Maggaduka½

312. Maggapaccay± nahetuy± t²ºi, na-±rammaºe pañca…pe… navip±ke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.
Maggapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe pañca. (Sa½khitta½.)

Sampayuttapaccay± (±rammaºapaccayasadisa½).

Vippayuttaduka½

313. Vippayuttapaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± sattarasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te pañca, napacch±j±te sattarasa, na-±sevane sattarasa, nakamme satta, navip±ke sattarasa, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

Vippayuttapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± sattarasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te pañca, napacch±j±te sattarasa, na-±sevane sattarasa, nakamme satta, navip±ke sattarasa, nasampayutte pañca, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Catukka½

Vippayuttapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± na-adhipatiy± satta, napurej±te eka½, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta.

Pañcaka½

Vippayuttapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± adhipatipaccay± napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta…pe….

Terasaka½ (s±sevana½)

Vippayuttapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± adhipatipaccay±…pe… purej±tapaccay± ±sevanapaccay± napacch±j±te satta, nakamme satta, navip±ke satta.

Tev²saka½ (s±sevana½)

Vippayuttapaccay± hetupaccay±…pe… ±sevanapaccay± kammapaccay± ±h±rapaccay±…pe… avigatapaccay± napacch±j±te satta, navip±ke satta.

Cuddasaka½ (savip±ka½)

Vippayuttapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay±. (Sa½khitta½.) Purej±tapaccay± kammapaccay± vip±kapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½.

Tev²saka½ (savip±ka½)

Vippayuttapaccay± hetupaccay±…pe… purej±tapaccay± kammapaccay± vip±kapaccay± ±h±rapaccay±. (Sa½khitta½) avigatapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½.
Atthipaccay±… (sahaj±tapaccayasadisa½).
Natthipaccay± vigatapaccay±… (±rammaºapaccayasadisa½).
Avigatapaccay±… (sahaj±tapaccayasadisa½).

Paccayav±re anulomapaccan²ya½.

4. Paccayapaccan²y±nuloma½

Nahetuduka½

314. Nahetupaccay± ±rammaºe catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te catt±ri, aññamaññe catt±ri, nissaye catt±ri, upanissaye catt±ri, purej±te catt±ri, ±sevane catt±ri, kamme catt±ri, vip±ke eka½, ±h±re catt±ri, indriye catt±ri, jh±ne catt±ri, magge t²ºi, sampayutte catt±ri, vippayutte catt±ri, atthiy± catt±ri, natthiy± catt±ri, vigate catt±ri, avigate catt±ri.

Tika½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

Sattaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± na-aññamaññapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.

Dv±dasaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatipaccay± na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± na-aññamaññapaccay± na-upanissayapaccay± napurej±tapaccay± napacch±j±tapaccay± na-±sevanapaccay± nakammapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, ±h±re eka½, avigate eka½…pe….

Cuddasaka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½…pe….

Ekav²saka½

Nahetupaccay± na-±rammaºapaccay±…pe… nakammapaccay± navip±kapaccay± na-±h±rapaccay± na-indriyapaccay±…pe… novigatapaccay± sahaj±te eka½, nissaye eka½, atthiy± eka½, avigate eka½.

Na-±rammaºaduka½

315. Na-±rammaºapaccay± hetuy± pañca, adhipatiy± pañca, sahaj±te pañca, aññamaññe eka½, nissaye pañca, kamme pañca, vip±ke eka½, ±h±re pañca, indriye pañca, jh±ne pañca, magge pañca, vippayutte pañca, atthiy± pañca, avigate pañca.

Tika½

Na-±rammaºapaccay± nahetupaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Na-adhipatiduka½

316. Na-adhipatipaccay± hetuy± sattarasa, ±rammaºe satta, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purej±te satta, ±sevane satta, kamme sattarasa, vip±ke eka½, ±h±re sattarasa, indriye sattarasa, jh±ne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiy± sattarasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tika½

Na-adhipatipaccay± nahetupaccay± ±rammaºe catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te catt±ri, aññamaññe catt±ri, nissaye catt±ri, upanissaye catt±ri, purej±te catt±ri, ±sevane catt±ri, kamme catt±ri, vip±ke eka½, ±h±re catt±ri, indriye catt±ri, jh±ne catt±ri, magge t²ºi, sampayutte catt±ri, vippayutte catt±ri, atthiy± catt±ri, natthiy± catt±ri, vigate catt±ri, avigate catt±ri.

