Atthi-adhipati-avigatanti nahetuy± aµµha, na-±rammaºe satta, na-anantare aµµha, nasamanantare aµµha, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, nanissaye eka½, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te aµµha, na-±sevane aµµha, nakamme aµµha, navip±ke aµµha, na-±h±re aµµha, na-indriye aµµha, najh±ne aµµha, namagge aµµha, nasampayutte catt±ri, navippayutte catt±ri, nonatthiy± aµµha novigate aµµha.
Atthi-adhipati-nissaya-avigatanti nahetuy± aµµha, na-±rammaºe satta, na-anantare aµµha, nasamanantare aµµha, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te aµµha, na-±sevane aµµha, nakamme aµµha, navip±ke aµµha, na-±h±re aµµha, na-indriye aµµha, najh±ne aµµha, namagge aµµha, nasampayutte catt±ri, navippayutte t²ºi, nonatthiy± aµµha, novigate aµµha.
Atthi-±h±ra-avigatanti nahetuy± satta, na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye eka½, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-indriye satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± satta, novigate satta.
Atthi-indriya-avigatanti nahetuy± satta, na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye eka½, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± satta, novigate satta.
Atthi-nissaya-indriya-avigatanti nahetuy± satta, na-±rammaºe satta, na-adhipatiy± satta, na-anantare satta, nasamanantare satta, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye satta, napurej±te satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re satta, najh±ne satta, namagge satta, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± satta, novigate satta.
Atthi-vippayutta-avigatanti nahetuy± pañca, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, nasahaj±te pañca, na-aññamaññe pañca, nanissaye t²ºi, na-upanissaye pañca, napurej±te t²ºi, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca.
Atthi-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuy± pañca, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te t²ºi, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca.
Atthi-adhipati-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe t²ºi, na-anantare catt±ri, nasamanantare catt±ri, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te catt±ri, na-±sevane catt±ri, nakamme catt±ri, navip±ke catt±ri, na-±h±re catt±ri, na-indriye catt±ri, najh±ne catt±ri, namagge catt±ri, nasampayutte catt±ri, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri.
Atthi-nissaya-indriya-vippayutta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.

Pakiººakaghaµan± (8)

627. Atthi-pacch±j±ta-vippayutta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi-purej±ta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye t²ºi na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi-nissaya-purej±ta-vippayutta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi-±rammaºa-purej±ta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi -±rammaºa-nissaya-purej±ta-vippayutta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi-±rammaºa-adhipati-upanissaya-purej±ta-avigatanti nahetuy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½ nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, nanissaye eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½ navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Atthi-±rammaºa-adhipati-nissaya-upanissaya-purej±ta-vippayutta-avigatanti nahetuy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Atthi-nissaya-purej±ta-indriya-vippayutta-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Sahaj±taghaµan± (10)

628. Atthi-sahaj±ta-nissaya-avigatanti nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava, na-anantare nava, nasamanantare nava, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme nava, navip±ke nava, na-±h±re nava, na-indriye nava, najh±ne nava, namagge nava, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± nava, novigate nava.
Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-sampayutta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi-sahaj±ta-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vippayutta-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Avip±ka½– 5)
Atthi-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Atthi -sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Atthi-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-sampayutta-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Atthi-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-vippayutta-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.