Het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti eka½. Het±dhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½ Het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Hetum³laka½.

¾rammaºasabh±ga½

444. ¾rammaºapaccay± adhipatiy± satta, nissaye t²ºi, upanissaye satta, purej±te t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi. (7)

¾rammaºaghaµan± (5)

445. ¾rammaº±dhipati-upanissayanti satta. ¾rammaºa-purej±ta-atthi-avigatanti t²ºi. ¾rammaºa-nissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. ¾rammaº±dhipati-upanissaya-purej±ta-atthi-avigatanti eka½. ¾rammaº±dhipati-nissaya-upanissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (5)

¾rammaºam³laka½.

Adhipatisabh±ga½

446. Adhipatipaccay± hetuy± catt±ri, ±rammaºe satta, sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye aµµha, upanissaye satta, purej±te eka½, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte catt±ri, atthiy± aµµha, avigate aµµha. (15)

Adhipatimissakaghaµan± (3)

447. Adhipati-atthi-avigatanti aµµha. Adhipati-nissaya-atthi-avigatanti aµµha. Adhipati-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti catt±ri.

Pakiººakaghaµan± (3)

448. Adhipati-±rammaº³panissayanti satta. Adhipati-±rammaº³panissaya-purej±ta-atthi-avigatanti eka½. Adhipati-±rammaºa-nissaya-upanissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti eka½.

Sahaj±tachand±dhipatighaµan± (6)

449. Adhipati-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti satta. Adhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Adhipati-sahaj±tanissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 3)
Adhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Adhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Adhipati-sahaj±tanissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Citt±dhipatighaµan± (6)

450. Adhipati-sahaj±ta-nissaya-±h±ra-indriya-atthi-avigatanti satta. Adhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-±h±ra-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Adhipatisahaj±ta-nissaya-±h±ra-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 3)
Adhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ra-indriya-atthi-avigatanti eka½. Adhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-±h±ra-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Adhipatisahaj±ta-nissaya-vip±ka-±h±ra-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

V²riy±dhipatighaµan± (6)

451. Adhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti satta. Adhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Adhipatisahaj±ta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-vigatanti t²ºi. (Avip±ka½– 3)
Adhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti eka½. Adhipatisahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Adhipatisahaj±ta-nissaya -vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

V²ma½s±dhipatighaµan± (6)

452. Adhipati-hetu-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-atthi-avigatanti catt±ri. Adhipati-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti dve. Adhipati-hetu-sahaj±ta-nissaya-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti dve. (Avip±ka½– 3)
Adhipati-hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-atthi-avigatanti eka½. Adhipatihetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-magga-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Adhipati-hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-magga-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Adhipatim³laka½.

Anantarasabh±ga½

453. Anantarapaccay± samanantare satta, upanissaye satta, ±sevane t²ºi, kamme eka½, natthiy± satta, vigate satta. (6)

Anantaraghaµan± (3)

454. Anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti satta. Anantarasamanantara-upanissaya-±sevana-natthi-vigatanti t²ºi. Anantara-samanantara-upanissaya-kamma-natthi-vigatanti eka½.

Anantaram³laka½.

Samanantarasabh±ga½

455. Samanantarapaccay± anantare satta, upanissaye satta, ±sevane t²ºi, kamme eka½, natthiy± satta, vigate satta. (6)

Samanantaraghaµan± (3)

456. Samanantara-anantara-upanissaya-natthi-vigatanti satta. Samanantara-anantara-upanissaya-±sevana-natthi-vigatanti t²ºi. Samanantara-anantara-upanissaya-kamma-natthi-vigatanti eka½.

Samanantaram³laka½.

Sahaj±tasabh±ga½

457. Sahaj±tapaccay± hetuy± satta, adhipatiy± satta, aññamaññe t²ºi, nissaye nava, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± nava, avigate nava. (14)

Sahaj±taghaµan± (10)

458. Sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti nava. Sahaj±ta-aññamaññanissaya-atthi-avigatanti t²ºi. Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Sahaj±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Sahaj±ta-aññamaññanissaya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Avip±ka½– 5)
Sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Sahaj±ta-aññamaññanissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Sahaj±ta-aññamañña-nissayavip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Sahaj±tam³laka½.

