20. Sam±h±re napu½sakanti

Sam±h±re sabbattha napu½sakaliªga½ bhavati, sam±h±rasse+katt± ekavacanameva.

23. Sy±d²su rassoti

Napu½sake vattam±nassa sy±d²su rasso. Bho chattup±hana, chattup±hana½, chattup±hanena icc±di.
Te ca sam±h±ritar²tarayog± bahula½vidh±n± niyatavisay±yeva honti, tatr±+ya½ visayavibh±go-niruttipiµak±gato-p±ºi+t³riya+yogga+senaªg±na½, niccaver²na½, saªkhy±parim±ºasaññ±na½, khuddajantuk±na½, pacanacaº¹±l±na½, caraºas±dh±raº±na½, ekajjh±yanap±vacan±na½, liªgavises±na½, vividhaviruddh±na½, dis±na½, nad²nañca niccasam±h±rekattha½ bhavati.
P±ºaªg±na½-cakkhu ca sotañca cakkhusota½, mukhañca n±sik± ca mukhan±sika½, “sy±d²su rasso”ti napu½sake vattam±nassa rasso. Hanu ca g²v± ca hanug²va½, kaºº± ca n±s± ca kaººan±sa½, p±ºi ca p±do ca p±ºip±da½, chavi ca ma½sañca lohitañca chavima½salohita½, n±mañca r³pañca n±mar³pa½, jar± ca maraºañca jar±maraºa½.
T³riyaªg±na½-alaso ca t±lambaro ca alasat±lambara½, murajo ca gomukho ca murajagomukha½, sa½kho ca paºavo ca deº¹imo ca, sa½kh± ca paºav± ca deº¹im± c±ti v± sa½khapaºavadeº¹ima½, paºav±dayo dvepi bherivises±, maddaviko ca p±ºaviko ca maddavikap±ºavika½, g²tañca v±ditañca g²tav±dita½, sammañca t±¼añca sammat±¼a½, samma½ti ka½sat±la½, t±¼a½ti hatthat±¼a½.
Yoggaªg±na½-ph±lo ca p±canañca ph±lap±cana½, yugañca naªgalañca yuganaªgala½.
Senaªg±na½-hatthino ca ass± ca hatthi-assa½, rath± ca pattik± ca rathapattika½, asi ca satti ca tomarañca piº¹añca asisattitomarapiº¹a½, asi ca cammañca asicamma½, cammanti sarav±raºa-phalaka½ Dhanu ca kal±po ca dhanukal±pa½, kal±po=tuº²ra½. Paharaºañca ±varaºañca paharaº±varaºa½.
Niccaver²na½-ahi ca nakulo ca, ah² ca nakul± c±ti v± ahinakula½. Eva½ bi¼±ram³sika½, antassa rassatta½. K±koluka½, sappamaº¹³ka½, garu¼asappa½, n±gasupaººa½.
Saªkhy±parim±ºasaññ±na½-ekakañca dukañca ekakaduka½. Eva½, dukatika½, tikacatukka½, catukkapañcaka½. Dasakañca ek±dasakañca dasek±dasaka½, “tit±l²sa” iti caka-bh±galopaniddesena kak±rassa lopo.
Khuddajantuk±na½-k²µ± ca paµaªg± ca k²µapaµaªga½, k²µ±=kap±lapiµµhikap±º±. Eva½ kunthakipillika½, ¹a½s± ca makas± ca ¹a½samakasa½, makkhik± ca kipillik± ca makkhikakipillika½, k²µ± ca sari½sap± ca k²µasari½sapa½. Tattha kunth±=sukhumakipillik±.
Khuddajantu anaµµh² v±, atha kho khuddakopi v±;
sata½ v± pasato yesa½, keci ±natul± iti.
Pacanacaº¹±l±na½-orabbhik± ca s³karik± ca orabbhikas³karika½, eva½ s±kuntikam±gavika½. Sap±ko ca caº¹±lo ca sap±kacaº¹±la½, pukkusachava¹±haka½, venarathak±ra½, tattha ven±=tacchak±, rathak±r±=cammak±r±.
Caraºas±dh±raº±na½-atiso ca bh±radv±jo ca atisabh±radv±ja½, kaµµho ca kap±lo ca kaµµhakap±la½, s²lañca paññ±ºañca s²lapaññ±ºa½, samatho ca vipassan± ca samathavipassana½, vijj± ca caraºañca vijj±caraºa½, eva½ n±mar³pa½, hirottappa½, satisampa-jañña½ lobhamoha½, dosamoha½, ahirik±nottappa½, thinamiddha½, uddhaccakukkucca+micc±di.
Ekajjh±yanap±vacan±na½-d²gho ca majjhimo ca d²ghamajjhima½, eva½ ekuttara sa½yuttaka½, khandhakavibhaªga½.
