Dasaka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay±…pe… nanissayapaccay± na-upanissaye pañca, napurej±te ek±dasa napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re nava, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava.

Ek±dasaka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay±…pe… na-upanissayapaccay± napurej±te pañca, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re t²ºi (k±tabba½).

Terasaka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay±…pe… napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevane t²ºi, nakamme eka½, navip±ke t²ºi, na-±h±re dve, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi, no-avigate dve…pe….

Pannarasaka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay±…pe… nakammapaccay± navip±ke eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Ekav²saka½

Na-indriyapaccay± nahetupaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigate eka½ (sa½khitta½).
Najh±napaccay±… namaggapaccay±….
(Yath± nahetum³laka½ eva½ vitth±retabba½.) Nasampayuttapaccay±….
(Yath± na-aññamaññam³laka½ eva½ vitth±retabba½.)

Navippayuttaduka½

545. Navippayuttapaccay± nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava, na-anantare nava, nasamanantare nava, nasahaj±te nava, na-aññamaññe nava, nanissaye nava, na-upanissaye nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± nava, novigate nava, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± nava, na-anantare nava, nasamanantare nava, nasahaj±te nava, na-aññamaññe nava, nanissaye nava, na-upanissaye pañca, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± nava, novigate nava, no-avigate nava…pe….

Dasaka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava…pe… no-avigate nava.

Ek±dasaka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± (m³laka½ sa½khitta½) nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±te t²ºi napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme eka½, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi, no-avigate dve…pe….

Aµµh±rasaka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± (m³laka½ sa½khitta½) nakammapaccay± navip±kapaccay± na-indriyapaccay± najh±ne eka½…pe… novigate eka½ (sa½khitta½).

No-atthiduka½

546. No-atthipaccay± nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava, na-anantare nava, nasamanantare nava, nasahaj±te nava, na-aññamaññe nava, nanissaye nava, na-upanissaye nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte nava, navippayutte nava, nonatthiy± nava, novigate nava, no-avigate nava…pe….

Catukka½

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± nava…pe… nanissaye nava, na-upanissaye dve…pe….

Dasaka½

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissaye dve, napurej±te nava…pe… no-avigate nava.

Ek±dasaka½

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± (m³laka½ sa½khitta½) na-upanissayapaccay± napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, navip±ke dve, na-±h±re dve, na-indriye dve, najh±ne dve, namagge dve, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiy± dve, novigate dve, no-avigate dve…pe….

Sattarasaka½

No-atthipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± (m³laka½ sa½khitta½) na-±sevanapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± na-indriyapaccay± najh±ne dve…pe… no-avigate dve…pe….

Ekav²saka½

No-atthipaccay± nahetupaccay±…pe… na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± na-indriyapaccay±…pe… navippayuttapaccay± nonatthiy± dve, novigate dve, no-avigate dve.

Tev²saka½ (sa-upanissaya½)

No-atthipaccay± nahetupaccay±…pe… novigatapaccay± no-avigate dve.

Tev²saka½ (sakamma½)

No-atthipaccay± nahetupaccay± (m³laka½ sa½khitta½) nanissayapaccay± napurej±tapaccay± (m³laka½ sa½khitta½) nakammapaccay±…pe… novigatapaccay± no-avigate nava.

Nonatthiduka½

547. Nonatthipaccay± nahetuy± pannarasa (sa½khitta½). Nonatthiy± ca, novigate ca (nahetupaccayasadisa½).

Novigataduka½

548. Novigatapaccay± nahetuy± pannarasa (sa½khitta½).

No-avigataduka½

549. No-avigatapaccay± nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava…pe… novigate nava.
No-avigatapaccay±… (no-atthipaccayasadisa½).

Pañh±v±rassa paccan²yagaºan±.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

550. Hetupaccay± na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± satta, novigate satta. (19)

Hetus±maññaghaµan± (9)

551. Hetu-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± satta, novigate satta.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Hetu -sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Hetu-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½ na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Savip±ka½– 5)

Sa-indriya-maggaghaµan± (9)

552. Hetu-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti na-±rammaºe catt±ri, na-adhipatiy± catt±ri, na-anantare catt±ri, nasamanantare catt±ri, na-aññamaññe dve, na-upanissaye catt±ri, napurej±te catt±ri, napacch±j±te catt±ri, na-±sevane catt±ri, nakamme catt±ri, navip±ke catt±ri, na-±h±re catt±ri, najh±ne catt±ri, nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri.
Hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve, na-adhipatiy± dve, na-anantare dve, nasamanantare dve, na-upanissaye dve, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, nakamme dve, navip±ke dve, na-±h±re dve, najh±ne dve, nasampayutte eka½, navippayutte dve, nonatthiy± dve, novigate dve.