Indriya-hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriya-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriya-hetu-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-hetu-sahaj±ta-nissayavip±ka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sahetu-adhipati-maggaghaµan± (6)

495. Indriya-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-magga-atthi-avigatanti catt±ri. Indriyahet±dhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Indriya-het±dhipatisahaj±ta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avip±ka½– 3)
Indriya-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriyahet±dhipati-sahaj±ta -aññamañña-nissaya-vip±ka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Indriyam³laka½.

Jh±nasabh±ga½

496. Jh±napaccay± sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye satta, vip±ke eka½, indriye satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± satta, avigate satta. (10)

S±maññaghaµan± (9)

497. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-nissayavippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Jh±na-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-nissayavip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sa-indriyaghaµan± (9)

498. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-indriyavippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Jh±na-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½ Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½ Jh±na-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Samaggaghaµan± (9)

499. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-magga-atthi-avigatanti satta. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-magga-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissayamagga-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Jh±na-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-maggavippayutta-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sa-indriya-maggaghaµan± (9)

500. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti satta. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-aññamaññanissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-indriya-maggavippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Jh±na-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti eka½. Jh±na -sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Jh±na-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Jh±nam³laka½.

Maggasabh±ga½

501. Maggapaccay± hetuy± catt±ri, adhipatiy± satta, sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye satta, vip±ke eka½, indriye satta, jh±ne satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± satta, avigate satta. (12)

Maggas±maññaghaµan± (9)

502. Magga-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Magga-sahaj±ta-aññamaññanissaya-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sa-indriyaghaµan± (9)

503. Magga-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta -nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriyavippayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-indriyavippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sajh±naghaµan± (9)

504. Magga-sahaj±ta-nissaya-jh±na-atthi-avigatanti satta. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-jh±na-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta-aññamaññanissaya-jh±na-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta-nissaya-jh±navippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-jh±na-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-jh±na-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±kajh±na-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sa-indriya-jh±naghaµan± (9)

505. Magga-sahaj±ta-nissaya-indriya-jh±na-atthi-avigatanti satta. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-jh±na-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-jh±na-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Magga-sahaj±ta-nissaya-indriya-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-jh±na-atthi-avigatanti eka½. Magga -sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-jh±na-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-indriya-jh±na-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

S±dhipati-indriyaghaµan± (6)

506. Magg±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Magg±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Magg±dhipati-sahaj±tanissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 3)
Magg±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. Magg±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Magg±dhipatisahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Sahetu-indriyaghaµan± (9)

507. Magga-hetu-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti catt±ri. Magga-hetusahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-atthi-avigatanti dve. Magga-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Magga-hetu-sahaj±ta-nissaya-indriyavippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avip±ka½– 4)
Magga-hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. Magga-hetusahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. Magga-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-hetu-sahaj±tanissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Magga-hetu-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sahet±dhipati-indriyaghaµan± (6)

508. Magga-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti catt±ri. Maggahet±dhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Maggahet±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avip±ka½– 3)
Magga-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. Maggahet±dhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Maggahet±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Maggam³laka½.

Sampayuttasabh±ga½

509. Sampayuttapaccay± hetuy± t²ºi, adhipatiy± t²ºi, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, kamme t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi. (13)

Sampayuttaghaµan± (2)

510. Sampayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 1)
Sampayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 1)

Sampayuttam³laka½.

Vippayuttasabh±ga½

511. Vippayuttapaccay± hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± catt±ri, sahaj±te t²ºi, aññamaññe eka½, nissaye pañca, upanissaye eka½, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, kamme t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, atthiy± pañca, avigate pañca. (17)