242. Tajjan²yakammakath±

407. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu bhaº¹anak±rako hoti kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu bhaº¹anak±rako kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena vagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena samagg±.
408. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu bhaº¹anak±rako hoti kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu bhaº¹anak±rako kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti adhammena samagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±’ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena vagg±.
409. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu bhaº¹anak±rako hoti kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu bhaº¹anak±rako kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammena vagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena samagg±.
410. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu bhaº¹anak±rako hoti kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu bhaº¹anak±rako kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena vagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammena vagg±.
411. Idha pana, bhikkhave, bhikkhu bhaº¹anak±rako hoti kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Tatra ce bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu bhaº¹anak±rako kalahak±rako viv±dak±rako bhassak±rako saªghe adhikaraºak±rako. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena samagg±. So tamh± ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammapatir³pakena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– adhammena samagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato adhammena samaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammena vagg±. So tamh±pi ±v±s± añña½ ±v±sa½ gacchati. Tatthapi bhikkh³na½ eva½ hoti– “aya½ kho, ±vuso, bhikkhu saªghena tajjan²yakammakato dhammena vaggehi. Handassa maya½ tajjan²yakamma½ karom±”ti. Te tassa tajjan²yakamma½ karonti– dhammapatir³pakena vagg±.

Tajjan²yakammakath± niµµhit±.