1. Tika½

223. Dasindriy± aby±kat±. Domanassindriya½ akusala½. Anaññ±taññass±m²tindriya½ kusala½. Catt±rindriy± siy± kusal±, siy± aby±kat±. Cha indriy± siy± kusal±, siy± akusal±, siy± aby±kat±.
Dv±dasindriy± na vattabb±– “sukh±ya vedan±ya sampayutt±”tipi, “dukkh±ya vedan±ya sampayutt±”tipi, “adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±”tipi. Cha indriy± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. T²ºindriy± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. J²vitindriya½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± na vattabba½– “sukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi “dukkh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi, “adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi.
Sattindriy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. T²ºindriy± vip±k±. Dvindriy± vip±kadhammadhamm±. Aññindriya½ siy± vip±ka½, siy± vip±kadhammadhamma½. Navindriy± siy± vip±k±, siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Navindriy± up±dinnup±d±niy± Domanassindriya½ anup±dinnup±d±niya½. T²ºindriy± anup±dinna-anup±d±niy±. Navindriy± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±.
Navindriy± asa½kiliµµhasa½kilesik±. Domanassindriya½ sa½kiliµµhasa½kilesika½. T²ºindriy± asa½kiliµµha-asa½kilesik±. T²ºindriy± siy± asa½kiliµµhasa½kilesik±, siy± asa½kiliµµha-asa½kilesik±. Cha indriy± siy± sa½kiliµµhasa½kilesik±, siy± asa½kiliµµhasa½kilesik±, siy± asa½kiliµµha-asa½kilesik±. Navindriy± avitakka-avic±r±. Domanassindriya½ savitakkasavic±ra½. Upekkhindriya½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakka-avic±ra½. Ek±dasindriy± siy± savitakkasavic±r±, siy± avitakkavic±ramatt±, siy± avitakka-avic±r±.
Ek±dasindriy± na vattabb±– “p²tisahagat±”tipi, “sukhasahagat±”tipi, “upekkh±sahagat±”tipi. Somanassindriya½ siy± p²tisahagata½ na sukhasahagata½ na upekkh±sahagata½, siy± na vattabba½– “p²tisahagatan”ti. Cha indriy± siy± p²tisahagat±, siy± sukhasahagat±, siy± upekkh±sahagat±. Catt±rindriy± siy± p²tisahagat±, siy± sukhasahagat±, siy± upekkh±sahagat± siy± na vattabb±– “p²tisahagat±”tipi, “sukhasahagat±”tipi, “upekkh±sahagat±”tipi.
Pannarasindriy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb±. Domanassindriya½ siy± dassanena pah±tabba½, siy± bh±van±ya pah±tabba½. Cha indriy± siy± dassanena pah±tabb±, siy± bh±van±ya pah±tabb±, siy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb±. Pannarasindriy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Domanassindriya½ siy± dassanena pah±tabbahetuka½, siy± bh±van±ya pah±tabbahetuka½. Cha indriy± siy± dassanena pah±tabbahetuk±, siy± bh±van±ya pah±tabbahetuk±, siy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk±.
Dasindriy± nev±cayag±min±pacayag±mino. Domanassindriya½ ±cayag±mi. Anaññ±taññass±m²tindriya½ apacayag±mi. Aññindriya½ siy± apacayag±mi, siy± nev±cayag±min±pacayag±mi Navindriy± siy± ±cayag±mino, siy± apacayag±mino, siy± nev±cayag±min±pacayag±mino. Dasindriy± nevasekkhan±sekkh±. Dvindriy± sekkh±. Aññ±t±vindriya½ asekkha½. Navindriy± siy± sekkh±, siy± asekkh±, siy± nevasekkhan±sekkh±.
Dasindriy± paritt±. T²ºindriy± appam±º±. Navindriy± siy± paritt±, siy± mahaggat±, siy± appam±º±. Sattindriy± an±rammaº±. Dvindriy± paritt±rammaº±. T²ºindriy± appam±º±rammaº±. Domanassindriya½ siy± paritt±rammaºa½ siy± mahaggat±rammaºa½, na appam±º±rammaºa½, siy± na vattabba½– “paritt±rammaºan”tipi “mahaggat±rammaºan”ti pi. Navindriy± siy± paritt±rammaº±, siy± mahaggat±rammaº±, siy± appam±º±rammaº±, siy± na vattabb±– “paritt±rammaº±”tipi, “mahaggat±rammaº±”tipi, “appam±º±rammaº±”tipi.
Navindriy± majjhim±. Domanassindriya½ h²na½. T²ºindriy± paº²t±. T²ºindriy± siy± majjhim±, siy± paº²t±. Cha indriy± siy± h²n±, siy± majjhim±, siy± paº²t±. Dasindriy± aniyat±. Anaññ±taññass±m²tindriya½ sammattaniyata½. Catt±rindriy± siy± sammattaniyat±, siy± aniyat±. Domanassindriya½ siy± micchattaniyata½, siy± aniyata½ Cha indriy± siy± micchattaniyat±, siy± sammattaniyat±, siy± aniyat±. Sattindriy± an±rammaº±. Catt±rindriy± na vattabb±– “magg±rammaº±”tipi, “maggahetuk±”tipi, “magg±dhipatino”tipi. Anaññ±taññass±m²tindriya½ na magg±rammaºa½, siy± maggahetuka½, siy± magg±dhipati, siy± na vattabba½– “maggahetukan”tipi, “magg±dhipat²”tipi. Aññindriya½ na magg±rammaºa½, siy± maggahetuka½, siy± magg±dhipati, siy± na vattabba½– “maggahetukan”tipi, “magg±dhipat²”tipi. Navindriy± siy± magg±rammaº±, siy± maggahetuk±, siy± magg±dhipatino, siy± na vattabb±– “magg±rammaº±”tipi, “maggahetuk±”tipi, “magg±dhipatino”tipi.
Dasindriy± siy± uppann±, siy± upp±dino, na vattabb±– “anuppann±”ti. Dvindriy± siy± uppann±, siy± anuppann±, na vattabb±– “upp±dino”ti. Dasindriy± siy± uppann±, siy± anuppann±, siy± upp±dino siy± at²t±, siy± an±gat±, siy± paccuppann±. Sattindriy± an±rammaº±. Dvindriy± paccuppann±rammaº±. T²ºindriy± na vattabb±– “at²t±rammaº±”tipi, “an±gat±rammaº±”tipi “paccuppann±rammaº±”tipi. Dasindriy± siy± at²t±rammaº±, siy± an±gat±rammaº±, siy± paccuppann±rammaº±, siy± na vattabb±– “at²t±rammaº±”tipi, “an±gat±rammaº±”tipi, “paccuppann±rammaº±”tipi; siy± ajjhatt±, siy± bahiddh±, siy± ajjhattabahiddh±. Sattindriy± an±rammaº±. T²ºindriy± bahiddh±rammaº±. Catt±rindriy± siy± ajjhatt±rammaº±, siy± bahiddh±rammaº±, siy± ajjhattabahiddh±rammaº±, aµµhindriy± siy± ajjhatt±rammaº±, siy± bahiddh±rammaº±, siy± ajjhattabahiddh±rammaº±, siy± na vattabb±– “ajjhatt±rammaº±”tipi, “bahiddh±rammaº±”tipi, “ajjhattabahiddh±rammaº±”tipi. Pañcindriy± anidassanasappaµigh±. Sattarasindriy± anidassana-appaµigh±.