Kammapakiººakaghaµan± (2)

474. Kamma-upanissayanti dve. Kamma-anantara-samanantara-upanissaya -natthi-vigatanti eka½.

Sahaj±taghaµan± (9)

475. Kamma-sahaj±ta-nissaya-±h±ra-atthi-avigatanti satta. Kamma-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-±h±ra-atthi-avigatanti t²ºi. Kamma-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-±h±ra-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Kamma-sahaj±ta-nissaya-±h±ra-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Kamma-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ra-atthi-avigatanti eka½. Kamma-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-±h±ra-atthi-avigatanti eka½. Kamma-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-±h±ra-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Kamma-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ravippayutta-atthi-avigatanti eka½. Kamma-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-±h±ravippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Kammam³laka½.

Vip±kasabh±ga½

476. Vip±kapaccay± hetuy± eka½, adhipatiy± eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, magge eka½, sampayutte eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (14)

Vip±kaghaµan± (5)

477. Vip±ka-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti eka½. Vip±ka-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti eka½. Vip±ka-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Vip±ka-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Vip±ka-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½.

Vip±kam³laka½.

¾h±rasabh±ga½

478. ¾h±rapaccay± adhipatiy± satta, sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye satta, kamme satta, vip±ke eka½, indriye satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± satta, avigate satta. (11)

¾h±ramissakaghaµan± (1)

479. ¾h±ra-atthi-avigatanti satta.

Sahaj±tas±maññaghaµan± (9)

480. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti satta. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti t²ºi. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamaññanissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. ¾h±rasahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sakammaghaµan± (9)

481. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-kamma-atthi-avigatanti satta. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-kamma-atthi-avigatanti t²ºi. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamaññanissaya-kamma-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-kamma-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-kamma-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-kamma-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamaññanissaya-kamma-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-kamma-vip±kavippayutta-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissaya -kamma-vip±kavippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sa-indriyaghaµan± (9)

482. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-atthi-avigatanti t²ºi. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-indriyavippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. ¾h±ra-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

S±dhipati-indriyaghaµan± (6)

483. ¾h±r±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. ¾h±r±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. ¾h±r±dhipatisahaj±ta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 3)
¾h±r±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti eka½. ¾h±r±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. ¾h±r±dhipatisahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

¾h±ram³laka½.

Indriyasabh±ga½

484. Indriyapaccay± hetuy± catt±ri, adhipatiy± satta, sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye satta, purej±te eka½, vip±ke eka½, ±h±re satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± satta, avigate satta. (1)

Indriyamissakaghaµan± (3)

485. Indriya-atthi-avigatanti satta. Indriya-nissaya-atthi-avigatanti satta. Indriya-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi.

Pakiººakaghaµan± (1)

486. Indriya-nissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti eka½.

Sahaj±ta-s±maññaghaµan± (9)

487. Indriya-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Indriya-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Samaggaghaµan± (9)

488. Indriya-sahaj±ta-nissaya-magga-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-magga-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Indriya-sahaj±ta-nissaya -vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-maggavippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sajh±naghaµan± (9)

489. Indriya-sahaj±ta-nissaya-jh±na-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-jh±na-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissayajh±na-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-nissaya-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Indriya-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-jh±na-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-jh±na-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-jh±na-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-nissayavip±ka-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-jh±na-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sajh±na-maggaghaµan± (9)

490. Indriya-sahaj±ta-nissaya-jh±na-magga-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-jh±na-magga-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-jh±na-magga-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-nissaya-jh±namagga-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Indriya-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-jh±na-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-jh±na-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriya -sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-jh±na-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±tanissaya-vip±ka-jh±na-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-jh±na-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

S±h±raghaµan± (9)

491. Indriya-sahaj±ta-nissaya-±h±ra-atthi-avigatanti satta. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-±h±ra-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-±h±ra-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Indriya-sahaj±ta-nissaya-±h±ra-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 4)
Indriya-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ra-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-±h±ra-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-±h±ra-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ra-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriya-sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-±h±ra-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

S±dhipati-±h±raghaµan± (6)

492. Indriy±dhipati-sahaj±ta-nissaya-±h±ra-atthi-avigatanti satta. Indriy±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-±h±ra-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Indriy±dhipati-sahaj±tanissaya-±h±ra-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 3)
Indriy±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ra-atthi-avigatanti eka½. Indriy±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-±h±ra-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriy±dhipatisahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ra-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

S±dhipati-maggaghaµan± (6)

493. Indriy±dhipati-sahaj±ta-nissaya-magga-atthi-avigatanti satta. Indriy±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Indriy±dhipatisahaj±ta-nissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 3)
Indriy±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-magga-atthi-avigatanti eka½. Indriy±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Indriy±dhipatisahaj±ta-nissaya-vip±ka-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Sahetu-maggaghaµan± (9)

494. Indriya-hetu-sahaj±ta-nissaya-magga-atthi-avigatanti catt±ri. Indriyahetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-magga-atthi-avigatanti dve. Indriya-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Indriya-hetu-sahaj±tanissaya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avip±ka½– 4)