9. Navamanayo

9. Sampayuttenasampayuttapadaniddeso

319. Vedan±kkhandhena ye dhamm±… saññ±kkhandhena ye dhamm±… saªkh±rakkhandhena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±? Te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
320. Viññ±ºakkhandhena ye dhamm±… man±yatanena ye dhamm±… cakkhuviññ±ºadh±tuy± ye dhamm±…pe… manodh±tuy± ye dhamm±… manoviññ±ºadh±tuy± ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±…pe… te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
321. Samudayasaccena ye dhamm±… maggasaccena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
322. Manindriyena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
323. Sukhindriyena ye dhamm±… dukkhindriyena ye dhamm±… somanassindriyena ye dhamm± … domanassindriyena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
324. Upekkhindriyena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena chahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
325. Saddhindriyena ye dhamm±… v²riyindriyena ye dhamm±… satindriyena ye dhamm±… sam±dhindriyena ye dhamm±… paññindriyena ye dhamm±… anaññ±taññass±m²tindriyena ye dhamm±… aññindriyena ye dhamm±… aññ±t±vindriyena ye dhamm±… avijj±ya ye dhamm±… avijj±paccay± saªkh±rehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
326. Saªkh±rapaccay± viññ±ºena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
327. Sa¼±yatanapaccay± phassena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
328. Phassapaccay± vedan±ya ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
329. Vedan±paccay± taºh±ya ye dhamm±… taºh±paccay± up±d±nena ye dhamm±… kammabhavena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
330. Sokena ye dhamm±… dukkhena ye dhamm±… domanassena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
331. Up±y±sena ye dhamm±… satipaµµh±nena ye dhamm±… sammappadh±nena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
332. Iddhip±dena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± dv²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
333. Jh±nena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± dv²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
334. Appamaññ±ya ye dhamm±… pañcahi indriyehi ye dhamm± pañcahi balehi ye dhamm±… sattahi bojjhaªgehi ye dhamm±… ariyena aµµhaªgikena maggena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
335. Phassena ye dhamm±… cetan±ya ye dhamm±… manasik±rena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
336. Vedan±ya ye dhamm±… saññ±ya ye dhamm± sampayutt± tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
337. Cittena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
338. Adhimokkhena ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena dv²hi dh±t³hi sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
339. Sukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… dukkh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm±… adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
340. Savitakkasavic±rehi dhammehi ye dhamm±… avitakkavic±ramattehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
341. Sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm±… upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
342. Het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
343. Sahetukehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… na hetusahetukehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi [na het³hi sahetukehi (bah³su)] ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
344. ¾savehi dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva s±savehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva ±savasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
345. ¾savasampayuttehi ceva no ca ±savehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
346. Sa½yojanehi… ganthehi… oghehi… yogehi… n²varaºehi… par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi ceva par±maµµhehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
347. Par±m±sasampayuttehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
348. Cittehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
349. Cetasikehi dhammehi ye dhamm±… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm± sampayutt± tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±.
350. Up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
351. Sa½kiliµµhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… savitakkehi dhammehi ye dhamm±… savic±rehi dhammehi ye dhamm±… sapp²tikehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±… te dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
352. Sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm±… upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±? Te dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±.
Ar³pakkhandh± catt±ro, man±yatanameva ca;
viññ±ºadh±tuyo satta, dve sacc± cuddasindriy±.
Paccaye dv±dasa pad±, tato upari so¼asa;
tikesu aµµha gocchake, tecatt±l²sameva ca.
Mahantaraduke satta, pad± piµµhi dukesu cha;
navamassa padassete, niddese saªgaha½ gat±ti.

Sampayuttenasampayuttapadaniddeso navamo.