Magga-adhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½…pe… novigate eka½. (Savip±ka½– 3)

Sahetu-indriyaghaµan± (9)

617. Magga-hetu-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti na-±rammaºe catt±ri…pe… na-aññamaññe dve, na-upanissaye catt±ri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri.
Magga-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve…pe… nasampayutte eka½, navippayutte dve, nonatthiy± dve, novigate dve.
Magga-hetu-sahaj±ta-aññamaññanissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve…pe… novigate dve.
Magga-hetu-sahaj±ta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve…pe… novigate dve. (Avip±ka½– 4)
Magga-hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½…pe… novigate eka½.
Magga-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka½-indriya-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½…pe… novigate eka½.
Magga-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½…pe… novigate eka½.
Magga-hetu-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½…pe… novigate eka½.
Magga-hetu-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½…pe… novigate eka½. (Savip±ka½– 5)

Sahet±dhipati-indriyaghaµan± (6)

618. Magga-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti na-±rammaºe catt±ri…pe… na-aññamaññe dve, na-upanissaye catt±ri…pe… nasampayutte dve, navippayutte dve, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri.
Magga-het±dhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve …pe… novigate dve.
Magga-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe dve…pe… novigate dve. (Avip±ka½– 3)
Magga-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-atthi-avigatanti na ±rammaºe eka½…pe… novigate eka½.
Magga-het±dhipati-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-indriya-sampayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½…pe… novigate eka½.
Magga-het±dhipati-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-indriya-vippayutta-atthi-avigatanti na-±rammaºe eka½…pe… novigate eka½. (Savip±ka½– 3)

Maggam³laka½.

Sampayuttaduka½

619. Sampayuttapaccay± nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, navippayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi. (18) Sampayuttaghaµan± (2)
620. Sampayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi…pe… novigate t²ºi. (Avip±ka½– 1)
Sampayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti nahetuy± eka½…pe… novigate eka½. (Savip±ka½– 1)

Sampayuttam³laka½.

Vippayuttaduka½

621. Vippayuttapaccay± nahetuy± pañca, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, nasahaj±te pañca, na-aññamaññe pañca, nanissaye t²ºi, na-upanissaye pañca, napurej±te t²ºi, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca. (21)

Vippayuttamissakaghaµan± (4)

622. Vippayutta-atthi-avigatanti nahetuy± pañca, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, nasahaj±te pañca, na-aññamaññe pañca, nanissaye t²ºi, na-upanissaye pañca, napurej±te t²ºi, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca, najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca.
Vippayutta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± pañca, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te t²ºi, napacch±j±te pañca, na-±sevane pañca, nakamme pañca, navip±ke pañca, na-±h±re pañca, na-indriye pañca najh±ne pañca, namagge pañca, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca.
Vippayutta-adhipati-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe t²ºi, na-anantare catt±ri, nasamanantare catt±ri, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe catt±ri, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te catt±ri, na-±sevane catt±ri, nakamme catt±ri, navip±ke catt±ri, na-±h±re catt±ri, na-indriye catt±ri, najh±ne catt±ri, namagge catt±ri, nasampayutte catt±ri, nonatthiy± catt±ri, novigate catt±ri.
Vippayutta-nissaya-indriya-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi nasahaj±te eka½, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.

Pakiººakaghaµan± (5)

623. Vippayutta-pacch±j±ta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, nanissaye t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Vippayutta-nissaya-purej±ta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Vippayutta-±rammaºa-nissaya-purej±ta-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Vippayutta-±rammaºa-adhipati-nissaya-upanissaya-purej±ta-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Vippayutta-nissaya-purej±ta-indriya-atthi-avigatanti nahetuy± eka½ na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, nasahaj±te eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Sahaj±taghaµan± (4)

624. Vippayutta-sahaj±ta-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re t²ºi, na-indriye t²ºi, najh±ne t²ºi, namagge t²ºi, nasampayutte t²ºi, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi.
Vippayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, navip±ke eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Avip±ka½– 2)
Vippayutta-sahaj±ta-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.
Vippayutta-sahaj±ta-aññamañña-nissaya-vip±ka-atthi-avigatanti nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½. (Savip±ka½– 2)

Vippayuttam³laka½.

Atthiduka½

625. Atthipaccay± nahetuy± terasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± terasa, na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te satta, na-aññamaññe satta, nanissaye satta, na-upanissaye terasa, napurej±te nava, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa, najh±ne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte pañca, nonatthiy± terasa, novigate terasa. (22)

Atthimissakaghaµan± (11)

626. Atthi -avigatanti nahetuy± terasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± terasa, na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te satta, na-aññamaññe satta, nanissaye satta, na-upanissaye terasa, napurej±te nava, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa, najh±ne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte pañca, nonatthiy± terasa, novigate terasa.
Atthi-nissaya-avigatanti nahetuy± terasa, na-±rammaºe terasa, na-adhipatiy± terasa, na-anantare terasa, nasamanantare terasa, nasahaj±te t²ºi, na-aññamaññe satta, na-upanissaye terasa, napurej±te nava, napacch±j±te terasa, na-±sevane terasa, nakamme terasa, navip±ke terasa, na-±h±re terasa, na-indriye terasa, najh±ne terasa, namagge terasa, nasampayutte satta, navippayutte t²ºi, nonatthiy± terasa, novigate terasa.