(Kha) anuloma-ok▒so

113. (Ka) yattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhittha tattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yattha v▒ pana akusal▒ dhamm▒ nirujjhittha tattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhitth▒ti? żmant▒.
(Ka) yattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhittha tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yattha v▒ pana aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhittha tattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhitth▒ti?
Asa˝˝asatte tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhittha, no ca tattha kusal▒ dhamm▒ nirujjhittha. Catuvok▒re pa˝cavok▒re tattha aby▒kat▒ ca dhamm▒ nirujjhittha kusal▒ ca dhamm▒ nirujjhittha.
114. (Ka) yattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhittha tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yattha v▒ pana aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhittha tattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhitth▒ti?
Asa˝˝asatte tattha aby▒kat▒ dhamm▒ nirujjhittha, no ca tattha akusal▒ dhamm▒ nirujjhittha. Catuvok▒re pa˝cavok▒re tattha aby▒kat▒ ca dhamm▒ nirujjhittha akusal▒ ca dhamm▒ nirujjhittha.