad±ti.
Lopon’±dibyañjanassa-.
Dvitte pubbass±dito’ññassabyañjanassa lopo hoti; asisisati.
Khajasesvassi -.
Dvitte pubbassa assa i hoti khachasesu; pip±sati–-khacha ses³ti ki½? Jah±ti; ass±ti ki½? Bubhukkhati.
Gupissussa -.
Dvitte pubbassa gupissa ussa i hoti khachasesu; jigucchati.
Catutthadutiyay±na½ tatiyapaµham±-.
Dvitte pubbesa½ catutthadutiy±na½ tatiyapaµham± honti; bubhukkhati. Ciccheda.
Kavaggah±na½ cavaggaj±-.
Dvitte pubbesa½ kavaggah±na½ vavaggaj±honti yath± kkama½; cukopa, jah±ti.
M±nassav² parassa ca ma½-.
Dvitte pubbassam±nassa v² hoti, parassaca ma½; v²ma½sati.
Kitass±sa½sayeti v±-.
Sa½sayato’ññasmi½ cattam±nassadvitte pubbassa kitassav±ti hoti; tikicchati. Cikicchati–-asa½sayeti ki½? Vicikicchati.
Yuvaºº±namñoppaccaye-.
Ivaººuvaººant±na½ kriyatth±na½ ño honti yath±kkama½ paccaye; cetabba½, netabba½, sotabba½, bhavitabba½.
Lahussupantassa-.
Lahubhutassa upantassa yuvaººassa ño honti yath±kkama½; esitabba½, kositabba½–-lahuss±tiki½? Dh³pit±; upantass±ti-ki½? Rundhati.
Ass± º±nubandhe -.
ðak±r±nubandhe paccaye pare upantassa ak±rassa ±hoti; k±rako.
Na te k±nubandhan±gamesu-.
Te ño-± k±nubandhe n±game ca na honti; cito, suto, diµµho, puµµho–-n±game van±din±.–-Cinitabba½, vinitu½; suºitabba½, suºitu½; p±puºitabba½, p±puºitu½; dhunitabba½, dhunitu½, dhunana½, dhunayitabba½, dhun±petabba½, dhunayitu½,dhun±petu½, dhunayana½, dhun±pana½, dhunayati, dhun±peti; p²netabba½, p²nayitu½, p²nana½, p²nitu½, p²nayati; sunoti; sinoti; dunoti; hinoti; pahiºitabba½, pahiºitu½, pahiºana½.
V± kvavi-.
Te kvaci v± na honti k±nubandhan±gamesu; mudito modito; rudita½, rodita½.
Aññatr±pi-.
K±nubandhan±gamato’ññasmimpi te kvaci na honti; khipako, panudana½, vadhako.
Pye siss±-.
Sissa ±ti py±dese; niss±ya.
Ñonamayav± sare-.
Sare pare ñonamayav± honti; jayo, bhavo–-sareti ki½? Jeti; anubhoti.
¾y±v± º±nubandhe-.
Ñonam±y±v± honti sar±doº±nubandhe; n±yayati, bh±vayati. Say±petv±ti-±disurassatta½.
¾ss±º±pimhi yuk-.
¾k±rantassa kriyatthassa yuk hoti º±pito’ññasmi½ º±nubandhe; d±yako–-º±nubandhetveva? D±na½. Aº±pimh²ti ki½? D±payati.
Pad±d²na½ kvaci-.
Pad±d²na½ yuk hoti kvaci; nipajjitabba½, nipajjitu½, nipajjana½, pamajjitabba½, pamajjitu½, pamajjana½–-kvac²ti ki½? P±do.
Ma½ v± rudh±d²na½-.
Rudh±d²na½ kvaci ma½ v± hoti; rundhitu½, rujjhitu½–-kvacitveva? Nirodho.
Kvamhi lopon’tabyañjanassa-.
Antabyañjanassa lopo hoti kvamhi;’bhatta½ ghasanti, gaºhanti v±-etth±’ti bhattagga½.
Parar³pamayak±re byañjane-.
Kriyatth±namantabyañjanassa parar³pa½ hoti yak±rato’ññasmi½ byañjane; hettabba½; byañjaneti ki½? Bhinditabba½. Ayak±reti ki½? Bhijjati.
Man±na½ niggah²ta½-.
Mak±ranak±rant±na½ kriyatth±na½ niggah²ta½ hotayayak±re byañjane; gantabba½, jaªgh±. Byañjanetveva? Gamana½; aya k±retveva? Gamyate.
Na br³sso-.
Br³ssa o na hoti byañjane; br³mi. Byañjanetveva? Abravi.
Kag± caj±na½ gh±nubandhe-.
Gh±nubandhe cak±rajak±rant±na½ kriyatth±na½ kag± honti yath±kkama½; v±kya½, bh±gya½.
Hanassa gh±to º±nubandhe-.
