2. Duka½

171. Ek±das±yatan± na het³. Dhamm±yatana½ siy± hetu, siy± na hetu. Das±yatan± ahetuk±. Dv±yatan± siy± sahetuk±, siy± ahetuk±. Das±yatan± hetuvippayutt±. Dv±yatan± siy± hetusampayutt±, siy± hetuvippayutt±. Das±yatan± na vattabb±– “het³ ceva sahetuk± c±”tipi, “sahetuk± ceva na ca het³”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “hetu ceva sahetukañc±”ti, siy± sahetukañceva na ca hetu, siy± na vattabba½– “sahetukañceva na ca het³”ti. Dhamm±yatana½ siy± hetu ceva sahetukañca, siy± sahetukañceva na ca hetu, siy± na vattabba½– “hetu ceva sahetukañc±”tipi, “sahetukañceva na ca het³”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “het³ ceva hetusampayutt± c±”tipi, “hetusampayutt± ceva na ca het³”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “hetu ceva hetusampayuttañc±”ti, siy± hetusampayuttañceva na ca hetu, siy± na vattabba½– “hetusampayuttañceva na ca het³”ti. Dhamm±yatana½ siy± hetu ceva hetusampayuttañca, siy± hetusampayuttañceva na ca hetu, siy± na vattabba½– “hetu ceva hetusampayuttañc±”tipi, “hetusampayuttañceva na ca het³”tipi. Das±yatan± na het³-ahetuk±. Man±yatana½ siy± na hetusahetuka½, siy± na hetu-ahetuka½. Dhamm±yatana½ siy± na hetusahetuka½, siy± na hetu-ahetuka½, siy± na vattabba½– “na hetusahetukan”tipi, “na hetu-ahetukan”tipi.
Ek±das±yatan± sappaccay±. Dhamm±yatana½ siy± sappaccaya½, siy± appaccaya½. Ek±das±yatan± saªkhat±. Dhamm±yatana½ siy± saªkhata½, siy± asaªkhata½. R³p±yatana½ sanidassana½. Ek±das±yatan± anidassan±. Das±yatan± sappaµigh±. Dv±yatan± appaµigh±. Das±yatan± r³p±. Man±yatana½ ar³pa½. Dhamm±yatana½ siy± r³pa½, siy± ar³pa½. Das±yatan± lokiy±. Dv±yatan± siy± lokiy±, siy± lokuttar±; kenaci viññeyy±, kenaci na viññeyy±.
Ek±das±yatan± no ±sav±. Dhamm±yatana½ siy± ±savo, siy± no ±savo. Das±yatan± s±sav±. Dv±yatan± siy± s±sav±, siy± an±sav±. Das±yatan± ±savavippayutt±. Dv±yatan± siy± ±savasampayutt±, siy± ±savavippayutt±. Das±yatan± na vattabb±– “±sav± ceva s±sav± c±”ti, “s±sav± ceva no ca ±sav±”. Man±yatana½ na vattabba½– “±savo ceva s±savañc±”ti, siy± s±savañceva no ca ±savo, siy± na vattabba½– “s±savañceva no ca ±savo”ti. Dhamm±yatana½ siy± ±savo ceva s±savañca, siy± s±savañceva no ca ±savo, siy± na vattabba½– “±savo ceva s±savañc±”tipi, “s±savañceva no ca ±savo”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “±sav± ceva ±savasampayutt± c±”tipi, “±savasampayutt± ceva no ca ±sav±”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “±savo ceva ±savasampayuttañc±”ti, siy± ±savasampayuttañceva no ca ±savo, siy± na vattabba½– “±savasampayuttañceva no ca ±savo”ti. Dhamm±yatana½ siy± ±savo ceva ±savasampayuttañca, siy± ±savasampayuttañceva no ca ±savo, siy± na vattabba½– “±savo ceva ±savasampayuttañc±”tipi, “±savasampayuttañceva no ca ±savo”tipi. Das±yatan± ±savavippayuttas±sav±. Dv±yatan± siy± ±savavippayuttas±sav±, siy± ±savavippayutta-an±sav±, siy± na vattabb±– “±savavippayuttas±sav±”tipi, “±savavippayutta-an±sav±”tipi.
