6. Duka½

277. Het³ dhamm±… het³ ceva sahetuk± ca dhamm±… het³ ceva hetusampayutt± ca dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
278. Sahetuk± dhamm±… hetusampayutt± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
279. Sahetuk± ceva na ca het³ dhamm±… hetusampayutt± ceva na ca het³ dhamm±… na hetusahetuk± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
280. Appaccay± dhamm±… asaªkhat± dhamm±… sanidassan± dhamm±… sappaµigh± dhamm±… r³pino dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
281. Lokuttar± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
282. ¾sav± dhamm±… ±sav± ceva s±sav± ca dhamm±… ±sav± ceva ±savasampayutt± ca dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
283. An±sav± dhamm±… ±savavippayutt± an±sav± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
284. ¾savasampayutt± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
285. ¾savasampayutt± ceva no ca ±sav± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
286. Sa½yojan± dhamm±… ganth± dhamm±… ogh± dhamm±… yog± dhamm±… n²varaº± dhamm±… par±m±s± dhamm±… par±m±s± ceva par±maµµh± ca dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
287. Apar±maµµh± dhamm±… par±m±savippayutt± apar±maµµh± dhamm± sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
288. Par±m±sasampayutt± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
289. S±rammaº± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
290. An±rammaº± dhamm±… cittavippayutt± dhamm±… cittavisa½saµµh± dhamm±… up±d± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
291. Citt± dhamm± t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
292. Cetasik± dhamm±… cittasampayutt± dhamm±… cittasa½saµµh± dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n± dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhuno dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattino dhamm± ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
293. Anup±dinn± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi vippayutt±.
294. Up±d±n± dhamm±… kiles± dhamm±… kiles± ceva sa½kilesik± ca dhamm±… kiles± ceva sa½kiliµµh± ca dhamm±… kiles± ceva kilesasampayutt± ca dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± sampayutt±; ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
295. Asa½kilesik± dhamm±… kilesavippayutt± asa½kilesik± dhamm±…pe… sampayutt±ti Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
296. Sa½kiliµµh± dhamm±… kilesasampayutt± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
297. Sa½kiliµµh± ceva no ca kiles± dhamm±… kilesasampayutt± ceva no ca kiles± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
298. Dassanena pah±tabb± dhamm±… bh±van±ya pah±tabb± dhamm±… dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
299. Savitakk± dhamm±… savic±r± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
300. Avitakk± dhamm±… avic±r± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± vippayutt±.
301. Sapp²tik± dhamm±… p²tisahagat± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
302. Sukhasahagat± dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
303. Upekkh±sahagat± dhamm± ekena khandhena sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
304. Na k±m±vacar± dhamm±… apariy±pann± dhamm±… anuttar± dhamm±…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi chahi dh±t³hi vippayutt±.
305. R³p±vacar± dhamm±… ar³p±vacar± dhamm±… niyy±nik± dhamm±… niyat± dhamm±… saraº± dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
Dhamm±yatana½ dhammadh±tu, dukkhasaccañca j²vita½;
sa¼±yatana½ n±mar³pa½, catt±ro ca mah±bhav±.
J±ti jar± ca maraºa½, tikesvek³nav²sati;
gocchakesu ca paññ±sa, aµµha c³¼antare pad±.
Mahantare pannarasa, aµµh±rasa tato pare;
tev²sa padasata½ eta½, sampayoge na labbhat²ti.

Sampayogavippayogapadaniddeso chaµµho.