2. Duka½

224. Catt±rindriy± het³. Aµµh±rasindriy± na het³. Sattindriy± sahetuk±. Navindriy± ahetuk±. Cha indriy± siy± sahetuk±, siy± ahetuk±. Sattindriy± hetusampayutt±. Navindriy± hetuvippayutt±. Cha indriy± siy± hetusampayutt±, siy± hetuvippayutt±. Catt±rindriy± het³ ceva sahetuk± ca. Navindriy± na vattabb±– “het³ ceva sahetuk± c±”tipi, “sahetuk± ceva na ca het³”tipi. T²ºindriy± na vattabb±– “het³ ceva sahetuk± c±”ti. Sahetuk± ceva na ca het³. Cha indriy± na vattabb±– “het³ ceva sahetuk± c±”ti, siy± sahetuk± ceva na ca het³, siy± na vattabb±– “sahetuk± ceva na ca het³”ti.
Catt±rindriy± het³ ceva hetusampayutt± ca Navindriy± na vattabb±– “het³ ceva hetusampayutt± c±”tipi, “hetusampayutt± ceva na ca het³”tipi. T²ºindriy± na vattabb±– “het³ ceva hetusampayutt± c±”ti, “hetusampayutt± ceva na ca het³”. Cha indriy± na vattabb±– “het³ ceva hetusampayutt± c±”ti, siy± hetusampayutt± ceva na ca het³, siy± na vattabb±– “hetusampayutt± ceva na ca het³”ti.
Navindriy± na het³ ahetuk±. T²ºindriy± na het³ sahetuk±. Catt±rindriy± na vattabb±– “na het³ sahetuk±”tipi, “na het³ ahetuk±”tipi Cha indriy± siy± na het³ sahetuk±, siy± na het³ ahetuk±.
Sappaccay±. Saªkhat±. Anidassan±. Pañcindriy± sappaµigh±. Sattarasindriy± appaµigh±. Sattindriy± r³p±. Cuddasindriy± ar³p±. J²vitindriya½ siy± r³pa½, siy± ar³pa½. Dasindriy± lokiy±. T²ºindriy± lokuttar±. Navindriy± siy± lokiy±, siy± lokuttar±; kenaci viññeyy±, kenaci na viññeyy±.
No ±sav±. Dasindriy± s±sav±. T²ºindriy± an±sav±. Navindriy± siy± s±sav±, siy± an±sav±. Pannarasindriy± ±savavippayutt±. Domanassindriya½ ±savasampayutta½. Cha indriy± siy± ±savasampayutt±, siy± ±savavippayutt±. Dasindriy± na vattabb±– “±sav± ceva s±sav± c±”ti, “s±sav± ceva no ca ±sav±”. T²ºindriy± na vattabb±– “±sav± ceva s±sav± c±”tipi, “s±sav± ceva no ca ±sav±”tipi. Navindriy± na vattabb±– “±sav± ceva s±sav± c±”ti, siy± s±sav± ceva no ca ±sav±, siy± na vattabb±– “s±sav± ceva no ca ±sav±”ti.
Pannarasindriy± na vattabb±– “±sav± ceva ±savasampayutt± c±”tipi, “±savasampayutt± ceva no ca ±sav±”tipi. Domanassindriya½ na vattabba½– “±savo ceva ±savasampayuttañc±”ti, “±savasampayuttañceva no ca ±savo”. Cha indriy± na vattabb±– “±sav± ceva ±savasampayutt± c±”ti, siy± ±savasampayutt± ceva no ca ±sav±, siy± na vattabb±– “±savasampayutt± ceva no ca ±sav±”ti. Navindriy± ±savavippayuttas±sav±. T²ºindriy± ±savavippayutta-an±sav±. Domanassindriya½ na vattabba½– “±savavippayuttas±savan”tipi, “±savavippayutta-an±savan”tipi. T²ºindriy± siy± ±savavippayuttas±sav±, siy± ±savavippayutta-an±sav±. Cha indriy± siy± ±savavippayuttas±sav±, siy± ±savavippayutta-an±sav±, siy± na vattabb±– “±savavippayuttas±sav±”tipi, “±savavippayutta-an±sav±”tipi.
