2. Dutiyavaggo

278. “Aµµh±nameta˝ bhikkhave, anavak±so ya˝ ekiss± lokadh±tuy± dve r±j±no cakkavatt˛ apubba˝ acarima˝ uppajjeyyu˝. Neta˝ µh±na˝ vijjati Ýh±nańca kho eta˝, bhikkhave, vijjati ya˝ ekiss± lokadh±tuy± eko r±j± cakkavatt˛ uppajjeyya. Ýh±nameta˝ vijjat˛”ti.
279. “Aµµh±nameta˝, bhikkhave, anavak±so ya˝ itth˛ araha˝ assa samm±sambuddho. Neta˝ µh±na˝ vijjati. Ýh±nańca kho, eta˝, bhikkhave, vijjati ya˝ puriso araha˝ assa samm±sambuddho. Ýh±nameta˝ vijjat˛”ti.
280. “Aµµh±nameta˝ bhikkhave, anavak±so ya˝ itth˛ r±j± assa cakkavatt˛. Neta˝ µh±na˝ vijjati. Ýh±nańca kho eta˝, bhikkhave, vijjati ya˝ puriso r±j± assa cakkavatt˛. Ýh±nameta˝ vijjat˛”ti.
281-283. “Aµµh±nameta˝, bhikkhave, anavak±so ya˝ itth˛ sakkatta˝ k±reyya…pe… m±ratta˝ k±reyya…pe… brahmatta˝ k±reyya. Neta˝ µh±na˝ vijjati. Ýh±nańca kho eta˝, bhikkhave, vijjati ya˝ puriso sakkatta˝ k±reyya…pe… m±ratta˝ k±reyya…pe… brahmatta˝ k±reyya. Ýh±nameta˝ vijjat˛”ti.
284. “Aµµh±nameta˝, bhikkhave, anavak±so ya˝ k±yaduccaritassa iµµho kanto man±po vip±ko nibbatteyya. Neta˝ µh±na˝ vijjati. Ýh±nańca kho eta˝, bhikkhave, vijjati ya˝ k±yaduccaritassa aniµµho akanto aman±po vip±ko nibbatteyya. Ýh±nameta˝ vijjat˛”ti.
285-286. “Aµµh±nameta˝, bhikkhave, anavak±so ya˝ vac˛duccaritassa…pe… ya˝ manoduccaritassa iµµho kanto man±po vip±ko nibbatteyya. Neta˝ µh±na˝ vijjati. Ýh±nańca kho eta˝, bhikkhave, vijjati ya˝ manoduccaritassa aniµµho akanto aman±po vip±ko nibbatteyya. Ýh±nameta˝ vijjat˛”ti.

Vaggo dutiyo.