Hanassa gh±to hoti º±nubandhe; ±gh±to.
Kvimh² gho paripaccasamohi-.
Paµhy±d²hi parassahanassagho hoti kvimhi; paligho, paµigho, agha½-rassatta½ nip±tan±;saªgho, ogho.
Parassa gha½ se-.
Dvitte parassa hanassa gha½ hoti se; jigha½s±.
Jihar±na½ gi½-.
Dvitte paresa½ jihar±na½ gi½ hoti se; vijigi½s±, jigi½s±.
Dh±ssa ho-.
Dvitte parassa dh±ssa ha hoti; dahati.
ðimhi d²gho dusassa-.
Dusassad²gho hoti ºimh²; d³sito–-ºimh²ti ki½? Duµµho.
Guhissa sare-
Guhissa d²gho hoti sare; niguhana½–-sareti ki½? Guyha½.
Muhabah±nañca te k±nubandhe’tve-.
Muhabah±na½ guhissa ca d²gho hoti tak±r±do k±nubandhetv±natv±vajjite; m³¼ho, b±¼eh±, gu¼ho–-neti ki½? Muyahati. K±nubandheti ki½? Mu-hitabba½. Atveti ki½? Muyhitv±na, muyhitv±, k±nubandhetveti ayamadhik±ro y±va s±sassasisve“ti.
Vahassussa-.
Vahassaussa d²gho hoti te k±nubandhe tv±natv±vajjite; c³¼ho.
Dh±ssa hi-.
Dh± dh±raºenimassa hi hoti te k±nubandhe tv±natv± vajjite; nihito, nihitav±.
Ham±dir±na½ lopon’tassa -.
Ham±d²na½ rak±rant±na½ v±ntassalopo hoti te k±nubandhe tv±natv±vajjite; gato, khato, hato, mato, tato, saññato, rato, kato–-tetveca? Gamyate. K±nubandhetveva. Gantabba½. Atvetveva? Gantv±na, gantv±.
Vac±dina½ vassuµ v±-.
Vac±d²na½ vassa v± uµ hoti k±nubandhe’tve; utt±, vutta½; uttha½, vuttha½; atvetveva? Vatv±na, vatv±.
Assu-.
Vac±d²namassa u hoti k±nubandhe’tve; vutta½, vuttha½.
Vaddhassa v±-.
Vaddhassa assa v± u hoti k±nubandhe’tve; vuddho, vaddho–-atvetvava? Vaddhitv±na; vaddhitv±. Katha½ vutt²ti?’Vutti matte’ti. Nip±tan±; vatt²ti hoteva yath±lakkhaºa½.
Yajassayassa µiy²-.
Yajassa yassa µiy² hont² k±nubandhe’tve; iµµha½, siµµha½, atvetveva? Yajitv±na, yajitv±.
Ýh±ssi-.
Ýh±ssi hoti k±nubandhe’tve; µhito. Atvetveva? Ýhatv±na, µhatv±.
G±p±nami hoti k±nubandhe’tve; g²ta½, p²ta½. Atvetveva? G±yitv±; nicca½ y±gamo; p±ssa tu p²tv±ni bahul±dhik±r±.
Janiss±-.
Janissa ± hoti k±nubandhe’tve; j±to. Atvetveva? Janitv±.
S±sassasisv±-.
S±sassa v± sishoti k±nubandhe’tve; siµµha½, sattha½; sisso, s±siyo. Atvetveva? Anus±sitv±na.
Karass±tave-.
Karassa-± hoti tave; k±tave.
Tu½tunatabbesuv±-.
Tum±disu v± karass± hoti; k±tu½, kattu½, k±tuna, kattuna; k±tabba½, kattabba½.
Ñassa ne j±-.
Ñadh±tussa j± hoti nak±re; j±nitu½, j±natto. Neti ki½? ѱto.
Sak±p±na½ kukku ºe-.
Saka-±p±na½ kukku iccete ±gam± honti ºak±re. Sakkuºanto, p±puºanto; sakkuºoti, p±puºoti. ðeti ki½? Sakkoti, p±peti.
Nito cissa jo-.
Nism± parassa cissa cho hoti; nicchayo.
Jarasad±namim v±-.
Jarasad±namantasar± paro ²m hoti vibh±s±; j²raº±, j²rati, j²r±peti; nis²ditabba½, nis²dana½, nis²ditu½, nis²dati–-v±ti ki½? Jar±, nisajj±;’²m veti yogavibh±g± aññesampi:abhiratha, sa½yog±dilopo’tthassa.
Disassa passadassadasdadakkh±-.
Disassa pass±dayo honti vibh±s±; vipassan±, vipassitu½, vipassati; sudass², piyadass², dhammadass², sudassa½, dassana½, dasseti; daµµhabba½, daµµh±, daµµhu½, duddaso, addasa; add±, adda½; addakkhi, dakkhissati–-v±tveva? Dissanti b±l±.
