14-1. ¾savaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

1. No-±sava½ kusala½ dhamma½ paµicca no-±savo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
2. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… kamme eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

2. Akusalapada½

Hetupaccayo

3. ¾sava½ akusala½ dhamma½ paµicca ±savo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
4. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava…pe… nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi sabbattha vitth±retabbo.)
5. ¾savo akusalo dhammo ±savassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo.
6. Hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava (majjhe tiººa½ sahaj±t±dhipati labbhati) anantare nava…pe… upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi…pe… jh±ne t²ºi, magge nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

3. Aby±katapada½

Hetupaccayo

7. No-±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca no-±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
8. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½. Sahaj±tav±repi paccayav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

¾savadukakusalattika½ niµµhita½.

15-1. S±savaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

Hetupaccayo

9. S±sava½ kusala½ dhamma½ paµicca s±savo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
An±sava½ kusala½ dhamma½ paµicca an±savo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
10. Hetuy± dve, ±rammaºe dve, adhipatiy± dve…pe… avigate dve (sa½khitta½, anuloma½).
11. Na-adhipatiy± dve…pe… na-±sevane eka½…pe… navippayutte dve (sa½khitta½. Paccan²ya½. Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi sabbattha dve).

7. Pañh±v±ro

Hetupaccayo

12. S±savo kusalo dhammo s±savassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
An±savo kusalo dhammo an±savassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
13. Hetuy± dve, ±rammaºe dve, adhipatiy± t²ºi, anantare dve…pe… nissaye dve, upanissaye catt±ri, ±sevane dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Akusalapada½

Hetupaccayo

14. S±sava½ akusala½ dhamma½ paµicca s±savo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
15. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

3. Aby±katapada½

Hetupaccayo

16. S±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca s±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
An±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca an±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. An±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca s±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± An±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca s±savo aby±kato ca an±savo aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
S±sava½ aby±katañca an±sava½ aby±katañca dhamma½ paµicca s±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
17. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve, adhipatiy± pañca…pe… ±sevane eka½…pe… vip±ke pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± dve, napurej±te catt±ri, napacch±j±te na-±sevane pañca, nakamme…pe… namagge eka½…pe… navippayutte dve…pe… novigate t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… sampayuttav±ropi sabbattha vitth±retabbo.)

7. Pañh±v±ro

Hetupaccayo

18. S±savo aby±kato dhammo s±savassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
An±savo aby±kato dhammo an±savassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
19. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± anantare samanantare catt±ri, sahaj±te pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye catt±ri, purej±te pacch±j±te dve, ±sevane eka½, kamme…pe… magge catt±ri, sampayutte dve, vippayutte t²ºi…pe… avigate satta (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

S±savadukakusalattika½ niµµhita½.

16-1. ¾savasampayuttaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

20. ¾savavippayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
21. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).

2. Akusalapada½

Hetupaccayo

22. ¾savasampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca ±savasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
¾savavippayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca ±savasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
¾savasampayutta½ akusalañca ±savavippayutta½ akusalañca dhamma½ paµicca ±savasampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
23. Hetuy± pañca, ±rammaºe pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi sabbattha pañca.)
Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± pañca, napurej±te pañca…pe… nakamme t²ºi, navip±ke pañca, navippayutte pañca (sa½khitta½).
24. ¾savasampayutto akusalo dhammo ±savasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
¾savavippayutto akusalo dhammo ±savasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
¾savasampayutto akusalo ca ±savavippayutto akusalo ca dhamm± ±savasampayuttassa akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
25. Hetuy± pañca, ±rammaºe nava, adhipatiy± eka½, anantare samanantare nava, sahaj±te aññamaññe nissaye pañca, upanissaye ±sevane nava, kamme ±h±re indriye jh±ne magge t²ºi, sampayutte pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Aby±katapada½

Hetupaccayo

26. ¾savavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
27. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½…pe… novigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… sampayuttav±repi sabbattha eka½).
28. ¾savavippayutto aby±kato dhammo ±savavippayuttassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
29. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

¾savasampayuttadukakusalattika½ niµµhita½.