Liªgavises±na½-itth² ca pum± ca itthipuma½, d±s² ca d±so ca d±sid±sa½, c²varañca piº¹ap±to ca sen±sanañca gil±napaccayabhesajjaparikkh±ro ca c²varapiº¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±ra½, tiºañca kaµµho ca s±kh± ca pal±sañca tiºakaµµhas±kh±pal±sa½. “L±bh² hoti c²varapiº¹ap±tasen±sanagil±napaccayabhesajjaparikkh±r±na½”tipi dissati.
Vividhaviruddh±na½-kusalañca akusalañca kusal±kusala½, eva½ s±vajj±navajja½, h²napaº²ta½, kaºhasukka½, chekap±paka½, sukhadukkha½, adhamuttama½, paµigh±nunaya½, ch±y±tapa½, ±lokandhak±ra½. Rattiñca div± ca rattindiva½, “rattindivad±ragavacaturass±”ti apaccaye kate numa-±gamo. Aho ca ratti ca ahoratta½, “d²gh±+hovassekadesehi ca raty±”ti apaccaye kate “man±dy±p±d²na+mo maye ce”ti ok±ro.
Dis±na½-pubb± ca apar± ca pubb±para½, eva½ puratthimapacchima½, dakkhiºuttara½, pubbadakkhiºa½, pubbuttara½, aparadakkhiºa½, aparuttara½.
Nad²na½-gaªg± ca yamun± ca gaªg±yamuna½, eva½ mah²sarabh³.
Tiºa+rukkha+pasu+sakuºa+dhana+khañña+byañjana+janapad±na½ v±. Tiºavises±na½-us²r±ni ca b²raº±ni ca us²rab²raºa½ us²rab²raº±ni v±. Eva½ muñjapabbaja½ muñjapabbaj±ni v±, k±sakusa½ k±sakus± v±.
Rukkhavises±na½-assatth± ca kapiµµh± ca assatthakapiµµha½ assatthakapiµµh± v±, eva½ ambapanasa½ ambapanas±, khadirapal±sa½ khadirapal±s±, dhav±ssakaººa½ dhav±ssakaºº±, pilakkhanigrodha½ pilakkhanigrodh±, s±kas±la½ s±kas±l±.
Pasuvises±na½-gaj± ca gavaj± ca gajagavaja½ gajagavaj± v±, aj± ca e¼ak± ca aje¼aka½ aje¼ak±, hatth² ca g±vo ca ass± ca va¼av± ca hatth²gavassava¼ava½ hatth²gavassava¼av±, rassatta½. Eva½ gomahisa½ gomahis±, eºeyyavar±ha½ eºeyyavar±h±, s²habyagghataraccha½ s²habyagghataracch±, kukkuµas³kara½ kukkuµas³kar±, eºeyyagomahisa½ eºeyyagomahis±.
Sakuºavises±na½-ha½s± ca bak± ca ha½sabaka½ ha½sabak±. Eva½ k±raº¹avacakkav±ka½ k±raº¹avacakkav±k±, may³rakoñca½ may³rakoñc±, sukas±lika½ sukas±lik±, bakabal±ka½ bakabal±k±.
Dhan±na½-hiraññañca suvaººañca hiraññasuvaººa½ hiraññasuvaºº±ni. Eva½ j±tar³parajata½ j±tar³parajat±ni, maºisaªkhamuttave¼uriya½ maºisaªkhamuttave¼uriy±.
Dhaññ±na½-s±l² ca yav± ca s±liyava½ s±liyav± v±. Eva½ tilamuggam±sa½ tilamuggam±s±ni, nipp±vakulattha½ nipp±vakulatth±.
Byañjan±na½-s±ko ca suv± ca s±kasuva½ s±kasuv±. Eva½ gabyam±hisa½ gabyam±his±, eºeyyavar±ha½ eºeya, var±h±. Migamay³ra½ migamay³r±.
Janapad±na½-k±si ca kosal± ca k±sikosala½ k±sikosal±, vajj² ca mall± ca vajjimalla½ vajjimall±, aªg± ca magadh± ca aªgamagadha½ aªgamagadh±, eva½ cetiva½sa½ cetiva½s±, macchas³rasena½ macchas³rasen±, kurupañc±la½ kurupañc±l±. N±mañca r³pañca n±mar³pañca n±mar³pan±mar³panti caturekapañcavok±ravasena vattabbe bahul±dhik±r± sar³pekasesa½ katv± n±mar³panti vutta½.
Etasmi½ ekatth²bh±vakaº¹e ya½ vutta½ pubba½, tadeva pubba½ nipatati, kam±tikkame payojanass±+bh±v±. Kvaci vipall±sopi hoti, bahul±dhik±rato, dant±na½ r±j± r±jadanto. Catthe sam±h±re “sabh±paris±y±”ti ñ±pak± kvaci napu½sakaliªga½ na bhavati, ±dhipaccañca pariv±ro ca ±dhipaccapariv±ro. Eva½ chandap±risuddhi, paµisandhipavattiya½.