7. S▒riputtasuttaŻ

7. Atha kho ▒yasm▒ ▒nando yen▒yasm▒ s▒riputto tenupasa¬kami; upasa¬kamitv▒ ▒yasmat▒ s▒riputtena saddhiŻ sammodi. Sammodan▓yaŻ kathaŻ s▒ra║▓yaŻ v▓tis▒retv▒ ekamantaŻ nis▓di. EkamantaŻ nisinno kho ▒yasm▒ ▒nando ▒yasmantaŻ s▒riputtaŻ etadavocaľ
ôSiy▒ nu kho, ▒vuso s▒riputta, bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assa, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ assa, na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ assa, na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ assa, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na ▒ki˝ca˝˝▒yatane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ assa, na paraloke paralokasa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti?
ôSiy▒ ▒vuso ▒nanda, bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assaůpeů na paraloke paralokasa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti.
ôYath▒ kathaŻ pana, ▒vuso s▒riputta, siy▒ bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assaůpeů sa˝˝▓ ca pana ass▒öti? ôEkamid▒haŻ, ▒vuso ▒nanda, samayaŻ idheva s▒vatthiyaŻ vihar▒mi andhavanasmiŻ. Tatth▒haŻ [ath▒haŻ (ka.)] tath▒r│paŻ sam▒dhiŻ sam▒pajjiŻ [paÁilabh▒mi (ka.)] yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ ahosiŻ, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ ahosiŻ, na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ ahosiŻ, na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ ahosiŻ, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ ahosiŻ, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ ahosiŻ, na ▒ki˝ca˝˝▒yatane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ ahosiŻ, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ ahosiŻ, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ ahosiŻ, na paraloke paralokasa˝˝▓ ahosiŻ; sa˝˝▓ ca pana ahosinöti.
ôKiŻsa˝˝▓ pan▒yasm▒ s▒riputto [kiŻ sa˝˝▓ pan▒vuso s▒riputta (ka.)] tasmiŻ samaye ahos▓öti? ôBhavanirodho nibb▒naŻ bhavanirodho nibb▒nanöti kho me, ▒vuso, a˝˝▒va sa˝˝▒ uppajjati a˝˝▒va sa˝˝▒ nirujjhati. Seyyath▒pi, ▒vuso, sakalikaggissa jh▒yam▒nassa a˝˝▒va acci uppajjati a˝˝▒va acci nirujjhati; evamevaŻ kho, ▒vuso, Ĺbhavanirodho nibb▒naŻ bhavanirodho nibb▒nanĺti a˝˝▒va sa˝˝▒ uppajjati a˝˝▒va sa˝˝▒ nirujjhati. ĹBhavanirodho nibb▒nanĺti [nibb▒naŻ (s▓. ka.)] sa˝˝▓ ca pan▒haŻ, ▒vuso, tasmiŻ samaye ahosinöti. SattamaŻ.