Ek±das±yatan± no sa½yojan±. Dhamm±yatana½ siy± sa½yojana½, siy± no sa½yojana½. Das±yatan± sa½yojaniy±. Dv±yatan± siy± sa½yojaniy±, siy± asa½yojaniy±. Das±yatan± sa½yojanavippayutt±. Dv±yatan± siy± sa½yojanasampayutt±, siy± sa½yojanavippayutt±. Das±yatan± na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojaniy± c±”ti, sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±. Man±yatana½ na vattabba½– “sa½yojanañceva sa½yojaniyañc±”ti, siy± sa½yojaniyañceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabba½– “sa½yojaniyañceva no ca sa½yojanan”ti. Dhamm±yatana½ siy± sa½yojanañceva sa½yojaniyañca, siy± sa½yojaniyañceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabba½– “sa½yojanañceva sa½yojaniyan”tipi, “sa½yojaniyañceva no ca sa½yojanan”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojanasampayutt± c±”tipi, “sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojan±”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañc±”ti, siy± sa½yojanasampayuttañceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabba½– “sa½yojanasampayuttañceva no ca sa½yojanan”ti. Dhamm±yatana½ siy± sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañca, siy± sa½yojanasampayuttañceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabba½– “sa½yojanañceva sa½yojanasampayuttañc±”tipi, “sa½yojanasampayuttañceva no ca sa½yojanan”tipi. Das±yatan± sa½yojanavippayuttasa½yojaniy± Dv±yatan± siy± sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±, siy± sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±, siy± na vattabb±– “sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±”tipi, “sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±”tipi.
Ek±das±yatan± no ganth±. Dhamm±yatana½ siy± gantho, siy± no gantho. Das±yatan± ganthaniy±. Dv±yatan± siy± ganthaniy±, siy± aganthaniy±. Das±yatan± ganthavippayutt±. Dv±yatan± siy± ganthasampayutt±, siy± ganthavippayutt±. Das±yatan± na vattabb±– “ganth± ceva ganthaniy± c±”ti, ganthaniy± ceva no ca ganth±. Man±yatana½ na vattabba½ “gantho ceva ganthaniyañc±”ti, siy± ganthaniyañceva no ca gantho, siy± na vattabba½– “ganthaniyañceva no ca gantho”ti. Dhamm±yatana½ siy± gantho ceva ganthaniyañca, siy± ganthaniyañceva no ca gantho, siy± na vattabba½– “gantho ceva ganthaniyañc±”tipi, “ganthaniyañceva no ca gantho”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “ganth± ceva ganthasampayutt± c±”tipi, “ganthasampayutt± ceva no ca ganth±”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “gantho ceva ganthasampayuttañc±”ti, siy± ganthasampayuttañceva no ca gantho, siy± na vattabba½– “ganthasampayuttañceva no ca gantho”ti. Dhamm±yatana½ siy± gantho ceva ganthasampayuttañca, siy± ganthasampayuttañceva no ca gantho, siy± na vattabba½– “gantho ceva ganthasampayuttañc±”tipi, “ganthasampayuttañceva no ca gantho”tipi. Das±yatan± ganthavippayuttaganthaniy±. Dv±yatan± siy± ganthavippayuttaganthaniy±, siy± ganthavippayutta-aganthaniy±, siy± na vattabb±– “ganthavippayuttaganthaniy±”tipi, “ganthavippayutta-aganthaniy±”tipi.
