(8) 3. Sanimittavaggo

78. “Sanimitt± bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no animitt±. Tasseva nimittassa pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
79. “Sanid±n±, bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no anid±n±. Tasseva nid±nassa pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
80. “Sahetuk±, bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no ahetuk±. Tasseva hetussa pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
81. “Sasaªkh±r±, bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no asaªkh±r±. Tesa½yeva saªkh±r±na½ pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
82. “Sappaccay± bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no appaccay±. Tasseva paccayassa pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
83. “Sar³p± bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no ar³p±. Tasseva r³passa pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
84. “Savedan±, bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no avedan±. Tass±yeva vedan±ya pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
85. “Sasaññ±, bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no asaññ±. Tass±yeva saññ±ya pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
86. “Saviññ±º± bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no aviññ±º±. Tasseva viññ±ºassa pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.
87. “Saªkhat±rammaº±, bhikkhave, uppajjanti p±pak± akusal± dhamm±, no asaªkhat±rammaº±. Tasseva saªkhatassa pah±n± eva½ te p±pak± akusal± dhamm± na hont²”ti.

Sanimittavaggo tatiyo.