“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ad±si, so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji pañc±happaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±cati,saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassati, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassan±, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Paµikassito saªghena itthann±mo bhikkhu antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±yapaµikassan±, khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ m³l±yapaµikassan± k±tabb±.

Evañca samodh±napariv±so d±tabbo. Tena bhikkhun± saªgha½ upasaªkamitv±…pe… evamassavacan²yo–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ pañc±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½, bhante, saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ y±c±m²”ti.
Dutiyampi y±citabbo. Tatiyampi y±citabbo.

Byattena bhikkhun± paµibalena saªgho ñ±petabbo–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ad±si, so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji pañc±happaµicchann±yo,so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci,saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassi, so saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²susamodh±napariv±sa½ y±cati yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±massa bhikkhuno antar±sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½dadeyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji pañc±happaµicchann±yo, so saªgha½antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, saªgho itthann±ma½bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, sosaªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½y±cati, saªgho itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ deti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhunoantar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sassad±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, so bh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinno saªghena itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½purim±su ±patt²su samodh±napariv±so khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½dh±ray±m²”ti–

Eva½ samodh±napariv±so d±tabbo.

Kammav±c±pariyos±ne ca vattasam±d±n±di sabba½ pubbe vuttanayameva. ¾rocentenapana–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ pañc±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su±patt²su samodh±napariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, soha½ parivas±mi,vediy±maha½, bhante, vediyat²ti ma½ saªgho dh±ret³”ti–

Eva½ ±rocetabba½.

Parivutthapariv±sassa m±natta½ dentena–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ pañc±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su±patt²su samodh±napariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, soha½, bhante,parivutthapariv±so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±c±m²”ti–

Eva½ tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji pañc±happaµicchann±yo, so saªgha½antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, saªgho itthann±ma½bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, sosaªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±so saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±massa bhikkhunoantar± sambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ dadeyya, es± ñatti.
“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji pañc±happaµicchann±yo, so saªgha½antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, saªgho itthann±ma½bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, sosaªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²susamodh±napariv±sa½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±sosaªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±cati, saªgho itthann±massa bhikkhunosambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ deti, yass±yasmato khamati itthann±massa bhikkhunosambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±nattassa d±na½, so tuºhassa. Yassa nakkhamati, sobh±seyya.
“Dutiyampi etamattha½ vad±mi…pe… tatiyampi etamattha½ vad±mi…pe….
“Dinna½ saªghena itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½,khamati saªghassa, tasm± tuºh², evameta½ dh±ray±m²”ti–

Eva½ kammav±c± k±tabb±.

Kammav±c±pariyos±ne ca m±nattasam±d±n±di sabba½ vuttanayameva. ¾rocentena pana–
“Aha½ bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ pañc±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su±patt²su samodh±napariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, soha½ parivutthapariv±so saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si soha½ m±natta½ car±mi, vediy±maha½ bhante, vediyat²tima½ saªgho dh±ret³”ti–

Eva½ ±rocetabba½.

Ciººam±natta½ abbhentena ca–
“Aha½, bhante, sambahul± ±pattiyo ±pajji½ pakkhapaµicchann±yo, soha½ saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si, soha½ parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo±pajji½ pañc±happaµicchann±yo, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±yapaµikassana½ y±ci½, ta½ ma½ saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½m³l±ya paµikassi, soha½ saªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su±patt²su samodh±napariv±sa½ y±ci½, tassa me saªgho antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, soha½ parivutthapariv±so saªgha½ sambahul±na½±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci½, tassa me saªgho sambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½m±natta½ ad±si, soha½, bhante, ciººam±natto saªgha½ abbh±na½ y±c±m²”ti–

Eva½ tikkhattu½ y±c±petv±–

“Suº±tu me, bhante, saªgho, aya½ itthann±mo bhikkhu sambahul± ±pattiyo ±pajjipakkhapaµicchann±yo, so saªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ y±ci,saªgho itthann±massa bhikkhuno sambahul±na½ ±patt²na½ pakkhapaµicchann±na½ pakkhapariv±sa½ ad±si,so parivasanto antar± sambahul± ±pattiyo ±pajji pañc±happaµicchann±yo, so saªgha½antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±yapaµikassana½ y±ci, saªgho itthann±ma½bhikkhu½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ m³l±ya paµikassi, sosaªgha½ antar± sambahul±na½ ±patt²na½ pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²susamodh±napariv±sa½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhuno antar± sambahul±na½ ±patt²na½pañc±happaµicchann±na½ purim±su ±patt²su samodh±napariv±sa½ ad±si, so parivutthapariv±sosaªgha½ sambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ y±ci, saªgho itthann±massa bhikkhunosambahul±na½ ±patt²na½ ch±ratta½ m±natta½ ad±si, so ciººam±natto saªgha½ abbh±na½y±cati, yadi saªghassa pattakalla½, saªgho itthann±ma½ bhikkhu½ abbheyya, es± ñatti.