7-1. Sappaccayaduka-kusalattika½

1-2. Kusal±kusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

1. Sappaccaya½ kusala½ dhamma½ paµicca sappaccayo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½).
2. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½, adhipatiy± eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

3. Sappaccaya½ kusala½ dhamma½ paµicca sappaccayo kusalo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
4. Na-adhipatiy± eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, navippayutte eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

5. Sappaccayo kusalo dhammo sappaccayassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
6. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
7. Sappaccaya½ akusala½ dhamma½ paµicca sappaccayo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
8. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).

3. Aby±katapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

9. Sappaccaya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sappaccayo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
10. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
Nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½ (sabbattha eka½, sa½khitta½).

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

11. Sappaccayo aby±kato dhammo sappaccayassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Sappaccayo aby±kato dhammo sappaccayassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Appaccayo aby±kato dhammo sappaccayassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Sappaccayo aby±kato dhammo sappaccayassa aby±katassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. (1)
Appaccayo aby±kato dhammo sappaccayassa aby±katassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½, ±rammaºe dve, adhipatiy± dve, anantare eka½…pe… nissaye eka½, upanissaye dve, purej±te eka½, pacch±j±te eka½, (sabbattha eka½), avigate eka½ (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

12. Sappaccayo aby±kato dhammo sappaccayassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo.
Appaccayo aby±kato dhammo sappaccayassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
13. Nahetuy± dve, na-±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).

Sappaccayadukakusalattika½ niµµhita½.

8-1. Saªkhataduka-kusalattika½

14. Saªkhata½ kusala½ dhamma½ paµicca saªkhato kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½. Sappaccayasadisa½ vitth±retabba½).

Saªkhatadukakusalattika½ niµµhita½.

9-1. Sanidassanaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

15. Anidassana½ kusala½ dhamma½ paµicca anidassano kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
16. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

2. Akusalapada½

Hetupaccayo

17. Anidassana½ akusala½ dhamma½ paµicca anidassano akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
18. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½. (Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)

3. Aby±katapada½

Hetupaccayo

19. Anidassana½ aby±kata½ dhamma½ paµicca anidassano aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
20. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe eka½, adhipatiy± t²ºi…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± t²ºi (sabbattha t²ºi), nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi…pe… novigate t²ºi (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

21. Anidassano aby±kato dhammo anidassanassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Sanidassano aby±kato dhammo anidassanassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Anidassano aby±kato dhammo anidassanassa aby±katassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Sanidassano aby±kato dhammo anidassanassa aby±katassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati. (1)
Anidassano aby±kato dhammo anidassanassa aby±katassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati. Anidassano aby±kato dhammo sanidassanassa aby±katassa ca anidassanassa aby±katassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati. (2)
Sanidassano aby±kato dhammo anidassanassa aby±katassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– pakat³panissayo. (1)
Anidassano aby±kato dhammo anidassanassa aby±katassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo…pe…. (1) (Sa½khitta½.)
22. Purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane eka½, kamme t²ºi, vip±ke t²ºi, (sabbattha t²ºi) sampayutte eka½, vippayutte t²ºi, atthiy± pañca, natthiy± eka½…pe… avigate pañca. (Sa½khitta½.)

Sanidassanadukakusalattika½ niµµhita½.

(Appaccayampi asaªkhatampi sanidassanampi na labbhati.)

10-1. Sappaµighaduka-kusalattika½

1-2. Kusal±kusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

23. Appaµigha½ kusala½ dhamma½ paµicca appaµigho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
24. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… vippayutte eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
25. Appaµigha½ akusala½ dhamma½ paµicca appaµigho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½ (pañh±v±repi sabbattha eka½.)

3. Aby±katapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

26. Sappaµigha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sappaµigho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Sappaµigha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca appaµigho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Sappaµigha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sappaµigho aby±kato ca appaµigho aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… nava.
Appaµigha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca appaµigho aby±kato dhammo uppajjati ±rammaºapaccay± (sa½khitta½).
27. Hetuy± nava, ±rammaºe eka½, adhipatiy± nava…pe… aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye eka½, purej±te ±sevane eka½, kamme nava, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetupaccayo

28. Sappaµigha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sappaµigho aby±kato dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
29. Nahetuy± nava…pe… novigate nava (sabbattha nava, sa½khitta½).

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

30. Appaµigho aby±kato dhammo appaµighassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) (Sa½khitta½.)
31. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe dve, adhipatiy± t²ºi, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te nava, aññamaññe cha, nissaye nava, upanissaye dve, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane eka½, kamme t²ºi, vip±ke t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye pañca, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte eka½, vippayutte catt±ri, atthiy± nava, natthiy± eka½, vigate eka½, avigate nava.

Paccan²yuddh±ro

32. Sappaµigho aby±kato dhammo sappaµighassa aby±katassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo (sa½khitta½).
33. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Sappaµighadukakusalattika½ niµµhita½.