Ek±das±yatan± no ogh±…pe… no yog±…pe… no n²varaº±. Dhamm±yatana½ siy± n²varaºa½, siy± no n²varaºa½. Das±yatan± n²varaºiy±. Dv±yatan± siy± n²varaºiy±, siy± an²varaºiy±. Das±yatan± n²varaºavippayutt±. Dv±yatan± siy± n²varaºasampayutt±, siy± n²varaºavippayutt±. Das±yatan± na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºiy± c±”ti, n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±. Man±yatana½ na vattabba½– “n²varaºañceva n²varaºiyañc±”ti siy± n²varaºiyañceva no ca n²varaºa½, siy± na vattabba½– “n²varaºiyañceva no ca n²varaºan”ti. Dhamm±yatana½ siy± n²varaºañceva n²varaºiyañca, siy± n²varaºiyañceva no ca n²varaºa½, siy± na vattabba½– “n²varaºañceva n²varaºiyañc±”tipi, “n²varaºiyañceva no ca n²varaºan”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºasampayutt± c±”tipi, “n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaº±”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “n²varaºañceva n²varaºasampayuttañc±”ti, siy± n²varaºasampayuttañceva no ca n²varaºa½, siy± na vattabba½– “n²varaºasampayuttañceva no ca n²varaºan”ti. Dhamm±yatana½ siy± n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, siy± n²varaºasampayuttañceva no ca n²varaºa½, siy± na vattabba½– “n²varaºañceva n²varaºasampayuttañc±”tipi, “n²varaºasampayuttañceva no ca n²varaºan”tipi. Das±yatan± n²varaºavippayuttan²varaºiy±. Dv±yatan± siy± n²varaºavippayuttan²varaºiy±, siy± n²varaºavippayutta-an²varaºiy±, siy± na vattabb±– “n²varaºavippayuttan²varaºiy±”tipi, “n²varaºavippayutta-an²varaºiy±”tipi.
Ek±das±yatan± no par±m±s±. Dhamm±yatana½ siy± par±m±so, siy± no par±m±so. Das±yatan± par±maµµh±. Dv±yatan± siy± par±maµµh±, siy± apar±maµµh±. Das±yatan± par±m±savippayutt±. Man±yatana½ siy± par±m±sasampayutta½, siy± par±m±savippayutta½. Dhamm±yatana½ siy± par±m±sasampayutta½, siy± par±m±savippayutta½, siy± na vattabba½– “par±m±sasampayuttan”tipi, “par±m±savippayuttan”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “par±m±s± ceva par±maµµh± c±”ti, “par±maµµh± ceva no ca par±m±s±”. Man±yatana½ na vattabba½– “par±m±so ceva par±maµµhañc±”ti, siy± par±maµµhañceva no ca par±m±so, siy± na vattabba½– “par±maµµhañceva no ca par±m±so”ti. Dhamm±yatana½ siy± par±m±so ceva par±maµµhañca, siy± par±maµµhañceva no ca par±m±so, siy± na vattabba½– “par±m±so ceva par±maµµhañc±”tipi, “par±maµµhañceva no ca par±m±so”tipi. Das±yatan± par±m±savippayuttapar±maµµh±. Dv±yatan± siy± par±m±savippayuttapar±maµµh± siy± par±m±savippayutta-apar±maµµh±, siy± na vattabb±– “par±m±savippayuttapar±maµµh±”tipi “par±m±savippayutta-apar±maµµh±”tipi.
Das±yatan± an±rammaº±. Man±yatana½ s±rammaºa½. Dhamm±yatana½ siy± s±rammaºa½, siy± an±rammaºa½. Man±yatana½ citta½. Ek±das±yatan± no citt±. Ek±das±yatan± acetasik±. Dhamm±yatana½ siy± cetasika½, siy± acetasika½. Das±yatan± cittavippayutt±. Dhamm±yatana½ siy± cittasampayutta½, siy± cittavippayutta½. Man±yatana½ na vattabba½– “cittena sampayuttan”tipi “cittena vippayuttan”tipi. Das±yatan± cittavisa½saµµh±. Dhamm±yatana½ siy± cittasa½saµµha½, siy± cittavisa½saµµha½. Man±yatana½ na vattabba½– “cittena sa½saµµhan”tipi, “cittena visa½saµµhan”tipi. Ch±yatan± no cittasamuµµh±n±. Ch±yatan± siy± cittasamuµµh±n±, siy± no cittasamuµµh±n±. Ek±das±yatan± no cittasahabhuno. Dhamm±yatana½ siy± cittasahabh³ siy± no cittasahabh³. Ek±das±yatan± no citt±nuparivattino. Dhamm±yatana½ siy± citt±nuparivatti, siy± no citt±nuparivatti. Ek±das±yatan± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±. Dhamm±yatana½ siy± cittasa½saµµhasamuµµh±na½, siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±na½. Ek±das±yatan± no cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhuno. Dhamm±yatana½ siy± cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³, siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³. Ek±das±yatan± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattino. Dhamm±yatana½ siy± cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti, siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti.
