3. Pañh±pucchaka½

168. Dv±das±yatan±ni cakkh±yatana½, r³p±yatana½, sot±yatana½, sadd±yatana½, gh±n±yatana½, gandh±yatana½, jivh±yatana½, ras±yatana½, k±y±yatana½, phoµµhabb±yatana½, man±yatana½, dhamm±yatana½.
169. Dv±dasanna½ ±yatan±na½ kati kusal±, kati akusal±, kati aby±kat±…pe… kati saraº±, kati araº±?

1. Tika½

170. Das±yatan± aby±kat±. Dv±yatan± siy± kusal±, siy± akusal±, siy± aby±kat±. Das±yatan± na vattabb±– “sukh±ya vedan±ya sampayutt±”tipi, “dukkh±ya vedan±ya sampayutt±”tipi, “adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±”tipi. Man±yatana½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½. Dhamm±yatana½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± na vattabba½– “sukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi, “dukkh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi, “adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi. Das±yatan± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±. Dv±yatan± siy± vip±k±, siy± vip±kadhammadhamm±, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamm±.
Pañc±yatan± up±dinnup±d±niy±. Sadd±yatana½ anup±dinnup±d±niya½. Catt±ro ±yatan± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±d±niy±. Dv±yatan± siy± up±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinnup±d±niy±, siy± anup±dinna-anup±d±niy±. Das±yatan± asa½kiliµµhasa½kilesik±. Dv±yatan± siy± sa½kiliµµhasa½kilesik±, siy± asa½kiliµµhasa½kilesik±, siy± asa½kiliµµha-asa½kilesik±. Das±yatan± avitakka-avic±r±. Man±yatana½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½. Dhamm±yatana½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½ siy± na vattabba½– “savitakkasavic±ran”tipi, “avitakkavic±ramattan”tipi, “avitakka-avic±ran”tipi. Das±yatan± na vattabb±– “p²tisahagat±”tipi, “sukhasahagat±”tipi, “upekkh±sahagat±”tipi. Dv±yatan± siy± p²tisahagat±, siy± sukhasahagat±, siy± upekkh±sahagat±, siy± na vattabb±– “p²tisahagat±”tipi, “sukhasahagat±”tipi, “upekkh±sahagat±”tipi.
Das±yatan± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb±. Dv±yatan± siy± dassanena pah±tabb±, siy± bh±van±ya pah±tabb±, siy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb±. Das±yatan± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Dv±yatan± siy± dassanena pah±tabbahetuk±, siy± bh±van±ya pah±tabbahetuk±, siy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Das±yatan± nev±cayag±min±pacayag±mino. Dv±yatan± siy± ±cayag±mino, siy± apacayag±mino, siy± nev±cayag±min±pacayag±mino. Das±yatan± nevasekkhan±sekkh±. Dv±yatan± siy± sekkh±, siy± asekkh± siy± nevasekkhan±sekkh±. Das±yatan± paritt±. Dv±yatan± siy± paritt±, siy± mahaggat±, siy± appam±º±. Das±yatan± an±rammaº±. Dv±yatan± siy± paritt±rammaº±, siy± mahaggat±rammaº±, siy± appam±º±rammaº±, siy± na vattabb±– “paritt±rammaº±”tipi, “mahaggat±rammaº±”tipi, “appam±º±rammaº±”tipi. Das±yatan± majjhim±. Dv±yatan± siy± h²n±, siy± majjhim±, siy± paº²t±. Das±yatan± aniyat±. Dv±yatan± siy± micchattaniyat±, siy± sammattaniyat±, siy± aniyat±.
Das±yatan± an±rammaº±. Dv±yatan± siy± magg±rammaº±, siy± maggahetuk±, siy± magg±dhipatino, siy± na vattabb±– “magg±rammaº±”tipi, “maggahetuk±”tipi, “magg±dhipatino”tipi. Pañc±yatan± siy± uppann±, siy± upp±dino, na vattabb±– “anuppann±”ti. Sadd±yatana½ siy± uppanna½, siy± anuppanna½, na vattabba½– “upp±d²”ti. Pañc±yatan± siy± uppann±, siy± anuppann±, siy± upp±dino. Dhamm±yatana½ siy± uppanna½, siy± anuppanna½, siy± upp±di, siy± na vattabba½– “uppannan”tipi, “anuppannan”tipi, “upp±d²”tipi. Ek±das±yatan± siy± at²t±, siy± an±gat±, siy± paccuppann±. Dhamm±yatana½ siy± at²ta½, siy± an±gata½, siy± paccuppanna½, siy± na vattabba½– “at²tan”tipi, “an±gatan”tipi, “paccuppannan”tipi. Das±yatan± an±rammaº±. Dv±yatan± siy± at²t±rammaº±, siy± an±gat±rammaº± siy± paccuppann±rammaº±, siy± na vattabb± “at²t±rammaº±”tipi, “an±gat±rammaº±”tipi, “paccuppann±rammaº±”tipi; siy± ajjhatt±, siy± bahiddh±, siy± ajjhattabahiddh±. Das±yatan± an±rammaº±. Dv±yatan± siy± ajjhatt±rammaº±, siy± bahiddh±rammaº±, siy± ajjhattabahiddh±rammaº±, siy± na vattabb±– “ajjhatt±rammaº±”tipi, “bahiddh±rammaº±”tipi, “ajjhattabahiddh±rammaº±”tipi. R³p±yatana½ sanidassanasappaµigha½. Nav±yatan± anidassanasappaµigh±. Dv±yatan± anidassana-appaµigh±.