198. Apavil±yananavaka˝

321. Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati c˛varapaµiv˛sa˝ apavil±yam±no [apavinayam±no (s˛.), apacinayam±no (ka.)]. Tamena˝ disaŞgata˝ bhikkhł pucchanti– “kaha˝ tva˝, ±vuso, vassa˝vuµµho, kattha ca te c˛varapaµiv˛so”ti? So eva˝ vadeti– “amukasmi˝ ±v±se vassa˝vuµµhomhi. Tattha ca me c˛varapaµiv˛so”ti. Te eva˝ vadanti– “gacch±vuso, ta˝ c˛vara˝ ±hara, maya˝ te idha c˛vara˝ kariss±m±”ti. So ta˝ ±v±sa˝ gantv± bhikkhł pucchati– “kaha˝ me, ±vuso, c˛varapaµiv˛so”ti? Te eva˝ vadanti– “aya˝ te, ±vuso, c˛varapaµiv˛so; kaha˝ gamissas˛”ti? So eva˝ vadeti– “amuka˝ n±ma [amukańca (ka.)] ±v±sa˝ gamiss±mi, tattha me bhikkhł c˛vara˝ karissant˛”ti. Te eva˝ vadanti– “ala˝, ±vuso, m± agam±si. Maya˝ te idha c˛vara˝ kariss±m±”ti. Tassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati…pe… “nevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati…pe… “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa ta˝ c˛vara˝ kayiram±na˝ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
322. Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati c˛varapaµiv˛sa˝ apavil±yam±no. Tamena˝ disa˝gata˝ bhikkhł pucchanti– “kaha˝ tva˝, ±vuso, vassa˝vuµµho kattha ca te c˛varapaµiv˛so”ti? So eva˝ vadeti– “amukasmi˝ ±v±se vassa˝vuµµhomhi, tattha ca me c˛varapaµiv˛so”ti. Te eva˝ vadanti– “gacch±vuso, ta˝ c˛vara˝ ±hara, maya˝ te idha c˛vara˝ kariss±m±”ti. So ta˝ ±v±sa˝ gantv± bhikkhł pucchati– “kaha˝ me, ±vuso, c˛varapaµiv˛so”ti? Te eva˝ vadanti– “aya˝ te, ±vuso, c˛varapaµiv˛so”ti. So ta˝ c˛vara˝ ±d±ya ta˝ ±v±sa˝ gacchati. Tamena˝ antar±magge bhikkhł pucchanti– “±vuso, kaha˝ gamissas˛”ti? So eva˝ vadeti– “amuka˝ n±ma ±v±sa˝ gamiss±mi, tattha me bhikkhł c˛vara˝ karissant˛”ti. Te eva˝ vadanti– “ala˝, ±vuso, m± agam±si, maya˝ te idha c˛vara˝ kariss±m±”ti. Tassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝ na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati c˛varapaµiv˛sa˝ apavil±yam±no. Tamena˝ disa˝gata˝ bhikkhł pucchanti– “kaha˝ tva˝, ±vuso, vassa˝vuµµho, kattha ca te c˛varapaµiv˛so”ti? So eva˝ vadeti– “amukasmi˝ ±v±se vassa˝vuµµhomhi, tattha ca me c˛varapaµiv˛so”ti. Te eva˝ vadanti– “gacch±vuso, ta˝ c˛vara˝ ±hara, maya˝ te idha c˛vara˝ kariss±m±”ti. So ta˝ ±v±sa˝ gantv± bhikkhł pucchati– “kaha˝ me, ±vuso, c˛varapaµiv˛so”ti? Te eva˝ vadanti– “aya˝ te, ±vuso, c˛varapaµiv˛so”ti. So ta˝ c˛vara˝ ±d±ya ta˝ ±v±sa˝ gacchati. Tamena˝ antar±magge bhikkhł pucchanti– “±vuso, kaha˝ gamissas˛”ti? So eva˝ vadeti– “amuka˝ n±ma ±v±sa˝ gamiss±mi, tattha me bhikkhł c˛vara˝ karissant˛”ti. Te eva˝ vadanti– “ala˝, ±vuso, m± agam±si, maya˝ te idha c˛vara˝ kariss±m±”ti. Tassa eva˝ hoti– “nevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati…pe… “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa ta˝ c˛vara˝ kayiram±na˝ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
323. Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati c˛varapaµiv˛sa˝ apavil±yam±no. Tamena˝ disa˝gata˝ bhikkhł pucchanti– “kaha˝ tva˝, ±vuso, vassa˝vuµµho, kattha ca te c˛varapaµiv˛so”ti? So eva˝ vadeti– “amukasmi˝ ±v±se vassa˝vuµµhomhi, tattha ca me c˛varapaµiv˛so”ti. Te eva˝ vadanti– “gacch±vuso, ta˝ c˛vara˝ ±hara, maya˝ te idha c˛vara˝ kariss±m±”ti. So ta˝ ±v±sa˝ gantv± bhikkhł pucchati– “kaha˝ me, ±vuso, c˛varapaµiv˛so”ti? Te eva˝ vadanti– “aya˝ te, ±vuso, c˛varapaµiv˛so”ti. So ta˝ c˛vara˝ ±d±ya ta˝ ±v±sa˝ gacchati. Tassa ta˝ ±v±sa˝ gatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati…pe… “nevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino disa˝gamiko pakkamati…pe… “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa ta˝ c˛vara˝ kayiram±na˝ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.

Apavil±yananavaka˝ niµµhita˝.