137. Na gantabbav±ro

231. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± abhikkhuko ±v±so gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± abhikkhuko an±v±so gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± abhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±.
Na bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± an±v±s± abhikkhuko ±v±so gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± an±v±s± abhikkhuko an±v±so gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± an±v±s± abhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±.
Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± abhikkhuko ±v±so gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± abhikkhuko an±v±so gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y± Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± abhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, aññatra saªghena, aññatra antar±y±.
Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko ±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko an±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±.
Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko ±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko an±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±.

Na bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s±

V± sabhikkhuko ±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± sabhikkhuko an±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahu pav±raº±ya sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena, aññatra antar±y±.

Na gantabbav±ro niµµhito.