(7) 2. Sukhavaggo

65. “Dvem±ni bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? Gihisukhañca pabbajitasukhañca. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ pabbajitasukhan”ti.
66. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? K±masukhañca nekkhammasukhañca. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ nekkhammasukhan”ti.
67. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? Upadhisukhañca nirupadhisukhañca. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ nirupadhisukhan”ti.
68. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? S±savasukhañca an±savasukhañca. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ an±savasukhan”ti.
69. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? S±misañca sukha½ nir±misañca sukha½. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ nir±misa½ sukhan”ti.
70. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? Ariyasukhañca anariyasukhañca. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ ariyasukhan”ti.
71. “Dvem±ni bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? K±yikañca sukha½ cetasikañca sukha½. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ cetasika½ sukhan”ti.
72. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? Sapp²tikañca sukha½ nipp²tikañca sukha½. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ nipp²tika½ sukhan”ti.
73. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? S±tasukhañca upekkh±sukhañca Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ upekkh±sukhan”ti.
74. “Dvem±ni bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? Sam±dhisukhañca asam±dhisukhañca. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ sam±dhisukhan”ti.
75. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? Sapp²tik±rammaºañca sukha½ nipp²tik±rammaºañca sukha½. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ nipp²tik±rammaºa½ sukhan”ti.
76. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? S±t±rammaºañca sukha½ upekkh±rammaºañca sukha½. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ upekkh±rammaºa½ sukhan”ti.
77. “Dvem±ni, bhikkhave, sukh±ni. Katam±ni dve? R³p±rammaºañca sukha½ ar³p±rammaºañca sukha½. Im±ni kho, bhikkhave, dve sukh±ni. Etadagga½, bhikkhave, imesa½ dvinna½ sukh±na½ yadida½ ar³p±rammaºa½ sukhan”ti.

Sukhavaggo dutiyo.