Aññamaññasabh±ga½

459. Aññamaññapaccay± hetuy± t²ºi, adhipatiy± t²ºi, sahaj±te t²ºi, nissaye t²ºi, kamme t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte t²ºi, vippayutte eka½, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi. (14)

Aññamaññaghaµan± (6)

460. Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti t²ºi. Aññamañña-sahaj±tanissaya-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Aññamañña -sahaj±ta-nissayavippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Avip±ka½– 3)
Aññamañña-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Aññamañña-sahaj±tanissaya-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Aññamañña-sahaj±ta-nissayavip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 3)

Aññamaññam³laka½.

Nissayasabh±ga½

461. Nissayapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± aµµha, sahaj±te nava, aññamaññe t²ºi, upanissaye eka½, purej±te t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± terasa, avigate terasa. (17)

Nissayamissakaghaµan± (6)

462. Nissaya-atthi-avigatanti terasa. Nissaya-adhipati-atthi-avigatanti aµµha. Nissaya-indriya-atthi-avigatanti satta. Nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti pañca. Nissaya-adhipati-vippayutta-atthi-avigatanti catt±ri. Nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi.

Pakiººakaghaµan± (4)

463. Nissaya-purej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Nissaya-±rammaºapurej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Nissaya-±rammaº±dhipati-upanissayapurej±ta-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Nissaya-purej±ta-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½.

Sahaj±taghaµan± (10)

464. Nissaya-sahaj±ta-atthi-avigatanti nava. Nissaya-sahaj±ta-aññamañña-atthi-avigatanti t²ºi. Nissaya-sahaj±ta-aññamañña-sampayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Nissaya-sahaj±ta-vippayutta -atthi-avigatanti t²ºi. Nissaya-sahaj±ta-aññamaññavippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Avip±ka½– 5)
Nissaya-sahaj±ta-vip±ka-atthi-avigatanti eka½. Nissaya-sahaj±ta-aññamaññavip±ka-atthi-avigatanti eka½. Nissaya-sahaj±ta-aññamañña-vip±ka-sampayutta-atthi-avigatanti eka½. Nissaya-sahaj±ta-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Nissaya-sahaj±ta-aññamañña-vip±ka-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. (Savip±ka½– 5)

Nissayam³laka½.

Upanissayasabh±ga½

465. Upanissayapaccay± ±rammaºe satta, adhipatiy± satta, anantare satta, samanantare satta, nissaye eka½, purej±te eka½, ±sevane t²ºi, kamme dve, vippayutte eka½, atthiy± eka½, natthiy± satta, vigate satta, avigate eka½. (13)

Upanissayaghaµan± (7)

466. Upanissaya-±rammaº±dhipat²ti satta. Upanissaya-±rammaº±dhipatipurej±ta-atthi-avigatanti eka½. Upanissaya-±rammaº±dhipati-nissaya-purej±tavippayutta-atthi-avigatanti eka½. Upanissaya-anantara-samanantara-natthi-vigatanti satta. Upanissaya-anantara-samanantara-±sevana-natthi-vigatanti t²ºi. Upanissaya-kammanti dve. Upanissaya-anantara-samanantara-kamma-natthi-vigatanti eka½.

Upanissayam³laka½.

Purej±tasabh±ga½

467. Purej±tapaccay± ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± eka½, nissaye t²ºi, upanissaye eka½, indriye eka½, vippayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi. (8)

Purej±taghaµan± (7)

468. Purej±ta-atthi-avigatanti t²ºi. Purej±ta-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Purej±ta-±rammaºa-atthi-avigatanti t²ºi. Purej±ta-±rammaºa-nissaya-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi. Purej±ta-±rammaº±dhipati-upanissaya-atthi-avigatanti eka½. Purej±ta-±rammaº±dhipati-nissaya-upanissaya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½. Purej±tanissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti eka½.

Purej±tam³laka½.

Pacch±j±tasabh±ga½

469. Pacch±j±tapaccay± vippayutte t²ºi, atthiy± t²ºi, avigate t²ºi. (3)

Pacch±j±taghaµan± (1)

470. Pacch±j±ta-vippayutta-atthi-avigatanti t²ºi.

Pacch±j±tam³laka½.

¾sevanasabh±ga½

471. ¾sevanapaccay± anantare t²ºi, samanantare t²ºi, upanissaye t²ºi, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi. (5)

¾sevanaghaµan± (1)

472. ¾sevana-anantara-samanantara-upanissaya-natthi-vigatanti t²ºi.

¾sevanam³laka½.

Kammasabh±ga½

473. Kammapaccay± anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye satta, upanissaye dve, vip±ke eka½, ±h±re satta, sampayutte t²ºi, vippayutte t²ºi, atthiy± satta, natthiy± eka½, vigate eka½, avigate satta. (14)