Vippayuttamissakaghaµan± (4)

512. Vippayutta -atthi-avigatanti pañca. Vippayutta-nissaya-atthi-avigatanti pañca. Vippayutt±dhipati-nissaya-atthi-avigatanti catt±ri. Vippayutta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti t²ºi.

Pakiººakaghaµan± (5)

513. Vippayutta-pacch±j±ta-atthi-avigatanti t²ºi. Vippayutta-nissaya-purej±ta-atthi-avigatanti t²ºi. Vippayutta-±rammaºa-nissaya-purej±ta-atthi-avigatanti t²ºi. Vippayutta-±rammaº±dhipati-nissaya-upanissaya-purej±ta-atthi-avigatanti eka½. Vippayuttanissaya-purej±ta-indriya-atthi-avigatanti eka½.

Sahaj±taghaµan± (4)

514. Vippayutta-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti t²ºi. Vippayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti eka½. (Avip±ka½– 2)
Vippayutta-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Vippayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 2)

Vippayuttam³laka½.

Atthisabh±ga½

515. Atthipaccay± hetuy± satta, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± aµµha, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye eka½, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, avigate terasa. (18) Atthimissakaghaµan± (11)
516. Atthi-avigatanti terasa. Atthi-nissaya-avigatanti terasa. Atthi-adhipati-avigatanti aµµha. Atthi-adhipati-nissaya-avigatanti aµµha. Atthi-±h±ra-avigatanti satta. Atthi-indriya-avigatanti satta. Atthi-nissaya-indriya-avigatanti satta. Atthi-vippayutta-avigatanti pañca. Atthi -nissaya-vippayutta-avigatanti pañca. Atthi-adhipati-nissaya-vippayutta-avigatanti catt±ri. Atthi-nissaya-indriyavippayutta-avigatanti t²ºi.

Pakiººakaghaµan± (8)

517. Atthi-pacch±j±ta-vippayutta-avigatanti t²ºi. Atthi-purej±ta-avigatanti t²ºi. Atthi-nissaya-purej±ta-vippayutta-avigatanti t²ºi. Atthi-±rammaºapurej±ta-avigatanti t²ºi. Atthi-±rammaºa-nissaya-purej±ta-vippayutta½-avigatanti t²ºi. Atthi-±rammaº±dhipati-upanissaya-purej±ta-avigatanti eka½. Atthi-±rammaº±dhipati-nissaya-upanissaya-purej±ta-vippayutta-avigatanti eka½. Atthi-nissaya-purej±ta-indriya-vippayutta-avigatanti eka½.

Sahaj±taghaµan± (10)

518. Atthi-sahaj±ta-nissaya-avigatanti nava. Atthi-sahaj±ta-aññamaññanissaya-avigatanti t²ºi. Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-avigatanti t²ºi. Atthi-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-avigatanti t²ºi. Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissayavippayutta-avigatanti eka½. (Avip±ka½– 5)
Atthi-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-avigatanti eka½. Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-avigatanti eka½. Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-avigatanti eka½. Atthi-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-avigatanti eka½. Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Atthim³laka½.

Natthisabh±ga½

519. Natthipaccay± anantare satta, samanantare satta, upanissaye satta, ±sevane t²ºi, kamme eka½, vigate satta. (6)

Natthighaµan± (3)

520. Natthi-anantara-samanantara-upanissaya-vigatanti satta. Natthi-anantara-samanantara-upanissaya-±sevana-vigatanti t²ºi. Natthi-anantara-samanantara-upanissaya-kamma-vigatanti eka½.

Natthim³laka½.

Vigatasabh±ga½

521. Vigatapaccay± anantare satta, samanantare satta, upanissaye satta, ±sevane t²ºi, kamme eka½, natthiy± satta. (6)

Vigataghaµan± (3)

522. Vigata-anantara-samanantara-upanissaya-natth²ti satta. Vigata-anantarasamanantara-upanissaya-±sevana-natth²ti t²ºi. Vigata-anantara-samanantara-upanissayakamma-natth²ti eka½.

Vigatam³laka½.

