Aµµhaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissaye ek±dasa, na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava.

Navaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissaye pañca, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, na jh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava.

Dasaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±te pañca, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane pañca nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± pañca, novigate pañca, no-avigate dve.

Ek±dasaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± nanissayapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±te t²ºi, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± pañca, novigate pañca, no-avigate dve.

Dv±dasaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay±…pe… napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevane t²ºi, nakamme eka½, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi, no-avigate dve…pe….

Cuddasaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± nakammapaccay± navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Sattarasaka½ (s±h±ra½)

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± najh±napaccay± namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Ekav²saka½ (s±h±ra½)

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… na-±h±rapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigate eka½.

So¼asaka½ (sa-indriya½)

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± na-indriyapaccay± najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Ekav²saka½ (sa-indriya½)

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± na-indriyapaccay± najh±napaccay± namaggapaccay± nasampayuttapaccay± navippayuttapaccay± nonatthipaccay± novigate eka½.

Nahetum³laka½.

Na-±rammaºaduka½

534. Na-±rammaºapaccay± nahetuy± pannarasa, na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye terasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no avigate nava…pe….

Sattaka½

Na-±rammaºapaccay± nahetupaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….
(Yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Na-±rammaºam³laka½.

Na-adhipaty±di

535. Na-adhipatipaccay±… na-anantarapaccay±… nasamanantarapaccay±… (yath± nahetum³laka½, eva½ vitth±retabba½).

Nasahaj±taduka½

536. Nasahaj±tapaccay± nahetuy± ek±dasa, na-±rammaºe ek±dasa, na-adhipatiy± ek±dasa, na-anantare ek±dasa, nasamanantare ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye ek±dasa, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Nasahaj±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± ek±dasa, na-anantare ek±dasa, nasamanantare ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava.
Nasahaj±tapaccay± nahetupaccay± (sa½khitta½).

Nasahaj±tam³laka½.

Na-aññamaññaduka½

537. Na-aññamaññapaccay± nahetuy± ek±dasa, na-±rammaºe ek±dasa, na-adhipatiy± ek±dasa, na-anantare ek±dasa, nasamanantare ek±dasa, nasahaj±te ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye ek±dasa, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te ek±dasa, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Na-aññamaññapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± ek±dasa, na-anantare ek±dasa, nasamanantare ek±dasa, nasahaj±te ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te ek±dasa, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….

Aµµhaka½

Na-aññamaññapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± nanissaye ek±dasa, na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava (sa½khitta½).

Na-aññamaññam³laka½.

Nanissayaduka½

538. Nanissayapaccay± nahetuy± ek±dasa, na-±rammaºe ek±dasa, na-adhipatiy± ek±dasa, na-anantare ek±dasa, nasamanantare ek±dasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, na-upanissaye ek±dasa, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Nanissayapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± ek±dasa, na-anantare ek±dasa, nasamanantare ek±dasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, na-upanissaye pañca, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava…pe….

Dasaka½

Nanissayapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±te pañca, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± pañca, novigate pañca, no-avigate dve (sa½khitta½).

Nanissayam³laka½.

Na-upanissayaduka½

539. Na-upanissayapaccay± nahetuy± pannarasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava…pe….

Catukka½

Na-upanissayapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± terasa, na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te satta, na-aññamaññe satta, nanissaye pañca, napurej±te nava, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa, najh±ne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte pañca, no-atthiy± dve, nonatthiy± terasa, novigate terasa, no-avigate dve…pe….

Aµµhaka½

Na-upanissayapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññe satta nanissaye pañca, napurej±te pañca, napacch±j±te pañca, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte satta, navippayutte t²ºi, no-atthiy± dve, nonatthiy± satta, novigate satta, no-avigate dve.