No sa½yojan±. Dasindriy± sa½yojaniy±. T²ºindriy± asa½yojaniy±. Navindriy± siy± sa½yojaniy±, siy± asa½yojaniy±. Pannarasindriy± sa½yojanavippayutt±. Domanassindriya½ sa½yojanasampayutta½ Cha indriy± siy± sa½yojanasampayutt± siy± sa½yojanavippayutt±. Dasindriy± na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojaniy± c±”ti, sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±. T²ºindriy± na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojaniy± c±”tipi, “sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±”tipi. Navindriy± na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojaniy± c±”ti, siy± sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±, siy± na vattabb±– “sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±”ti.
Pannarasindriy± na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojanasampayutt± c±”tipi, “sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojan±”tipi. Domanassindriya½ na vattabba½– “sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañc±”ti, sa½yojanasampayuttañceva no ca sa½yojana½. Cha indriy± na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojanasampayutt± c±”ti, siy± sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojan±, siy± na vattabb±– “sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojan±”ti.
Navindriy± sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±. T²ºindriy± sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±. Domanassindriya½ na vattabba½– “sa½yojanavippayuttasa½yojaniyan”tipi, “sa½yojanavippayutta-asa½yojaniyan”tipi. T²ºindriy± siy± sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±, siy± sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±. Cha indriy± siy± sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±, siy± sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±, siy± na vattabb±– “sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±”tipi, “sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±”tipi
No ganth±. Dasindriy± ganthaniy±. T²ºindriy± aganthaniy±. Navindriy± siy± ganthaniy±, siy± aganthaniy±. Pannarasindriy± ganthavippayutt±. Domanassindriya½ ganthasampayutta½. Cha indriy± siy± ganthasampayutt±, siy± ganthavippayutt±. Dasindriy± na vattabb±– “ganth± ceva ganthaniy± c±”ti, ganthaniy± ceva no ca ganth±. T²ºindriy± na vattabb±– “ganth± ceva ganthaniy± c±”tipi, “ganthaniy± ceva no ca ganth±”tipi. Navindriy± na vattabb±– “ganth± ceva ganthaniy± c±”ti, siy± ganthaniy± ceva no ca ganth±, siy± na vattabb±– “ganthaniy± ceva no ca ganth±”ti.
Pannarasindriy± na vattabb±– “ganth± ceva ganthasampayutt± c±”tipi, “ganthasampayutt± ceva no ca ganth±”tipi. Domanassindriya½ na vattabba½– “gantho ceva ganthasampayutta”ñc±ti, ganthasampayuttañceva no ca gantho. Cha indriy± na vattabb±– “ganth± ceva ganthasampayutt± c±”ti, siy± ganthasampayutt± ceva no ca ganth±, siy± na vattabb±– “ganthasampayutt± ceva no ca ganth±”ti.
Navindriy± ganthavippayuttaganthaniy±. T²ºindriy± ganthavippayutta-aganthaniy± Domanassindriya½ na vattabba½– “ganthavippayuttaganthaniyan”tipi, “ganthavippayutta-aganthaniyan”tipi. T²ºindriy± siy± ganthavippayuttaganthaniy±, siy± ganthavippayutta-aganthaniy±. Cha indriy± siy± ganthavippayuttaganthaniy±, siy± ganthavippayutta-aganthaniy±, siy± na vattabb± “ganthavippayuttaganthaniy±”tipi, “ganthavippayutta-aganthaniy±”tipi.
No ogh±…pe… no yog±…pe… no n²varaº±. Dasindriy± n²varaºiy±. T²ºindriy± an²varaºiy±. Navindriy± siy± n²varaºiy±, siy± an²varaºiy±. Pannarasindriy± n²varaºavippayutt±. Domanassindriya½ n²varaºasampayutta½. Cha indriy± siy± n²varaºasampayutt±, siy± n²varaºavippayutt±. Dasindriy± na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºiy± c±”ti, n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±. T²ºindriy± na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºiy± c±”tipi, “n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±”tipi. Navindriy± na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºiy± c±”ti, siy± n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±, siy± na vattabb±– “n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±”ti.