Ch±yatan± ajjhattik±. Ch±yatan± b±hir±. Nav±yatan± up±d±. Dv±yatan± no up±d±. Dhamm±yatana½ siy± up±d±, siy± no up±d±. Pañc±yatan± up±dinn±. Sadd±yatana½ anup±dinna½. Ch±yatan± siy± up±dinn±, siy± anup±dinn±. Ek±das±yatan± no up±d±n±. Dhamm±yatana½ siy± up±d±na½, siy± no up±d±na½. Das±yatan± up±d±niy±. Dv±yatan± siy± up±d±niy±, siy± anup±d±niy±. Das±yatan± up±d±navippayutt±. Dv±yatan± siy± up±d±nasampayutt±, siy± up±d±navippayutt±. Das±yatan± na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±niy± c±”ti, up±d±niy± ceva no ca up±d±n±. Man±yatana½ na vattabba½– “up±d±nañceva up±d±niyañc±”ti, siy± up±d±niyañceva no ca up±d±na½, siy± na vattabba½– “up±d±niyañceva no ca up±d±nan”ti. Dhamm±yatana½ siy± up±d±nañceva up±d±niyañca, siy± up±d±niyañceva no ca up±d±na½, siy± na vattabba½– “up±d±nañceva up±d±niyañc±”tipi, “up±d±niyañceva no ca up±d±nan”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±nasampayutt± c±”tipi, “up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±n±”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “up±d±niyañceva up±d±nasampayuttañc±”ti, siy± up±d±nasampayuttañceva no ca up±d±na½, siy± na vattabba½– “up±d±nasampayuttañceva no ca up±d±nan”ti. Dhamm±yatana½ siy± up±d±nañceva up±d±nasampayuttañca, siy± up±d±nasampayuttañceva no ca up±d±na½ siy± na vattabba½– “up±d±nañceva up±d±nasampayuttañc±”tipi, “up±d±nasampayuttañceva no ca up±d±nan”tipi. Das±yatan± up±d±navippayutta-up±d±niy±. Dv±yatan± siy± up±d±nasampayutta-up±d±niy±, siy± up±d±navippayutta-anup±d±niy±, siy± na vattabb±– “up±d±navippayutta-up±d±niy±”tipi, “up±d±navippayutta-anup±d±niy±”tipi.
Ek±das±yatan± no kiles±. Dhamm±yatana½ siy± kileso, siy± no kileso. Das±yatan± sa½kilesik±. Dv±yatan± siy± sa½kilesik±, siy± asa½kilesik±. Das±yatan± asa½kiliµµh±. Dv±yatan± siy± sa½kiliµµh±, siy± asa½kiliµµh±. Das±yatan± kilesavippayutt±. Dv±yatan± siy± kilesasampayutt±, siy± kilesavippayutt±. Das±yatan± na vattabb±– “kiles± ceva sa½kilesik± c±”ti, “sa½kilesik± ceva no ca kiles±”. Man±yatana½ na vattabba½– “kileso ceva sa½kilesikañc±”ti, siy± sa½kilesikañceva no ca kileso, siy± na vattabba½– “sa½kilesikañceva no ca kileso”ti. Dhamm±yatana½ siy± kileso ceva sa½kilesikañca, siy± sa½kilesikañceva no ca kileso, siy± na vattabba½– “kileso ceva sa½kilesikañc±”tipi, “sa½kilesikañceva no ca kileso”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “kiles± ceva sa½kiliµµh± c±”tipi, “sa½kiliµµh± ceva no ca kiles±”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “kileso ceva sa½kiliµµhañc±”ti, siy± sa½kiliµµhañceva no ca kileso, siy± na vattabba½– “sa½kiliµµhañceva no ca kileso”ti. Dhamm±yatana½ siy± kileso ceva sa½kiliµµhañca, siy± sa½kiliµµhañceva no ca kileso, siy± na vattabba½– “kileso ceva sa½kiliµµhañc±”tipi, “sa½kiliµµhañceva no ca kileso”tipi.
