5. Malasutta˝

15. “Aµµhim±ni bhikkhave, mal±ni. Katam±ni aµµha? Asajjh±yamal±, bhikkhave, mant±; anuµµh±namal±, bhikkhave, ghar±; mala˝, bhikkhave, vaşşassa kosajja˝; pam±do, bhikkhave, rakkhato mala˝; mala˝, bhikkhave, itthiy± duccarita˝; macchera˝, bhikkhave, dadato mala˝; mal±, bhikkhave, p±pak± akusal± dhamm± asmi˝ loke paramhi ca; tato [tato ca (sy±. p˛.)], bhikkhave, mal± malatara˝ avijj± parama˝ mala˝. Im±ni kho, bhikkhave, aµµha mal±n˛”ti.
“Asajjh±yamal± mant±, anuµµh±namal± ghar±;
mala˝ vaşşassa kosajja˝, pam±do rakkhato mala˝.
“Malitthiy± duccarita˝, macchera˝ dadato mala˝;
mal± ve p±pak± dhamm±, asmi˝ loke paramhi ca;
tato mal± malatara˝, avijj± parama˝ malan”ti. Pańcama˝.