11-1. R³p²duka-kusalattika½

1-2. Kusal±kusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

34. Ar³pi½ kusala½ dhamma½ paµicca ar³p² kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
35. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
36. Ar³pi½ akusala½ dhamma½ paµicca ar³p² akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
37. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½. Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).

3. Aby±katapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

38. R³pi½ aby±kata½ dhamma½ paµicca r³p² aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Ar³pi½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ar³p² aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
R³pi½ aby±katañca ar³pi½ aby±katañca dhamma½ paµicca r³p² aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
R³pi½ aby±kata½ dhamma½ paµicca ar³p² aby±kato dhammo uppajjati ±rammaºapaccay± (sa½khitta½).
39. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± pañca, anantare t²ºi, samanantare t²ºi…pe… aññamaññe cha…pe… purej±te eka½, ±sevane eka½, kamme nava, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
40. Nahetuy± nava, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava…pe… nakamme dve, navip±ke pañca, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne dve, namagge nava, nasampayutte t²ºi, navippayutte dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½, paccan²ya½).

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

41. Ar³p² aby±kato dhammo ar³pissa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
42. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe dve, adhipatiy± t²ºi, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te satta, aññamaññe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purej±te eka½, pacch±j±te eka½, ±sevane eka½, kamme t²ºi, vip±ke t²ºi, ±h±re catt±ri, indriye cha, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte eka½, vippayutte dve…pe… avigate satta (sa½khitta½).
Nahetuy± satta, na-±rammaºe satta (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

R³p²dukakusalattika½ niµµhita½.

11-1. Lokiyaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

43. Lokiya½ kusala½ dhamma½ paµicca lokiyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Lokuttara½ kusala½ dhamma½ paµicca lokuttaro kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Lokiya½ kusala½ dhamma½ paµicca lokiyo kusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Lokuttara½ kusala½ dhamma½ paµicca lokuttaro kusalo dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
44. Hetuy± dve, ±rammaºe dve, adhipatiy± dve…pe… kamme dve…pe… avigate dve (sa½khitta½, anuloma½).
45. Na-adhipatiy± dve…pe… na-±sevane eka½…pe… navippayutte dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

46. Lokiyo kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Lokuttaro kusalo dhammo lokuttarassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Lokiyo kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Lokuttaro kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (1)
Lokiyo kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati. (1)
Lokuttaro kusalo dhammo lokuttarassa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati. Lokuttaro kusalo dhammo lokiyassa kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati. (2) (Sa½khitta½.)
47. Hetuy± dve, ±rammaºe dve, adhipatiy± t²ºi, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve…pe… upanissaye catt±ri, ±sevane dve, kamme dve, ±h±re dve…pe… avigate dve (sa½khitta½.)

2. Akusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

48. Lokiya½ akusala½ dhamma½ paµicca lokiyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
49. Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½, sahaj±tav±ropi…pe… pañh±v±ropi sabbattha sadis±).

3. Aby±katapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

50. Lokiya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca lokiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Lokuttara½ aby±kata½ dhamma½ paµicca lokuttaro aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Lokiya½ aby±katañca lokuttara½ aby±katañca dhamma½ paµicca lokiyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
51. Hetuy± pañca, ±rammaºe dve…pe… ±sevane eka½, kamme pañca, vip±ke pañca…pe… avigate pañca (sa½khitta½, anuloma½).
52. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± dve…pe… napurej±te catt±ri, napacch±j±te pañca…pe… nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½…pe… namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte dve, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½, paccan²ya½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

53. Lokiyo aby±kato dhammo lokiyassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Lokuttaro aby±kato dhammo lokuttarassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
54. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± catt±ri, anantare catt±ri, sahaj±te pañca, aññamaññe dve, nissaye satta, upanissaye catt±ri, purej±te dve, pacch±j±te dve, ±sevane eka½, kamme catt±ri, vip±ke catt±ri, ±h±re catt±ri…pe… magge catt±ri, sampayutte dve, vippayutte t²ºi, atthiy± satta…pe… avigate satta (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Lokiyadukakusalattika½ niµµhita½.

13-1. Kenaciviññeyyaduka-kusalattika½

1. Kusalapada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

55. Kenaci viññeyya½ kusala½ dhamma½ paµicca kenaci viññeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Kenaci viññeyya½ kusala½ dhamma½ paµicca kenaci naviññeyyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Kenaci viññeyya½ kusala½ dhamma½ paµicca kenaci viññeyyo kusalo ca kenaci naviññeyyo kusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
56. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Na-adhipatipaccayo

57. Kenaci viññeyya½ kusala½ dhamma½ paµicca kenaci viññeyyo kusalo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
58. Na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava…pe… navippayutte nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

59. Kenaci viññeyyo kusalo dhammo kenaci viññeyyassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
60. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½. Kenaci viññeyya½ akusalampi kenaci viññeyya½ aby±katampi kenaci viññeyyakusalasadisa½ vitth±retabba½).

Kenaciviññeyyadukakusalattika½ niµµhita½.

C³¼antaraduka½ niµµhita½.