5. Tika½

257. Kusal± dhamm±… akusal± dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt± Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
258. Sukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±… dukkh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm± ekena khandhena sampayutt± eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
259. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
260. Vip±k± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
261. Vip±kadhammadhamm±… sa½kiliµµhasa½kilesik± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
262. Nevavip±kanavip±kadhammadhamm±… anup±dinnup±d±niy± dhamm±…pe… sampayutt±ti Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi vippayutt±.
263. Anup±dinna-anup±d±niy± dhamm±… asa½kiliµµha-asa½kilesik± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
264. Savitakkasavic±r± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
265. Avitakkavic±ramatt± dhamm±… p²tisahagat± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
266. Avitakka-avic±r± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± vippayutt±.
267. Sukhasahagat± dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
268. Upekkh±sahagat± dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
269. Dassanena pah±tabb± dhamm± bh±van±ya pah±tabb± dhamm±… dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±… ±cayag±mino dhamm±… apacayag±mino dhamm±… sekkh± dhamm±… asekkh± dhamm±… mahaggat± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
270. Appam±º± dhamm±… paº²t± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
271. Paritt±rammaº± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
272. Mahaggat±rammaº± dhamm±… appam±º±rammaº± dhamm±… h²n± dhamm±… micchattaniyat± dhamm±… sammattaniyat± dhamm±… magg±rammaº± dhamm±… maggahetuk± dhamm±… magg±dhipatino dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
273. Anuppann± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi vippayutt±.
274. At²t±rammaº± dhamm±…pe… an±gat±rammaº± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
275. Paccuppann±rammaº± dhamm±… ajjhatt±rammaº± dhamm±… bahiddh±rammaº± dhamm±… ajjhattabahiddh±rammaº± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
276. Sanidassanasappaµigh± dhamm±… anidassanasappaµigh± dhamm±…pe… sampayutt±ti Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.