Das±yatan± na vattabb±– “kiles± ceva kilesasampayutt± c±”tipi, “kilesasampayutt± ceva no ca na kiles±”tipi. Man±yatana½ na vattabba½– “kileso ceva kilesasampayuttañc±”ti siy± kilesasampayuttañceva no ca kileso, siy± na vattabba½– “kilesasampayuttañceva no ca kileso”ti. Dhamm±yatana½ siy± kileso ceva kilesasampayuttañca, siy± kilesasampayuttañceva no ca kileso, siy± na vattabba½– “kileso ceva kilesasampayuttañc±”tipi, “kilesasampayuttañceva no ca kileso”tipi. Das±yatan± kilesavippayuttasa½kilesik±. Dv±yatan± siy± kilesavippayuttasa½kilesik±, siy± kilesavippayutta-asa½kilesik± siy± na vattabb±– “kilesavippayuttasa½kilesik±”tipi, “kilesavippayutta-asa½kilesik±”tipi
Das±yatan± na dassanena pah±tabb±. Dv±yatan± siy± dassanena pah±tabb±, siy± na dassanena pah±tabb±. Das±yatan± na bh±van±ya pah±tabb±. Dv±yatan± siy± bh±van±ya pah±tabb±, siy± na bh±van±ya pah±tabb±. Das±yatan± na dassanena pah±tabbahetuk±. Dv±yatan± siy± dassanena pah±tabbahetuk±, siy± na dassanena pah±tabbahetuk±. Das±yatan± na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Dv±yatan± siy± bh±van±ya pah±tabbahetuk±, siy± na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Das±yatan± avitakk±. Dv±yatan± siy± savitakk±, siy± avitakk±. Das±yatan± avic±r±. Dv±yatan± siy± savic±r±, siy± avic±r±. Das±yatan± app²tik±. Dv±yatan± siy± sapp²tik±, siy± app²tik±. Das±yatan± na p²tisahagat±. Dv±yatan± siy± p²tisahagat±, siy± na p²tisahagat±. Das±yatan± na sukhasahagat±. Dv±yatan± siy± sukhasahagat±, siy± na sukhasahagat±. Das±yatan± na upekkh±sahagat±. Dv±yatan± siy± upekkh±sahagat±, siy± na upekkh±sahagat±.
Das±yatan± k±m±vacar±. Dv±yatan± siy± k±m±vacar±, siy± na k±m±vacar±. Das±yatan± na r³p±vacar±. Dv±yatan± siy± r³p±vacar±, siy± na r³p±vacar±. Das±yatan± na ar³p±vacar±. Dv±yatan± siy± ar³p±vacar±, siy± na ar³p±vacar±. Das±yatan± pariy±pann±. Dv±yatan± siy± pariy±pann±, siy± apariy±pann±. Das±yatan± aniyy±nik±. Dv±yatan± siy± niyy±nik± siy± aniyy±nik±. Das±yatan± aniyat±. Dv±yatan± siy± niyat±, siy± aniyat±. Das±yatan± sa-uttar±. Dv±yatan± siy± sa-uttar±, siy± anuttar±. Das±yatan± araº±. Dv±yatan± siy± saraº±, siy± araº±ti.

Pañh±pucchaka½.

¾yatanavibhaªgo niµµhito.