3. Tatiyavaggo

(22) 2. Ariyantikath±

357. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant±. Maggo phala½ nibb±na½, sot±pattimaggo sot±pattiphala½, sakad±g±mimaggo sakad±g±miphala½, an±g±mimaggo an±g±miphala½, arahattamaggo arahattaphala½, satipaµµh±na½ sammappadh±na½ iddhip±do indriya½ bala½ bojjhaªgoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant± Suññat±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe…. Suññat±rammaºanti? ¾mant±. Ýh±n±µh±nañca manasi karoti, suññatañca manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±nañca manasi karoti, suññatañca manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½ dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… µh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant±. Animitt±rammaºa½…pe… appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. Ýh±n±µh±nañca manasi karoti, appaºihitañca manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±nañca manasi karoti, appaºihitañca manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½ dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
358. Satipaµµh±n± ariy± suññat±rammaº±ti? ¾mant±. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ suññat±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satipaµµh±n± ariy± animitt±rammaº±…pe… appaºihit±rammaº±ti? ¾mant±. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sammappadh±n±, iddhip±d±, indriy±, bal±, bojjhaªg± ariy± suññat±rammaº±ti? ¾mant±. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ suññat±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Bojjhaªg± ariy± animitt±rammaº±… appaºihit±rammaº±ti? ¾mant± Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
359. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– “suññat±rammaºan”ti? ¾mant±. Satipaµµh±n± ariy± na vattabb±– “suññat±rammaº±”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– animitt±rammaºa½…pe… appaºihit±rammaºanti ¾mant±. Satipaµµh±n± ariy± na vattabb±– “appaºihit±rammaº±”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– suññat±rammaºa½…pe… animitt±rammaºa½…pe… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. Sammappadh±na½…pe… bojjhaªg± ariy± na vattabb±– “appaºihit±rammaº±”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
360. Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant±. Maggo phala½ nibb±na½, sot±pattimaggo sot±pattiphala½…pe… bojjhaªgoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant±. Suññat±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe… suññ±t±rammaºanti ¾mant±. Satt±na½ cut³pap±tañca manasi karoti suññatañca manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satt±na½ cut³pap±tañca manasi karoti, suññatañca manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½ dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant±. Animitt±rammaºa½ appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. Satt±na½ cut³pap±tañca manasi karoti, appaºihitañca manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satt±na½ cut³pap±tañca manasi karoti, appaºihitañca manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½ dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
361. Satipaµµh±n± ariy± suññat±rammaº±…pe… animitt±rammaº±…pe… appaºihit±rammaº±ti? ¾mant±. Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sammappadh±na½ …pe… bojjhaªg± ariy± suññat±rammaº±…pe… animitt±rammaº±…pe… appaºihit±rammaº±ti? ¾mant±. Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– suññat±rammaºa½…pe… animitt±rammaºa½…pe… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. Satipaµµh±n± ariy± na vattabb±– “appapaºihit±rammaº±”ti Na heva½ vattabbe…pe….
362. Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– suññat±rammaºa½…pe… animitt±rammaºa½…pe… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. Sammappadh±n±…pe… bojjhaªg± ariy± na vattabb±– “appaºihit±rammaº±”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant±. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? ¾mant±. Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ na vattabba½– “ariyan”ti? ¾mant±. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ na vattabba½– “ariyan”ti? Na heva½ vattabbe …pe….
Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ na vattabba½– “ariyan”ti? ¾mant±. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ na vattabba½– “ariyan”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ suññat±rammaºanti? ¾mant±. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ suññat±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ animitt±rammaºa½… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ suññat±rammaºa½…pe… animitt±rammaºa½…pe… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±…pe…. Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ appaºihit±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– “suññat±rammaºan”ti? ¾mant±. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– “suññat±rammaºan”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ýh±n±µh±ne yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– animitt±rammaºa½… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– “appaºihit±rammaºan”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Satt±na½ cut³pap±te yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– suññat±rammaºa½…pe… animitt±rammaºa½…pe… appaºihit±rammaºanti? ¾mant±. ¾sav±na½ khaye yath±bh³ta½ ñ±ºa½ tath±gatabala½ ariya½ na vattabba½– “appaºihit±rammaºan”ti? Na heva½ vattabbe…pe….

Ariyantikath± niµµhit±.