17-1. ¾savas±savaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

30. S±savañceva no ca ±sava½ kusala½ dhamma½ paµicca s±savo ceva no ca ±savo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
31. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

2. Akusalapada½

Hetupaccayo

32. ¾savañceva s±savañca akusala½ dhamma½ paµicca ±savo ceva s±savo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
S±savañceva no ca ±sava½ akusala½ dhamma½ paµicca s±savo ceva no ca ±savo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
¾savañceva s±savañca akusalañca s±savañceva no ca ±sava½ akusalañca dhamma½ paµicca ±savo ceva s±savo ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
33. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

34. S±savañceva no ca ±sava½ akusala½ dhamma½ paµicca ±savo ceva s±savo ca akusalo dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
35. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Hetupaccayo

36. ¾savo ceva s±savoca akusalo dhammo ±savassa ceva s±savassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
37. Hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… upanissaye ±sevane nava, kamme ±h±re indriye jh±ne t²ºi, magge sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

38. ¾savo ceva s±savo ca akusalo dhammo ±savassa ceva s±savassa ca akusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
39. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe satta (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Aby±katapada½

Hetupaccayo

40. S±savañceva no ca ±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca s±savo ceva no ca ±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
41. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

¾savas±savadukakusalattika½ niµµhita½.

18-1. ¾sava-±savasampayuttaduka-kusalattika½

1-6. Paµiccav±r±di

Akusalapada½

Hetupaccayo

42. ¾savañceva ±savasampayuttañca akusala½ dhamma½ paµicca ±savo ceva ±savasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
¾savasampayuttañceva no ca ±sava½ akusala½ dhamma½ paµicca ±savasampayutto ceva no ca ±savo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
¾savañceva ±savasampayuttañca akusalañca ±savasampayuttañceva no ca ±sava½ akusalañca dhamma½ paµicca ±savo ceva ±savasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
43. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Na-adhipatipaccayo

44. ¾savañceva ±savasampayuttañca akusala½ dhamma½ paµicca ±savo ceva ±savasampayutto ca akusalo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay±.
45. Na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi… sampayuttav±repi sabbattha nava.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

46. ¾savo ceva ±savasampayutto ca akusalo dhammo ±savassa ceva ±savasampayuttassa ca akusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
47. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

¾sava-±savasampayuttadukakusalattika½ niµµhita½.

19-1. ¾savavippayuttas±savaduka-kusalattika½

Kusalapada½

Hetupaccayo

48. ¾savavippayutta½ s±sava½ kusala½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto s±savo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾savavippayutta½ an±sava½ kusala½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto an±savo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (2) (Sa½khitta½.)
49. Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi vitth±retabbo.)

Aby±katapada½

Hetupaccayo

50. ¾savavippayutta½ s±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto s±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
¾savavippayutta½ an±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto an±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾savavippayutta½ an±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto s±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. ¾savavippayutta½ an±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto s±savo aby±kato ca ±savavippayutto an±savo aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
¾savavippayutta½ s±sava½ aby±katañca ±savavippayutta½ an±sava½ aby±katañca dhamma½ paµicca ±savavippayutto s±savo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
51. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve, adhipatiy± pañca…pe… ±sevane eka½, kamme pañca, vip±ke pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

52. ¾savavippayutta½ s±sava½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ±savavippayutto s±savo aby±kato dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
53. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± dve …pe… napurej±te catt±ri, napacch±j±te na-±sevane pañca, nakamme navip±ke…pe… namagge eka½…pe… navippayutte dve…pe… novigate t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

54. ¾savavippayutto s±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa s±savassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo.
¾savavippayutto an±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa an±savassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. ¾savavippayutto an±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa s±savassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. ¾savavippayutto an±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa s±savassa aby±katassa ca ±savavippayuttassa an±savassa aby±katassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)
¾savavippayutto s±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa s±savassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
¾savavippayutto an±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa an±savassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. ¾savavippayutto an±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa s±savassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2) (Sa½khitta½.)
55. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te pañca aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye catt±ri, purej±te dve, ±sevane eka½, kamme catt±ri, vip±ke catt±ri, ±h±re catt±ri…pe… avigate satta (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

56. ¾savavippayutto s±savo aby±kato dhammo ±savavippayuttassa s±savassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo (sa½khitta½).
57. Nahetuy± satta, na-±rammaºe satta (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe catt±ri (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

¾savavippayuttas±savadukakusalattika½ niµµhita½.

¾savagocchaka½ niµµhita½.