2. ¾yatana½

231. Cakkh±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½…pe… sampayuttanti? Natthi. Katihi vippayutta½ Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.
232. Man±yatana½ t²hi khandhehi sampayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutta½. Katihi vippayutta½? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi vippayutta½; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutta½.

3. Dh±tu

233. Cakkhudh±tu …pe… phoµµhabbadh±tu…pe… sampayutt±ti? Natthi. Katihi vippayutt±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.
234. Cakkhuviññ±ºadh±tu…pe… manodh±tu… manoviññ±ºadh±tu t²hi khandhehi sampayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici sampayutt±. Katihi vippayutt±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi vippayutt±; eken±yatanena ek±ya dh±tuy± kehici vippayutt±.