(2) At˛tav±ro

(Ka) anulomapuggalo

111. (Ka) yassa kusal± dhamm± nirujjhittha tassa akusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± nirujjhittha tassa kusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
(Ka) yassa kusal± dhamm± nirujjhittha tassa aby±kat± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± nirujjhittha tassa kusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
112. (Ka) yassa akusal± dhamm± nirujjhittha tassa aby±kat± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± nirujjhittha tassa akusal± dhamm± nirujjhitth±ti? ľmant±.