(7) Sattamo kaº¹o (ºv±di)

1. Cara dara kara raha jana sana tala s±da s±dha kas±sa caµ± ya v±hi ºu.
2. Bhara mara cara tara ara gara hana tana mana bhama kita dhana ba½ha kambamba cakkha bhikkha sa½kindanda yaja paµ±º±sa vasa pasa pa½sa bandh± u.
3. Bandh± ³ vadho ca.
4. Jamb±dayo.
5. Tapusa vidha kura putha mud± ku.
6. Sindh±dayo.
7. I.
8. Dadhy±dayo.
9. Yuvaººupant± ki.
10. Vapa vara vasa rasa nabha hara hana paº± ²ºa.
11. Bh³ gam± ²ºa.
12. Tanda lakkh± ².
13. Gam± ro.

(Iti sarapaccay±)

14. I bh² k± kar±ra vaka saka v±hi ko.
15. Ðk±dako.
16. Bh²tv± nako.
17. Siªgh± ±ºi k±µak±.
18. Kar±ditvako.
19. Bala pate hy±ko.
20. S±m±k±dayo.
21. Vicch± la gama mus± kiko.
22. Ki½ kaºik±dayo.
23. I s± k²ko.
24. Kama pad± ºuko.
25. Maº¹a sal± º³ko.
26. L³k±dayo.
27. Kas± sako.
28. Kar± tiko.
29. Is± µhakana.
30. Sam± kho.
31. Mukh±dayo.
32. Aja vaja muda gada gam± gaka.
33. Siªg±dayo.
34. Ag± gi.
35. Y±val± gu.
36. Phegv±dayo.
37. Jan± gho.
38. Megh±dayo

(Iti kavaggapaccay±)

39. Cusara var± co.
40. Mar± cu-²c²ca.
41. Kusa pas± chika.
42. Kasa-us± chuka.
43. Asa masa vasa kuca kac± cho.
44. Gucch±dayo.
45. Ar± ju uµa ca.
46. Rajj±dayo.
47. Gidh± jhaka.
48. Vañcy±dayo.
49. Kama yaj± ño.
50. Puñña½.
51. Arah±ñño h±ssa hira ca.

(Iti cavaggapaccay±)

52. Kira tar± k²µo.
53. Sak±d²hyaµo.
54. Makuµ±v±µa kav±µa kukkuµ±.
55. Kamusa kusa kas± µho.
56. Kuµµh±dayo.
57. Vara kar± aº¹o.
58. Manant± ¹o.
59. Kuº¹±dayo.
60. Tija kasa tasa dakkh± kiºo jassa kho ca.
61. V²-±dito ºi.
62. Gah±d²hya ºi.
63. R²v²bh±hi ºu.
64. Kh±ºv±dayo.
65. Kv±ditoºo.
66. Suv²hi ºaka.
67. Tiº±dayo.
68. Ravaºa varaºa p³raº±dayo.

(Iti µavaggapaccay±)

69. P±vas± ati.
70. Dh±hisi tana jana jara gama sac± tu.
71. Arissuµa ca.
72. Pitv±dayo.
73. Jana kar± ratu.
74. Sak± unto.
75. Kap± oto.
76. Vas±d²hyanto.
77. His²na½ muka ca.
78. Hara ruha kul± ito.
79. Bhar±d²hyato.
80. Kir±d²hy±-taka.
81. Am±d²hya-tto.
82. V±d²hi to.
83. Ghar±d²hi taka.
84. Nett±dayo.
85. Sam±d²hyatho.
86. Upavas± vassoµa ca.
87. Ram± thaka.
88. Titth±dayo.
89. Vasa masa kus± thu.
90. Saka vas± thi.
91. V²to thika.
92. S±rism± rathi.
93. T± t± ithi.
94. Is± th².
95. Ruda khuda muda mada chida s³da sapa kam± daka.
96. Kund±dayo.
97. Dad± du.
98. Khan±na dama ram± dho.
99. Muddh±dayo.
100. S²to dhuka.
101. Var±ra kara tara dara yama-ajja mithasak± kuno.
102. Aj± ino.
103. Vipin±dayo.
104. Kir± kano.
105. D² ji i m²hi naka.
106. Si dh± v² v±hi no.
107. Ðn±dayo.
108. V²pat± tano.
109. Ram± tanaka.
110. S³ bh±hi nuka.
111. Dh±sse ca.
112. Vatt± µ±va dham±sehyani.
113. Yuto ni.

