103. Nagantabbav±ro

181. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± abhikkhuko ±v±so gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± abhikkhuko an±v±so gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± abhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±.
Na bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± an±v±s± abhikkhuko ±v±so gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± an±v±s± abhikkhuko an±v±so gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± an±v±s± abhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±.
Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± abhikkhuko ±v±so gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± abhikkhuko an±v±so gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± abhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, aññatra saªghena aññatra antar±y±.
Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko ±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko an±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±.
Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko ±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko an±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± an±v±s± sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±.
Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± sabhikkhuko ±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± sabhikkhuko an±v±so gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±. Na, bhikkhave, tadahuposathe sabhikkhuk± ±v±s± v± an±v±s± v± sabhikkhuko ±v±so v± an±v±so v± gantabbo, yatthassu bhikkh³ n±n±sa½v±sak±, aññatra saªghena aññatra antar±y±.

Nagantabbav±ro niµµhito.