6. Sam▒dhisuttaŻ

6. [A. ni. 11.18] atha kho ▒yasm▒ ▒nando yena bhagav▒ tenupasa¬kamiůpeů ekamantaŻ nisinno kho ▒yasm▒ ▒nando bhagavantaŻ etadavocaľ ôsiy▒ nu kho, bhante, bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ [paÁhavisa˝˝▓ (s▓.), paÁhav▓sa˝˝▓ (sy▒.)] assa, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ assa, na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ assa, na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ assa, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na ▒ki˝ca˝˝▒yatane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ assa, na paraloke paralokasa˝˝▓ assa sa˝˝▓ ca pana ass▒öti? ôSiy▒, ▒nanda, bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assa, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ assa, na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ assa, na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ assa, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na ▒ki˝ca˝˝▒yatane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ assa, na paraloke paralokasa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti.
ôYath▒ kathaŻ pana, bhante, siy▒ bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assa, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ assa na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ assa na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ assa, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na ▒ki˝ca˝˝▒yattane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ assa, na paraloke paralokasa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti?
ôIdh▒nanda, bhikkhu evaŻsa˝˝▓ hotiľ ĹetaŻ santaŻ etaŻ pa║▓taŻ yadidaŻ sabbasa¬kh▒rasamatho sabb│padhipaÁinissaggo ta║h▒kkhayo vir▒go nirodho nibb▒nanĺti. EvaŻ kho, ▒nanda, siy▒ bhikkhuno tath▒r│po sam▒dhipaÁil▒bho yath▒ neva pathaviyaŻ pathavisa˝˝▓ assa, na ▒pasmiŻ ▒posa˝˝▓ assa, na tejasmiŻ tejosa˝˝▓ assa, na v▒yasmiŻ v▒yosa˝˝▓ assa, na ▒k▒s▒na˝c▒yatane ▒k▒s▒na˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na vi˝˝▒║a˝c▒yatane vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▓ assa, na ▒ki˝ca˝˝▒yatane ▒ki˝ca˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatane nevasa˝˝▒n▒sa˝˝▒yatanasa˝˝▓ assa, na idhaloke idhalokasa˝˝▓ assa, na paraloke paralokasa˝˝▓ assa; sa˝˝▓ ca pana ass▒öti. ChaÁÁhaŻ.