Kacc±yana dh±tu mañj³s±

Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Nirutti nikar±’p±ra-p±rav±ran’taga½ muni½,
vanditv± dh±tumañj³sa½-br³mi p±vacanañjasa½.
Sogat±gama m±’gamma-ta½ ta½vy±karaº±ni ca,
p±µhe c±’paµhit±pe’ttha dh±tvatth± ca pavuccare.
Chanda’h±nitthamo’k±ra½-dh±tvant±na½ siy±kva ci,y³na½ d²gho ca dh±tumh±-pubbama’tthapada½ api.
1. Bh³ satt±ya½ paca p±ke gamusappa gatimhi (ca);
siloka (dh±tu) saªgh±te saki saªk±ya (vattate.).
2. (Atho) kuka-vak±’d±ne ke sadde aki lakkhaºe;
ku sadde kucchite µaªka dh±raºe maki maº¹ane.
3. Vaki koµillay±tr±su sakka-µ²kadvaya½ gate;
kaki lolattane y±te tak² (idha) gat±disu.
4. Vava, lokanavittisu cakkhavutimhi (tu) rukkha (ca) khe thirahi½sakhaºe niya, mo’panayiµµhi vat±disa muº¹isu dikkha (’tha) kakkha-kakh± hasane tura, hi½sanavuddhigat²su (hi) dakkha’danamhi (tu) jakkha (ca) bhakkha (mat±) ana, j±ladukhesu (tu) dikkha (ca) dukkha (ca) ikkha disa’ªka na ko’kha suse.
5. [A] nikkha cumbane’(pi) sikkha vijju’p±du’ p±s±namhirakkha guttiv±raºe (pi) uñchane (siy±’pi) bhikkhay±valaddhya’laddhis³ (pi) vakkha rosasa½hatesumokkha muttiya½ caje (pi) cikkha v±cabodhanesu.
[Ba] nakha makha rakha naªkh±maªkharakkh²’kh²laªkh±lakha vakha ikha iªkh± uªkha vaªkh³’kha gatya½vakhi makhi kakhi kaªkhe kh² khaye ukkha sekekhu khutadhanisu (vutto) khe(’tha) kh±de supe (ca.)
6. Aggo (tu) gatikoµille laga saªge mage’sane;
ag² ig² rig² lig² vag² gatya’tthadh±tavo.
7. Sil±gha katthane jaggha hasane aggha agghane;
sigh² ±gh±yane (hoti) laghi sosagat²su (ca.).
8. Vaca byattavace y±ca y±cane ruca dittiya½;
suca soke kuca sadde (atho) vica vivecane.
9. Añca p³j±gate vañca gamane kiñc±’vamaddane;
luñc±’panayane nacca naccane maca rocane.
10. Acc±’ccane cu vacane saco (tu) samav±yane;
paca y±te kaci-vacca dittiya½ maci dh±raºe.
11. Puccha sampucchane muccha mohasmi½ lañcha lakkhaºe;
añch±’y±me (bhave) puñcha puñchane uñcha uñchane.
12. Taccho tanukiraye piñcha piñchane r±ja dittiya½;
vaj±’jagamane rañja r±ge bhañj±’vamaddane.
13. Añju byattigat²kanti makkhaºesve’ja kampane;
bhaja sa½sevane sañja saªge (tu) iñja kampane.
14. Yaja devaccane d±nasaªgat²karaºesu (ca);
tijakkhamanis±nesu d±ne(’pi) caja h±niya½.
15. Saj±’liªgana vissajja nimm±ºe mujja mujjane;
majja sa½suddhiya½ lajja lajjane tajja tajjane.
16. Ajja-sajj±’jjane sajja nimm±ºe gajja saddane;
guja-kuja dvaya½ sadde akhyatte khajja bhakkhaºe.
17. Bhajja p±ke viji bhayacalane v²ja v²jane;
khaj² gamanavekalle j² jaye ju jave (siy±.).
18. Jhe cint±yujjha ussagge gamane aµa-paµa dvaya½;
naµa nacce raµa paribh±sane vaµa veµhane.
19. Vaµµa ±vattane vaºµa vaºµatthe kaµa maddane;
phuµo visaraº±d²su kaµa sa½varaºe gate.
20. Ghuµa ghose patigh±te viµa’kkose (ca) pesane;
bhaµa bhatya½ kuµa-koµµacchedane luµa loµane.
21. Jaµa-jhaµa-piµa saªgh±te ciµu’tt±se ghaµ²’hane;
ghaµi saªghaµµane taµµa cchedane muµa maddane.
22. Paµha byattavace heµha b±dh±ya½ veµha veµhane;
suµh²-kuµh² dvaya½ sose p²µha hi½sanadh±raºe.
23. Kaµha sosanap±kesu vaµha thulattane (bhave);
kaµhi sose ruµha-luµho’pagh±te saµha ketave.