(Iti tavaggapaccay±)

114. Cam±pa p± vap± po.
115. Yu thu kuna½ d²gho ca.
116. Khipa supa n² s³ p³hi paka.
117. Sipp±dayo.
118. S±s± apo.
119. Viµap±dayo.
120. Gup± pho.
121. Gara sar±d²hi bo.
122. Nimb±dayo.
123. Dar± bi.
124. Kara sara sala kala valla vas± abho.
125. Gad± rabho.
126. Usar± s± kato.
127. Ito bhaka.
128. Gar±v± bho.
129. Sobbh±dayo.
130. Usa kusa pada sukh± kumo.
131. Vaµum±dayo.
132. Gudh± umo.
133. Paµha car± amim±.
134. Hi dh³hi maka.
135. T²to r²sano ca.
136. Kh² su v² y± g± hi s± l³ khu hu mara dhara kara ghara jam± ma s±m± mo.
137. Asm±dayo.
138. N²to mi.
139. Ðmi bh³mi nimi rasmi.

(Iti pavaggapaccay±)

140. M± ch±hi yo.
141. Janissa j± ca.
142. Haday±dayo.
143. Kh² si sin² s² su v² ku s³ hi raka.
144. Hici du mina½ d²gho ca.
145. Dh±t± nam² ca.
146. Bhadr±dayo
147. Mandaªka sas± sa ma dha cat± uro.
148. Vidhur±dayo.
149. Timaruharudhabadhamadamandavaj± jarucakas± kiro.
150. Thir±dayo.
151. Dadagarehi dura bhar±.
152. Cara dara jara gara marehite.
153. P²to kvaro.
154. C²var±dayo.
155. Kuto kraro.
156. Vas±s± charo.
157. Mas± chero ca.
158. Dh³v±to saro.
159. Bham±d²hyaro.
160. Vadissa bada ca.
161. Vadajan±na½ µhaªa ca.
162. Pacissiµhaªa ca.
163. Vak± araºa.
164. Sigyaªg±ga majjakal± l± ±ro.
165. Kamissa ssu ca.
166. Bhiªg± (ªk±) r±dayo.
167. Kar± m±ro.
168. Pusa sarehi kharo.
169. Sara vasa kal± k²ro vassuµa ca.
170. Gabbh²r±dayo.
171. Khajja valla mas± ³ro.
172. Kapp³r±dayo.
173. Kaµha cak± oro.
174. Mor±dayo.
175. Kuto eraka.
176. Bh³s³hi rika.
177. M²kas²n²hi ru.
178. Sin± eru.
179. Bh²ruhi ruka.
180. Tam± b³lo.
181. Sito lakav±l±.
182. Maªga kama samba saba saka vasa visa keva kala palla kaµha paµa kuº¹a maº¹± alo.
183. Mus± kalo.
184. Thal±dayo.
185. Kul± k±lo ca.
186. Mu¼±l±dayo.
187. Caº¹a pat± º±lo.
188. M±dito lo.
189. Ana sana kala kuka saµha mah± ilo.
190. Kuµ± kilo.
191. Sithil±dayo.
192. Caµa kaº¹a vaµµa puth± kulo.
193. Tumul±dayo.
194. Kalla kapa takka paµ± olo.
195. Aªg± ulo li.
196. Añj± li.
197. Chad± li.
198. Aly±dayo.
199. Pil±d² hya vo.
200. S±¼av±dayo.
201. Sar± ±vo.
202. Ala mala bil± ºuvo.
203. G±tv²vo.
204. Suto kva kv±.
205. Vidv±.
206. Thuto re vo.
207. Sam± rivo.
208. Chad± ravi.
209. P³ra tim± kiso rasso ca.
210. Kar± ²so.
211. Sir²s±dayo.
212. Kar± ribbi so.
213. Sas±sa vasa visa hana vana man±na kam± so.
214. ¾mi thu kus²to saka.
215. Phass±dayo.
216. Suto ºisaka.
217. Ve t± ta yu pan± la kala cam± aso.
218. Vaya diva kara kare hya saºasakap±sa kas±.
219. Sasa masa da½s± s± su.
220. Vid± dasuka.
221. Sas± r²ho.
222. J²v±m± ho vam± ca.
223. Taºh±dayo.
224. Paºussah± h²h² ºolaªa ca.
225. Kh² mi p² cu m± v± k±hi ¼o ussa v± d²gho ca.
226. Guto ¼aka ca.
227. Paªgu¼±dayo.
228. P±to ¼i.
229. V²to ¼u.

Iti moggall±ne by±karaºe ºv±dikaº¹o sattamo.

Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Moggall±naby±karaºa½