Pannarasindriy± na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºasampayutt± c±”tipi, “n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaº±”tipi. Domanassindriya½ na vattabba½– “n²varaºañceva n²varaºasampayuttañc±”ti, n²varaºasampayuttañceva no ca n²varaºa½. Cha indriy± na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºasampayutt± c±”ti, siy± n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaº±, siy± na vattabb±– “n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaº±”ti.
Navindriy± n²varaºavippayuttan²varaºiy±. T²ºindriy± n²varaºavippayutta-an²varaºiy±. Domanassindriya½ na vattabba½– “n²varaºavippayuttan²varaºiyan”tipi, “n²varaºavippayutta-an²varaºiyan”tipi. T²ºindriy± siy± n²varaºavippayuttan²varaºiy±, siy± n²varaºavippayutta-an²varaºiy± Cha indriy± siy± n²varaºavippayuttan²varaºiy± siy± n²varaºavippayutta-an²varaºiy±, siy± na vattabb±– “n²varaºavippayuttan²varaºiy±”tipi, “n²varaºavippayutta-an²varaºiy±”tipi.
No par±m±s±. Dasindriy± par±maµµh±. T²ºindriy± apar±maµµh±. Navindriy± siy± par±maµµh±, siy± apar±maµµh±. So¼asindriy± par±m±savippayutt±. Cha indriy± siy± par±m±sasampayutt±, siy± par±m±savippayutt±. Dasindriy± na vattabb±– “par±m±s± ceva par±maµµh± c±”ti, par±maµµh± ceva no ca par±m±s±. T²ºindriy± na vattabb±– “par±m±s± ceva par±maµµh± c±”tipi, “par±maµµh± ceva no ca par±m±s±”tipi. Navindriy± na vattabb±– “par±m±s± ceva par±maµµh± c±”ti, siy± par±maµµh± ceva no ca par±m±s±, siy± na vattabb±– “par±maµµh± ceva no ca par±m±s±”ti. Dasindriy± par±m±savippayuttapar±maµµh±. T²ºindriy± par±m±savippayutta-apar±maµµh±. T²ºindriy± siy± par±m±savippayuttapar±maµµh±, siy± par±m±savippayutta-apar±maµµh±. Cha indriy± siy± par±m±savippayuttapar±maµµh±, siy± par±m±savippayutta-apar±maµµh±, siy± na vattabb±– “par±m±savippayuttapar±maµµh±”tipi, “par±m±savippayutta-apar±maµµh±”tipi.
Sattindriy± an±rammaº±. Cuddasindriy± s±rammaº±. J²vitindriya½ siy± s±rammaºa½, siy± an±rammaºa½. Ekav²satindriy± no citt±. Manindriya½ citta½. Terasindriy± cetasik±. Aµµhindriy± acetasik±. J²vitindriya½ siy± cetasika½, siy± acetasika½. Terasindriy± cittasampayutt±. Sattindriy± cittavippayutt±. J²vitindriya½ siy± cittasampayutta½, siy± cittavippayutta½. Manindriya½ na vattabba½– “cittena sampayuttan”tipi, “cittena vippayuttan”tipi.
Terasindriy± cittasa½saµµh±. Sattindriy± cittavisa½saµµh±. J²vitindriya½ siy± cittasa½saµµha½, siy± cittavisa½saµµha½. Manindriya½ na vattabba½– “cittena sa½saµµhan”tipi, “cittena visa½saµµhan”tipi. Terasindriy± cittasamuµµh±n±. Aµµhindriy± no cittasamuµµh±n±. J²vitindriya½ siy± cittasamuµµh±na½, siy± no cittasamuµµh±na½.