Avigatasabh±ga½

523. Avigatapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± aµµha, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, nissaye terasa, upanissaye eka½, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa. (18)

Avigatamissakaghaµan± (11)

524. Avigata-atth²ti terasa. Avigata-nissaya-atth²ti terasa. Avigata-adhipati-atth²ti aµµha. Avigat±dhipati-nissaya-atth²ti aµµha. Avigata ±h±ra-atth²ti satta. Avigata-indriya-atth²ti satta. Avigata-nissaya-indriya-atth²ti satta. Avigata-vippayutta-atth²ti pañca. Avigata-nissaya-vippayutta-atth²ti pañca. Avigata-adhipati-nissaya-vippayutta-atth²ti catt±ri. Avigata-nissaya-indriya-vippayutta-atth²ti t²ºi.

Pakiººakaghaµan± (8)

525. Avigata-pacch±j±ta-vippayutta-atth²ti t²ºi. Avigata-purej±ta-atth²ti t²ºi. Avigata-nissaya-purej±ta-vippayutta-atth²ti t²ºi. Avigata-±rammaºa-purej±ta-atth²ti t²ºi. Avigata-±rammaºa-nissaya-purej±ta-vippayutta-atth²ti t²ºi. Avigata-±rammaº±dhipati-upanissaya-purej±ta-atth²ti eka½. Avigata-±rammaº±dhipati-nissaya-upanissayapurej±ta-vippayutta-atth²ti eka½. Avigata-nissaya-purej±ta-indriya-vippayutta-atth²ti eka½.

Sahaj±taghaµan± (10)

526. Avigata-sahaj±ta-nissaya-atth²ti nava. Avigata-sahaj±ta-aññamaññanissaya-atth²ti t²ºi. Avigata-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atth²ti t²ºi. Avigata-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atth²ti t²ºi. Avigata-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vippayutta-atth²ti eka½. (Avip±ka½– 5)
Avigata-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atth²ti eka½. Avigata-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-atth²ti eka½. Avigata-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-atth²ti eka½. Avigata-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atth²ti eka½. Avigata-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-atth²ti eka½. (Savip±ka½– 5)

Avigatam³laka½.

Pañh±v±rassa anulomagaºan±.

(2) Paccan²yuddh±ro

527. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.
Kusalo dhammo akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.
Kusalo dhammo aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo.
Kusalo dhammo kusalassa ca aby±katassa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo. (4)
528. Akusalo dhammo akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.
Akusalo dhammo kusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.
Akusalo dhammo aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… kammapaccayena paccayo.
Akusalo dhammo akusalassa ca aby±katassa ca dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo. (4)
529. Aby±kato dhammo aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo.
Aby±kato dhammo kusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo.
Aby±kato dhammo akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. (3)
530. Kusalo ca aby±kato ca dhamm± kusalassa dhammassa sahaj±ta½, purej±ta½.
Kusalo ca aby±kato ca dhamm± aby±katassa dhammassa sahaj±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. (2)
531. Akusalo ca aby±kato ca dhamm± akusalassa dhammassa sahaj±ta½, purej±ta½.
Akusalo ca aby±kato ca dhamm± aby±katassa dhammassa sahaj±ta½, pacch±j±ta½, ±h±ra½, indriya½. (2)

Pañh±v±rassa paccan²yuddh±ro.

2. Paccayapaccan²ya½

2. Saªkhy±v±ro

Suddha½

532. Nahetuy± pannarasa, na-±rammaºe pannarasa, na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye pannarasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava.

Nahetuduka½

533. Nahetupaccay± na-±rammaºe pannarasa, na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye pannarasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava.

Tika½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± pannarasa, na-anantare pannarasa, nasamanantare pannarasa, nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye terasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava…pe….

Chakka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±te ek±dasa, na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye terasa, napurej±te terasa, napacch±j±te pannarasa, na-±sevane pannarasa, nakamme pannarasa, navip±ke pannarasa, na-±h±re pannarasa, na-indriye pannarasa, najh±ne pannarasa, namagge pannarasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± pannarasa, novigate pannarasa, no-avigate nava.

Sattaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± nasahaj±tapaccay± na-aññamaññe ek±dasa, nanissaye ek±dasa, na-upanissaye satta, napurej±te ek±dasa, napacch±j±te nava, na-±sevane ek±dasa, nakamme ek±dasa, navip±ke ek±dasa, na-±h±re ek±dasa, na-indriye ek±dasa, najh±ne ek±dasa, namagge ek±dasa, nasampayutte ek±dasa, navippayutte nava, no-atthiy± nava, nonatthiy± ek±dasa, novigate ek±dasa, no-avigate nava.