10. Dasamanayo

10. Vippayuttenavippayuttapadaniddeso

353. R³pakkhandhena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi vippayutt±? Te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
354. Vedan±kkhandhena ye dhamm±… saññ±kkhandhena ye dhamm±… saªkh±rakkhandhena ye dhamm±… viññ±ºakkhandhena ye dhamm±… man±yatanena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±…pe… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
355. Cakkh±yatanena ye dhamm±…pe… phoµµhabb±yatanena ye dhamm±… cakkhudh±tuy± ye dhamm±…pe… phoµµhabbadh±tuy± ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
356. Cakkhuviññ±ºadh±tuy± ye dhamm±…pe… manoviññ±ºadh±tuy± ye dhamm±… samudayasaccena ye dhamm±… maggasaccena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
357. Nirodhasaccena ye dhamm±… cakkhundriyena ye dhamm±…pe… k±yindriyena ye dhamm±.. itthindriyena ye dhamm±… purisindriyena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
358. Manindriyena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
359. Sukhindriyena ye dhamm±… dukkhindriyena ye dhamm±… somanassindriyena ye dhamm±… domanassindriyena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
360. Upekkhindriyena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
361. Saddhindriyena ye dhamm±… v²riyindriyena ye dhamm±… satindriyena ye dhamm±… sam±dhindriyena ye dhamm±… paññindriyena ye dhamm±… anaññ±taññass±m²tindriyena ye dhamm±… aññindriyena ye dhamm±… aññ±t±vindriyena ye dhamm±… avijj±ya ye dhamm±… avijj±paccay± saªkh±rehi ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
362. Saªkh±rapaccay± viññ±ºena ye dhamm±… sa¼±yatanapaccay± phassena ye dhamm±… phassapaccay± vedan±ya ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
363. Vedan±paccay± taºh±ya ye dhamm±… taºh±paccay± up±d±nena ye dhamm±… kammabhavena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
364. R³pabhavena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi t²hi dh±t³hi vippayutt±.
365. Asaññ±bhavena ye dhamm±… ekavok±rabhavena ye dhamm±… paridevena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
366. Ar³pabhavena ye dhamm±… nevasaññ±n±saññ±bhavena ye dhamm±… catuvok±rabhavena ye dhamm±… sokena ye dhamm±… dukkhena ye dhamm±… domanassena ye dhamm±… up±y±sena ye dhamm±… satipaµµh±nena ye dhamm±… sammappadh±nena ye dhamm±… iddhip±dena ye dhamm±… jh±nena ye dhamm±… appamaññ±ya ye dhamm±… pañcahi indriyehi ye dhamm±… pañcahi balehi ye dhamm±… sattahi bojjhaªgehi ye dhamm±… ariyena aµµhaªgikena maggena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
367. Phassena ye dhamm±… vedan±ya ye dhamm±… saññ±ya ye dhamm±… cetan±ya ye dhamm±… cittena ye dhamm±… manasik±rena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
368. Adhimokkhena ye dhamm± vippayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.