Terasindriy± cittasahabhuno. Aµµhindriy± no cittasahabhuno. J²vitindriya½ siy± cittasahabh³, siy± no cittasahabh³. Terasindriy± citt±nuparivattino. Aµµhindriy± no citt±nuparivattino. J²vitindriya½ siy± citt±nuparivatti, siy± no citt±nuparivatti.
Terasindriy± cittasa½saµµhasamuµµh±n±. Aµµhindriy± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±. J²vitindriya½ siy± cittasa½saµµhasamuµµh±na½, siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±na½. Terasindriy± cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhuno. Aµµhindriy± no cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhuno. J²vitindriya½ siy± cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³, siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³. Terasindriy± cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattino. Aµµhindriy± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattino. J²vitindriya½ siy± cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti. Cha indriy± ajjhattik±. So¼asindriy± b±hir±.
Sattindriy± up±d±. Cuddasindriy± no up±d±. J²vitindriya½ siy± up±d±, siy± no up±d±. Navindriy± up±dinn±. Catt±rindriy± anup±dinn±. Navindriy± siy± up±dinn±, siy± anup±dinn±. No up±d±n±. Dasindriy± up±d±niy±. T²ºindriy± anup±d±niy±. Navindriy± siy± up±d±niy±, siy± anup±d±niy±. So¼asindriy± up±d±navippayutt±. Cha indriy± siy± up±d±nasampayutt±, siy± up±d±navippayutt±. Dasindriy± na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±niy± c±”ti, up±d±niy± ceva no ca up±d±n±. T²ºindriy± na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±niy± c±”tipi, “up±d±niy± ceva no ca up±d±n±”tipi. Navindriy± na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±niy± c±”ti, siy± up±d±niy± ceva no ca up±d±n±. Dasindriy± siy± up±d±niy± ceva no ca up±d±n±, siy± na vattabb±– “up±d±niy± ceva no ca up±d±n±”ti.
So¼asindriy± na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±nasampayutt± c±”tipi, “up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±n±”tipi. Cha indriy± na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±nasampayutt± c±”ti, siy± up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±n±, siy± na vattabb±– “up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±n±”ti. Dasindriy± up±d±navippayutta-up±d±niy±. T²ºindriy± up±d±navippayutta-anup±d±niy±. T²ºindriy± siy± up±d±navippayutta-up±d±niy±, siy± up±d±navippayutta-anup±d±niy±. Cha indriy± siy± up±d±navippayutta-up±d±niy±, siy± up±d±navippayutta-anup±d±niy±, siy± na vattabb±– “up±d±navippayutta-up±d±niy±”tipi, “up±d±navippayutta-anup±d±niy±”tipi.
No kiles±. Dasindriy± sa½kilesik±. T²ºindriy± asa½kilesik±. Navindriy± siy± sa½kilesik±, siy± asa½kilesik±. Pannarasindriy± asa½kiliµµh±. Domanassindriya½ sa½kiliµµha½. Cha indriy± siy± sa½kiliµµh±, siy± asa½kiliµµh±. Pannarasindriy± kilesavippayutt±. Domanassindriya½ kilesasampayutta½. Cha indriy± siy± kilesasampayutt±, siy± kilesavippayutt±. Dasindriy± na vattabb±– “kiles± ceva sa½kilesik± c±”ti, sa½kilesik± ceva no ca kiles±. T²ºindriy± na vattabb±– “kiles± ceva sa½kilesik± c±”tipi, “sa½kilesik± ceva no ca kiles±”tipi. Navindriy± na vattabb±– “kiles± ceva sa½kilesik± c±”ti, siy± sa½kilesik± ceva no ca kiles±, siy± na vattabb±– “sa½kilesik± ceva no ca kiles±”ti.
Pannarasindriy± na vattabb±– “kiles± ceva sa½kiliµµh± c±”tipi, “sa½kiliµµh± ceva no ca kiles±”tipi. Domanassindriya½ na vattabba½– “kileso ceva sa½kiliµµhañc±”ti, sa½kiliµµhañceva no ca kileso. Cha indriy± na vattabb±– “kiles± ceva sa½kiliµµh± c±”ti, siy± sa½kiliµµh± ceva no ca kiles±, siy± na vattabb±– “sa½kiliµµh± ceva no ca kiles±”ti.
