6. Paµiccasamupp±davibhaªgo

1. Suttantabh±jan²ya½

225. Avijj±paccay± saªkh±r±, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±mar³pa½, n±mar³papaccay± sa¼±yatana½, sa¼±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh±, taºh±paccay± up±d±na½, up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½ sokaparidevadukkhadomanassup±y±s± sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
226. Tattha katam± avijj±? Dukkhe aññ±ºa½, dukkhasamudaye aññ±ºa½, dukkhanirodhe aññ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya aññ±ºa½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katame avijj±paccay± saªkh±r±? Puññ±bhisaªkh±ro, apuññ±bhisaªkh±ro, ±neñj±bhisaªkh±ro, k±yasaªkh±ro, vac²saªkh±ro, cittasaªkh±ro.
Tattha katamo puññ±bhisaªkh±ro? Kusal± cetan± k±m±vacar± r³p±vacar± d±namay± s²lamay± bh±van±may±– aya½ vuccati “puññ±bhisaªkh±ro”.
Tattha katamo apuññ±bhisaªkh±ro? Akusal± cetan± k±m±vacar± aya½ vuccati “apuññ±bhisaªkh±ro”.
Tattha katamo ±neñj±bhisaªkh±ro? Kusal± cetan± ar³p±vacar±– aya½ vuccati “±neñj±bhisaªkh±ro”.
Tattha katamo k±yasaªkh±ro? K±yasañcetan± k±yasaªkh±ro, vac²sañcetan± vac²saªkh±ro, manosañcetan± cittasaªkh±ro. Ime vuccanti “avijj±paccay± saªkh±r±”.
227. Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Cakkhuviññ±ºa½, sotaviññ±ºa½, gh±naviññ±ºa½, jivh±viññ±ºa½, k±yaviññ±ºa½, manoviññ±ºa½– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”.
228. Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±mar³pa½? Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½” Tattha katama½ r³pa½? Catt±ro mah±bh³t±, catunnañca mah±bh³t±na½ up±d±ya r³pa½– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±mar³pa½”.
229. Tattha katama½ n±mar³papaccay± sa¼±yatana½? Cakkh±yatana½, sot±yatana½, gh±n±yatana½, jivh±yatana½, k±y±yatana½, man±yatana½– ida½ vuccati “n±mar³papaccay± sa¼±yatana½”.
230. Tattha katamo sa¼±yatanapaccay± phasso? Cakkhusamphasso sotasamphasso gh±nasamphasso jivh±samphasso k±yasamphasso manosamphasso– aya½ vuccati “sa¼±yatanapaccay± phasso”.
231. Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Cakkhusamphassaj± vedan±, sotasamphassaj± vedan±, gh±nasamphassaj± vedan±, jivh±samphassaj± vedan±, k±yasamphassaj± vedan±, manosamphassaj± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
232. Tattha katam± vedan±paccay± taºh±? R³pataºh±, saddataºh±, gandhataºh±, rasataºh±, phoµµhabbataºh±, dhammataºh±– aya½ vuccati “vedan±paccay± taºh±”.
233. Tattha katama½ taºh±paccay± up±d±na½? K±mup±d±na½, diµµhup±d±na½, s²labbatup±d±na½, attav±dup±d±na½– ida½ vuccati “taºh±paccay± up±d±na½”.
234. Tattha katamo up±d±napaccay± bhavo? Bhavo duvidhena atthi kammabhavo, atthi upapattibhavo. Tattha katamo kammabhavo? Puññ±bhisaªkh±ro, apuññ±bhisaªkh±ro, ±neñj±bhisaªkh±ro– aya½ vuccati “kammabhavo”. Sabbampi bhavag±mikamma½ kammabhavo.
Tattha katamo upapattibhavo? K±mabhavo, r³pabhavo, ar³pabhavo, saññ±bhavo, asaññ±bhavo, nevasaññ±n±saññ±bhavo, ekavok±rabhavo, catuvok±rabhavo, pañcavok±rabhavo– aya½ vuccati “upapattibhavo”. Iti ayañca kammabhavo, ayañca upapattibhavo. Aya½ vuccati “up±d±napaccay± bhavo”.
235. Tattha katam± bhavapaccay± j±ti? Y± tesa½ tesa½ satt±na½ tamhi tamhi sattanik±ye j±ti sañj±ti okkanti abhinibbatti, khandh±na½ p±tubh±vo ±yatan±na½ paµil±bho– aya½ vuccati “bhavapaccay± j±ti”.
236. Tattha katama½ j±tipaccay± jar±maraºa½? Atthi jar±, atthi maraºa½. Tattha katam± jar±? Y± tesa½ tesa½ satt±na½ tamhi tamhi sattanik±ye jar± j²raºat± khaº¹icca½ p±licca½ valittacat± ±yuno sa½h±ni indriy±na½ parip±ko– aya½ vuccati “jar±”.
Tattha katama½ maraºa½? Y± tesa½ tesa½ satt±na½ tamh± tamh± sattanik±y± cuti cavanat± bhedo antaradh±na½ maccu maraºa½ k±lakiriy± [k±la½kiriy± (ka.)] khandh±na½ bhedo ka¼evarassa nikkhepo j²vitindriyassupacchedo– ida½ vuccati “maraºa½”. Iti ayañca jar±, idañca maraºa½. Ida½ vuccati “j±tipaccay± jar±maraºa½”.
237. Tattha katamo soko? ѱtibyasanena v± phuµµhassa, bhogabyasanena v± phuµµhassa, rogabyasanena v± phuµµhassa, s²labyasanena v± phuµµhassa, diµµhibyasanena v± phuµµhassa, aññataraññatarena byasanena samann±gatassa, aññataraññatarena dukkhadhammena phuµµhassa soko socan± socitatta½ antosoko antoparisoko cetaso parijjh±yan± domanassa½ sokasalla½– aya½ vuccati “soko”.
238. Tattha katamo paridevo? ѱtibyasanena v± phuµµhassa, bhogabyasanena v± phuµµhassa rogabyasanena v± phuµµhassa, s²labyasanena v± phuµµhassa, diµµhibyasanena v± phuµµhassa, aññataraññatarena byasanena samann±gatassa, aññataraññatarena dukkhadhammena phuµµhassa ±devo paridevo ±devan± paridevan± ±devitatta½ paridevitatta½ v±c± pal±po vippal±po l±lappo l±lappan± l±lappitatta½– aya½ vuccati paridevo”.
239. Tattha katama½ dukkha½? Ya½ k±yika½ as±ta½ k±yika½ dukkha½ k±yasamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ k±yasamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ vuccati “dukkha½”.
240. Tattha katama½ domanassa½? Ya½ cetasika½ as±ta½, cetasika½ dukkha½, cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½, cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ vuccati “domanassa½”.
241. Tattha katamo up±y±so? ѱtibyasanena v± phuµµhassa, bhogabyasanena v± phuµµhassa, rogabyasanena v± phuµµhassa, s²labyasanena v± phuµµhassa, diµµhibyasanena v± phuµµhassa, aññataraññatarena byasanena samann±gatassa, aññataraññatarena dukkhadhammena phuµµhassa ±y±so up±y±so ±y±sitatta½ up±y±sitatta½– aya½ vuccati “up±y±so”.
242. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²ti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa saªgati hoti, sam±gamo hoti, samodh±na½ hoti, p±tubh±vo hoti. Tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.

Suttantabh±jan²ya½.