12. Dv±dasamanayo

12. Sampayuttenasaªgahit±saªgahitapadaniddeso

417. Vedan±kkhandhena ye dhamm±… saññ±kkhandhena ye dhamm±… saªkh±rakkhandhena ye dhamm± sampayutt±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Te dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
418. Viññ±ºakkhandhena ye dhamm±… man±yatanena ye dhamm±… cakkhuviññ±ºadh±tuy± ye dhamm±…pe… manodh±tuy± ye dhamm±… manoviññ±ºadh±tuy± ye dhamm± sampayutt±…pe… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
419. Samudayasaccena ye dhamm±… maggasaccena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
420. Manindriyena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
421. Sukhindriyena ye dhamm±… dukkhindriyena ye dhamm±… somanassindriyena ye dhamm±… domanassindriyena ye dhamm± sampayutt±…, te dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
422. Upekkhindriyena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi sattahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
423. Saddhindriyena ye dhamm±… v²riyindriyena ye dhamm±… satindriyena ye dhamm±… sam±dhindriyena ye dhamm±… paññindriyena ye dhamm±… anaññ±taññass±m²tindriyena ye dhamm±… aññindriyena ye dhamm±… aññ±t±vindriyena ye dhamm±… avijj±ya ye dhamm±… avijj±paccay± saªkh±rehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
424. Saªkh±rapaccay± viññ±ºena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
425. Sa¼±yatanapaccay± phassena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
426. Phassapaccay± vedan±ya ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
427. Vedan±paccay± taºh±ya ye dhamm±… taºh±paccay± up±d±nena ye dhamm±… kammabhavena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
428. Sokena ye dhamm±… dukkhena ye dhamm±… domanassena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
429. Up±y±sena ye dhamm±… satipaµµh±nena ye dhamm±… sammappadh±nena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
430. Iddhip±dena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
431. Jh±nena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
432. Appamaññ±ya ye dhamm±… pañcahi indriyehi ye dhamm±… pañcahi balehi ye dhamm±… sattahi bojjhaªgehi ye dhamm±… ariyena aµµhaªgikena maggena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
433. Phassena ye dhamm±… cetan±ya ye dhamm±… manasik±rena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
434. Vedan±ya ye dhamm±… saññ±ya ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
435. Cittena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
436. Adhimokkhena ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
437. Sukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… dukkh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… savitakkasavic±rehi dhammehi ye dhamm±… avitakkavic±ramattehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm±… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm±… upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
438. Het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
439. Sahetukehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… na hetusahetukehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
440. ¾savehi dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva s±savehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva ±savasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
441. ¾savasampayuttehi ceva no ca ±savehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
442. Sa½yojanehi dhammehi ye dhamm±… ganthehi dhammehi ye dhamm±… oghehi dhammehi ye dhamm±… yogehi dhammehi ye dhamm±… n²varaºehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi ceva par±maµµhehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
443. Par±m±sasampayuttehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
444. Cittehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
445. Cetasikehi dhammehi ye dhamm±… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
446. Up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
447. Sa½kiliµµhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… savitakkehi dhammehi ye dhamm±… savic±rehi dhammehi ye dhamm±… sapp²tikehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm±… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm±… upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
R³pakkhandh± catt±ro, man±yatanameva ca;
viññ±ºadh±tuyo satta, dve sacc± cuddasindriy±.
Paccaye dv±dasa pad±, tato upari so¼asa;
tikesu aµµha gocchake, tecatt±l²sameva ca.
Mahantaraduke satta, pad± piµµhidukesu cha;
navamassa padassete, niddese saªgaha½ gat±ti.

Sampayuttenasaªgahit±saªgahitapadaniddeso dv±dasamo.