Pannarasindriy± na vattabb±– “kiles± ceva kilesasampayutt± c±”tipi, “kilesasampayutt± ceva no ca kiles±”tipi. Domanassindriya½ na vattabba½– “kileso ceva kilesasampayuttañc±”ti, kilesasampayuttañceva no ca kileso. Cha indriy± na vattabb±– “kiles± ceva kilesasampayutt± c±”ti, siy± kilesasampayutt± ceva no ca kiles±, siy± na vattabb±– “kilesasampayutt± ceva no ca kiles±”ti. Navindriy± kilesavippayuttasa½kilesik±. T²ºindriy± kilesavippayutta-asa½kilesik±. Domanassindriya½ na vattabba½– “kilesavippayuttasa½kilesikan”tipi, “kilesavippayutta-asa½kilesikan”tipi. T²ºindriy± siy± kilesavippayuttasa½kilesik±, siy± kilesavippayutta-asa½kilesik±. Cha indriy± siy± kilesavippayuttasa½kilesik±, siy± kilesavippayutta-asa½kilesik±, siy± na vattabb±– “kilesavippayuttasa½kilesik±”tipi, “kilesavippayutta-asa½kilesik±”tipi.
Pannarasindriy± na dassanena pah±tabb±. Sattindriy± siy± dassanena pah±tabb±, siy± na dassanena pah±tabb±. Pannarasindriy± na bh±van±ya pah±tabb±. Sattindriy± siy± bh±van±ya pah±tabb±, siy± na bh±van±ya pah±tabb±. Pannarasindriy± na dassanena pah±tabbahetuk±. Sattindriy± siy± dassanena pah±tabbahetuk±, siy± na dassanena pah±tabbahetuk±. Pannarasindriy± na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Sattindriy± siy± bh±van±ya pah±tabbahetuk± siy± na bh±van±ya pah±tabbahetuk±.
Navindriy± avitakk±. Domanassindriya½ savitakka½. Dv±dasindriy± siy± savitakk±, siy± avitakk±. Navindriy± avic±r±. Domanassindriya½ savic±ra½. Dv±dasindriy± siy± savic±r±, siy± avic±r±. Ek±dasindriy± app²tik±. Ek±dasindriy± siy± sapp²tik±, siy± app²tik±. Ek±dasindriy± na p²tisahagat±. Ek±dasindriy± siy± p²tisahagat±, siy± na p²tisahagat±. Dv±dasindriy± na sukhasahagat±. Dasindriy± siy± sukhasahagat±, siy± na sukhasahagat±. Dv±dasindriy± na upekkh±sahagat±. Dasindriy± siy± upekkh±sahagat±, siy± na upekkh±sahagat±.
Dasindriy± k±m±vacar±. T²ºindriy± na k±m±vacar±. Navindriy± siy± k±m±vacar±, siy± na k±m±vacar±. Terasindriy± na r³p±vacar±. Navindriy± siy± r³p±vacar±, siy± na r³p±vacar±. Cuddasindriy± na ar³p±vacar±. Aµµhindriy± siy± ar³p±vacar±, siy± na ar³p±vacar±. Dasindriy± pariy±pann±. T²ºindriy± apariy±pann±. Navindriy± siy± pariy±pann±, siy± apariy±pann±. Ek±dasindriy± aniyy±nik±. Anaññ±taññass±m²tindriya½ niyy±nika½. Dasindriy± siy± niyy±nik±, siy± aniyy±nik±. Dasindriy± aniyat±. Anaññ±taññass±m²tindriya½ niyata½. Ek±dasindriy± siy± niyat±, siy± aniyat±. Dasindriy± sa-uttar±. T²ºindriy± anuttar±. Navindriy± siy± sa-uttar±, siy± anuttar±. Pannarasindriy± araº±. Domanassindriya½ saraºa½. Cha indriy± siy± saraº±, siy± araº±ti.

Pañh±pucchaka½.

Indriyavibhaªgo niµµhito.