1. Tika½

369. Kusalehi dhammehi ye dhamm±… akusalehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
370. Sukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… dukkh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
371. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
372. Vip±kehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
373. Vip±kadhammadhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhasa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
374. Nevavip±kanavip±kadhammadhammehi ye dhamm±… anup±dinnup±d±niyehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi vippayutt±.
375. Anup±dinna-anup±d±niyehi dhammehi ye dhamm±… asa½kiliµµha-asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
376. Savitakkasavic±rehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
377. Avitakkavic±ramattehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
378. Avitakka-avic±rehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± vippayutt±.
379. Sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
380. Upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
381. Dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… ±cayag±m²hi dhammehi ye dhamm±… apacayag±m²hi dhammehi ye dhamm±… sekkhehi dhammehi ye dhamm±… asekkhehi dhammehi ye dhamm±… mahaggatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
382. Appam±ºehi dhammehi ye dhamm±… paº²tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
383. Paritt±rammaºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
384. Mahaggat±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… appam±º±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… h²nehi dhammehi ye dhamm±… micchattaniyatehi dhammehi ye dhamm±… sammattaniyatehi dhammehi ye dhamm±… magg±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… maggahetukehi dhammehi ye dhamm±… magg±dhipat²hi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
385. Anuppannehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi vippayutt±.
386. At²t±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… an±gat±rammaºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
387. Paccuppann±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… ajjhatt±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… bahiddh±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… ajjhattabahiddh±rammaºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
388. Sanidassanasappaµighehi dhammehi ye dhamm±… anidassanasappaµighehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.