3. Tatiyavaggo

287. “Aµµh±nameta½ bhikkhave, anavak±so ya½ k±yasucaritassa aniµµho akanto aman±po vip±ko nibbatteyya. Neta½ µh±na½ vijjati. Ýh±nañca kho eta½, bhikkhave, vijjati ya½ k±yasucaritassa iµµho kanto man±po vip±ko nibbatteyya. Ýh±nameta½ vijjat²”ti.
288-289. “Aµµh±nameta½ bhikkhave, anavak±so ya½ vac²sucaritassa…pe… manosucaritassa aniµµho akanto aman±po vip±ko nibbatteyya. Neta½ µh±na½ vijjati. Ýh±nañca kho eta½, bhikkhave, vijjati ya½ manosucaritassa iµµho kanto man±po vip±ko nibbatteyya. Ýh±nameta½ vijjat²”ti.
290. “Aµµh±nameta½, bhikkhave, anavak±so ya½ k±yaduccaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjeyya. Neta½ µh±na½ vijjati. Ýh±nañca kho eta½, bhikkhave, vijjati ya½ k±yaduccaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjeyya. Ýh±nameta½ vijjat²”ti.
291-292. “Aµµh±nameta½, bhikkhave, anavak±so ya½ vac²duccaritasamaªg²…pe… ya½ manoduccaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjeyya. Neta½ µh±na½ vijjati. Ýh±nañca kho eta½, bhikkhave, vijjati ya½ manoduccaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjeyya. Ýh±nameta½ vijjat²”ti
293. “Aµµh±nameta½, bhikkhave, anavak±so ya½ k±yasucaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjeyya. Neta½ µh±na½ vijjati. Ýh±nañca kho eta½, bhikkhave, vijjati ya½ k±yasucaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjeyya. Ýh±nameta½ vijjat²”ti.
294-295. “Aµµh±nameta½, bhikkhave, anavak±so ya½ vac²sucaritasamaªg²…pe… ya½ manosucaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjeyya. Neta½ µh±na½ vijjati. Ýh±nañca kho eta½, bhikkhave, vijjati ya½ manosucaritasamaªg² tannid±n± tappaccay± k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjeyya. Ýh±nameta½ vijjat²”ti.

Vaggo tatiyo.

Aµµh±nap±¼i pannarasamo.