24. (Siy± haµha balakk±re ka¹ibhede ka¹icchide;
maº¹a vibh³sane caº¹a caº¹ikke bha¹i bhaª¹ane.
25. Pa¹i uppaº¹ane liªgavekalle mu¹i khaº¹ane,
ga¹i vatte’kadesamhi ga¹i sannivaye(’pica.).
26. Ra¹i-era¹i hi½s±ya½ pi¹i saªgh±ta-±disu,
ku¹i d±he pa¹i gate hi¹i ±hiº¹ane (siy±.).
27. Karaº¹a bh±jana’tthamhi (atho) la¹i jigucchane,
(vattate) me¹ikoµille sa¹i gumbattham²raºe.
28. (Atho’pi) a¹i aº¹atthe (dissate) tu¹i to¹ane,
va¹¹ha sa½va¹¹hane ka¹¹ha ka¹¹haºe bhaºa bh±sane.
29. Soºa vaººe guºa’bhy±se iºa-pheºa dvaya½ gate,
paºa voh±rathomesu (vattate) kaºa milane.
30. Aºa-raºa-kaºa-muºa-kvaºa-kuºa sadde,
yata patiyatane juta dittimhi;
ata-pata gamane cita saññ±ºe,
kita v±s±’do vatu vattumhi.
31. (Bhave) kattha sil±gh±ya½ matha-mattha vilo¼ane,
n±tha y±canasant±pa isser±’si½sanesu (ca.)
32. Putha (ce) puthu vitth±re byatha bh²ticalesu (ca),
gotthu va½se patha-pantha gate nanda samiddhiya½.
33. Vand±’bhiv±dathomesu gada byattavace’(pica),
(atho) ninda garah±ya½ khadi pakkhandan±disu.
34. Ed² (tu) kiñcicalena cadi kantihi¼±dane,
kilid² paridev±do udissavakiledane.
35. Id² (tu) paramissariye adi-andu (ca) bandhane,
bhaganda sevane (hoti) bhadda kaly±ºakammani.
36. Sida siªg±rap±kesu sadduharitasosane,
madi balye muda-mad± santose madda maddane.
37. Sandu passavan±d²su kanda’vh±ne (ca’) rodane,
vida l±bhe dada d±ne rudi assuvimocane.
38. Sado visaraº±’d±nagamane (c±’)vas±dane,
hi¼±da (tu) sukhe s³dakkharaºe rada vilekhaºe.
39. S±da ass±dan±d²su gada byattavace’(pica),
nada abyattasadde (tu) rad±’d±-kh±da-bhakkhaºe.
40. Adda y±canay±tr±disva (tho) mida sinehane,
(siy±) khuda jigacch±ya½ da¼idda duggacca½ (hi tu.)
41. D± dave du gat²vuddhaya½ d± d±ne vida j±nane,
tadi ±lasiye b±dha b±dh±ya½ gudha k²¼ane.
42. (Atho) g±dha patiµµh±ya½ vuµhu-edha (ca) vuddhiya½,
dh± (hoti) dh±raºe (ceva) cint±ya½ budha bodhane.
43. Sidhu gatimhi yudha sampah±re vidha vedhane,
r±dha hi½s±yasa½r±dhe badha-bandha (ca) bandhane.
44. Sidha-s±dha (ca) siddhimhi dhe p±ne indha dittiya½,
m±na p³j±ya vana-sana sambhave ana p±ºane;
kana dittigat²kantya½ khana-khanva’vad±raºe.
45. Gupa gopanake gupa sa½varaºe tapa sant±pe tapa issariye,
cupa mandagate tapu-ubbege rapa-lapa v±kye sapa akkose.
46. Japa-jappa vace’byatte tappa santappane (siy±),
kapi kiñcicale kappa s±matthe vepu kampane.
47. Tappa santagatecchede takke hi½s±disu’(ccate),
vapa b²javinikkhepe dh³pa santapane’(pi ca).
48. Capa s±ntve pu pavane jhapa d±he supo saye,
puppha vikasane (hoti) ramba’lambavasa½sane.
49. Cumba vadanasa½yoge kamba sa½varaºe (mato),
amba sadde (ca) ass±de t±yane sabi maº¹ane.
50. Gabba dappe’bba-sabb±’(pi) gamane pubba p³raºe,
gumba’bbagumbane cabba adane ubba dh±raºe.
51. Labha l±bhe jambha gattavin±me subha sobhane,
bh² bhaye rabha r±bhasse (c±)’rambhe khubha sañcale.
52. Thambha-khambha patibandhe gabbha p±gabbhiye vadhe,
sumbha sa½sumbhane sambha viss±se yabha methune.
53. Dubha j²gi½sane dabbha ganthane udrabh±’dane,
kam³ (tu) padavikkhepe kham³ (tu) sahaºe (siy±.)