Sam±n± ro r²rikkhakesu -.
Sam±nasaddato parassa disassa ra hoti v± r²rikkhakesu; sar², sad²; sarikkho, sadikkho; sariso, sadiso.
Dahassa dassa¹o-.
Dahassa dassa¹o hoti v±; ¹±neh±, d±ho; ¹ahati, dahati.
Anaghaºsv±par²hi ¼o-.
¾par²hi parassa dahassa dassa ¼o hotanaghaºsu; ±º±hana½, pari¼±ho.
Aty±dintesvatthissa bhu-.
Ty±dinnavajjitesu paccayesu asa bhuviccassa bhu hoti; bhavitabba½.
¾desavidh±namasass±ppayogatthametasmi½ visaye–-etena katthaci kassaci dh±tuss±ppayogo’pi ñ±pito hoti–-aty±dintes³ti ki½? Atthi, santo. Atthiss±ti ki½? Assatissa m± hotu.
A-±ssa-±disu -.
A-±do ±-±do ssa-±do ca atthassa bhu hoti; babhuva, abhav±, abhaviss±, bhavissati.
Ntam±n±ntiyiyu½sv±dilopo-.
Nt±d²svatthiss±dilopo hoti; santo, sam±no, santi, santu, siy±, siyu½–-etesviti ki½? Atthi.
P±dito µh±ssa v± µhago kvaci-.
P±d²hi kriy±visesajotakehi saddehi parassa µh±ssa kvaci µhaho v± hoti; saºµhahanto, santiµµhanto; saºµhahati, santiµµhati–-pa par± apa sa½anu ava o ni du vi adhi api ati su u-abhipati pari upa ± p±di; kvac²ti ki½? Saºµhiti.
D±ssiyaªi-.
P±dito parassa d±ssa iyaªi hen±ti kvaci; an±disitv±, sam±diyati; kvac²tveva? ¾d±ya.
P±dito parassakarassa kvacikha hoti; saªkh±ro, saªkhar² yati–-karass±ti avatv± karotiss±ti vacana½ timhi ca vikaraºuppatti ñ±petu½.
Purasm±-.
Pura iccasm± nip±t± parassa karassakha hoti; purakkhatv±, purekkh±ro, etta½ tadamin±dip±µh±.
Tito kamassa-.
Nism± parassa kamassa kvaci kha hoti; purakkhatv±, purekkh±ro, etta½ tadamin±dip±µh±.
Nito kamassa-.
Nism± parassa kamassa kvaci kha hoti; nikkhamati; kvacitveva? Nikkamo.
Yuvaºº±namiyaªuvaªi sare-.
Ivaººuvaººant±na½ kriyatth±namiyaªuvaªi honti sare kvavi;vediyati, bruvanti; sareti ki½? Nivedeti, br³ti; kvac²tveva? Jayati, bhavati.
Aññ±diss±ss² kye-.
ѱdito’ññassa ±k±rantassa kriyatthassa ² hoti kye; diyati; aññ±diss±ti ki½? ѱyati, t±yati.
Tanass± v±-.
Tanassa ± hoti v± kye; t±yate, taññate.
D²gho sarassa-.
Sarantassa kriyatthassad²gho hoti kye; c²yate, s³yate.S±nantarassa tassa µho-.
Sak±rantato kriyatth± parass±nantarassatak±rassa µha hoti; kuµµho, tuµµhav±, tuµµhabba½, tuµµh²; ananataras±ti ki½? Tussitv±.
Kasassim ca v±-.
Kasasm± parass±nantarassa tassa µha hoti, kasassa v± im ca; kiµµha½, kaµµha½–-anantarass±tveva? Kasitabba½.
Dhastotrast± -.
Ete sadd± nipaccante.
Pucch±dito-.
Pucch±d²hi kriyatthehi parass±nantarassa tak±rassaµha hoti; puµµho, bhaµµho, yiµµho–-anantarass±tveva? Pucchitv±.
S±savasasa½sasas± tho-.
Etehi parass±nantarassa tassa tha hoti; sattha½, vuttha½, pasattha½, sattha½–-kathamanusiµµhoti? “Kathanar±na½ µaµhaºal±“ti. Ýho. Anantarass±tveva? S±satu½.
Dho dahabhehi-.
Dhak±rahak±rabhak±rantehi kriyatthehi parass±nantarassa tassa dha hoti; vuddho, duddha½,laddha½.
Dah± ¹ho-.
Dah± parass±nantarassa tassa ¹ha hoti; daª¹ho.
Bahassum ca-.
Bah± parass±nantarassa tassa so hoti, bahassum ca sasantayogena; bu¹¹ho.
Ruh±d²hi ho ¼a ca -.
Ruh±d²hi parass±nantarassatassa ha hoti, ¼o c±ntassa; ±ru¼ho, gu¼ho, vu¼ho, b±¼ho; anantarass±tveva? ¾rogatu½.