54. Bhamu anavaµµh±ne (ca) vamu uggiraº±disu,
kilamu-klam³ gelaññe ramu k²¼±’ya (m²rito.)
55. Damo dame nama name (atho) sama parissame,
yamu uparame n±se ama y±te mu bandhane.
56. Dhamo pumo (ca) dhamane tama saªk±vibh³sane,
dhuma-th²ma (ca) saªgh±te tama s±ntva’vas±diye.
57. Ayo vayo paya-mayo nayo rayagatimhi (ca)
daya d±nagat²rakkh± hi½s±disu yu missane.
C±ya samp³jane t±ya sant±ne p±ya vuddhiya½,
(atho) us³ya dos±’vikaraºe s±ya s±yane.
58. Tara taraºasmi½ thara santharaºe bhara bharaºasmi½ phara sampharaºe,
sara gati cint± hi½s± sadde phura calan±do hara haraºasmi½.
59. Ri santatismi½ ri gate ru sadde khuracchidasmi½ dhara dh±raºamhi,
jara j²raºatthe marap±ºac±ge khara sekan±se ghara sevanamhi.
60. Garo nigareºa seke dara ¹±he vid±raºe,
cara gatibhakkhaºesu vara sa½varaº±disu.
61. Caracchede aran±se gate (ca) p³ra p³raºe,
kura kkose nara naye j±gara supinakkhaye.
62. P²lu-pal³-sala-hul± gatya’tth± cala kampane,
khala sañcalane phulla vik±se jala dittiya½.
63. Phala nipphattiya½ (hoti) dala dittivid±raºe,
dala duggatiya½ n²la vaººe m²la nim²lane.
64. Sila sam±dhimhi k²la bandhe gala-gil±’dane,
k³la ±varaºe s³la ruj±ya½ balap±ºane.
65. Tala-m³la patiµµh±ya½ vala-valla niv±raºe,
palla ninne (ca) gamane mala-malla’vadh±raºe.
66. (Vattate) khila k±µhinne kalile ala-kala dvaya½,
vella sañcalane kalla sajjane alibandhane.
67. Culla h±vakiraye th³l±’kassane c³la maddane,
(vattate) khala soceyyo pala rakkhagatesu(pi.)
68. Kela-khela-cela-pela-vela-sañcalan±disu,
ava rakkhaºe j²va p±ºadh±raºe (tu) plavo gate.
69. Kaº¹uvanamhi kaº¹uvo saraºe chedane dave,
davo (tu) davane devu devane sevu sevane.
70. Dh±va gamanavuddhimhi (paµhito) dhovu dhovane;
ve-v² dve tantusant±ne ve-vu sa½varaºe (siy±)
hve avh±ne keva seke dhuva y±tr± thiresu (ca.).
71. Asa gasa adane ghasa adanasmi½-isa pariyese isu-icch±ya½,
sasu p±ºanagatihi½s±’dya’tthe-masa ±masane musa sammose.
72. Kusa akkose dusa app²te-tusa santose pusa posamhi,
rusa ±lepe rusa hi½s±ya½-masu macchere usu d±he (’pi.)
73. Hasa hasanasmi½ ghusa saddasmi½-tasa ubbege trasa ubbege,
lasa kantya’tthe rasa ass±de-(puna)bhasa bhasmikaraºe(c±’pi.)
74. Gavesa maggaºe pa½sa n±sane disa pekkhaºe,
s±s±n’usiµµhiya½ ha½sa pitiya½ p±sa bandhane.
75. Sa½sa pasa½sane issa iss±ya½ kassa kassane,
dha½sa padha½sane si½sa icch±ya½ gha½sa gha½sane.
76. Sa½sa-da½s± (tu) ¹asane bh±sa v±c±ya dittiya½,
(siy±) bhusa alaªk±re (atho) ±s³’pavesane.
77. Vasa kantiniv±sesu vassasecanasaddane,
kisa s±ºe kasa gate kasa hi½s±vilekhane.
78. Dis±’tisajjan±’d²su k±sa dittimhi sajjane,
(duve dh±tu) khasa-jhasa hi½s±ya½ misa milane.
79. Su hi½s±kulasandh±nay±tr±’d²su su passave,
su sadde su pasavane si saye (ca) si sevane.
80. Maha p³j±y±’rahap³j±ya½-guha sa½varaºe liha ass±de,
raha c±gasmi½ muha mucch±ya½-maha satt±ya½ bahu sa½khy±ne.
81. Saha khame daha bhasmikaraºe (ca) patiµµh±ya½,
ruha sañjanane ³ha vitakke vaha p±paºe.
82. Duha’ppap³raºe n±se diho upacaye (mato),
nind±ya½ garaho ²ha ghaµµane miha sevane.
83. G±ha vilo¼ane br³ha-baha-braha (ca) vuddhiya½,
vhe saddamhi hasane h± c±ge lu¼a manthane
k²¼avih±ramhi la¼a vil±se’(mesavuddhik±.)