Catukka½

Na-adhipatipaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Na-anantar±diduk±ni

317. Na-anantarapaccay± nasamanantarapaccay± na-aññamaññapaccay± na-upanissayapaccay±. (Na-±rammaºapaccayasadisa½.)

Napurej±taduka½

318. Napurej±tapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± satta, anantare t²ºi, samanantare t²ºi, sahaj±te satta, aññamaññe t²ºi, nissaye satta, upanissaye t²ºi, ±sevane t²ºi, kamme satta, vip±ke eka½, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte t²ºi, vippayutte pañca, atthiy± satta, natthiy± t²ºi, vigate t²ºi, avigate satta.

Tika½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe dve, anantare dve, samanantare dve, sahaj±te dve, aññamaññe dve, nissaye dve, upanissaye dve, ±sevane eka½, kamme dve, vip±ke eka½, ±h±re dve, indriye dve, jh±ne dve, magge eka½, sampayutte dve, vippayutte eka½, atthiy± dve, natthiy± dve, vigate dve, avigate dve.

Catukka½

Napurej±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Napacch±j±taduka½

319. Napacch±j±tapaccay± hetuy± sattarasa, ±rammaºe satta, adhipatiy± sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purej±te satta, ±sevane satta, kamme sattarasa, vip±ke eka½, ±h±re sattarasa, indriye sattarasa, jh±ne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiy± sattarasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tika½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te catt±ri, aññamaññe catt±ri, nissaye catt±ri, upanissaye catt±ri, purej±te catt±ri, ±sevane catt±ri, kamme catt±ri, vip±ke eka½, ±h±re catt±ri, indriye catt±ri, jh±ne catt±ri, magge t²ºi, sampayutte catt±ri, vippayutte catt±ri, atthiy± catt±ri, natthiy± catt±ri, vigate catt±ri, avigate catt±ri.

Catukka½

Napacch±j±tapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Na-±sevanaduka½

320. Na-±sevanapaccay± hetuy± sattarasa, ±rammaºe satta, adhipatiy± sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purej±te satta, kamme sattarasa, vip±ke eka½, ±h±re sattarasa, indriye sattarasa, jh±ne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiy± sattarasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tika½

Na-±sevanapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te catt±ri, aññamaññe catt±ri, nissaye catt±ri, upanissaye catt±ri, purej±te catt±ri, kamme catt±ri, vip±ke eka½, ±h±re catt±ri, indriye catt±ri, jh±ne catt±ri, magge t²ºi, sampayutte catt±ri, vippayutte catt±ri, atthiy± catt±ri, natthiy± catt±ri, vigate catt±ri, avigate catt±ri.

Catukka½

Na-±sevanapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Nakammaduka½

321. Nakammapaccay± hetuy± satta, ±rammaºe satta, adhipatiy± satta, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te satta, aññamaññe satta, nissaye satta, upanissaye satta, purej±te satta, ±sevane satta, ±h±re satta, indriye satta, jh±ne satta, magge satta, sampayutte satta, vippayutte satta, atthiy± satta, natthiy± satta, vigate satta, avigate satta.

Tika½

Nakammapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe eka½, anantare eka½, samanantare eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, upanissaye eka½, purej±te eka½, ±sevane eka½, ±h±re eka½, indriye eka½, jh±ne eka½, sampayutte eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, natthiy± eka½, vigate eka½, avigate eka½.

Catukka½

Nakammapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, ±h±re eka½, atthiy± eka½, avigate eka½. (Sa½khitta½.)

Navip±kaduka½

322. Navip±kapaccay± hetuy± sattarasa, ±rammaºe satta, adhipatiy± sattarasa, anantare satta, samanantare satta, sahaj±te sattarasa, aññamaññe satta, nissaye sattarasa, upanissaye satta, purej±te satta, ±sevane satta, kamme sattarasa, ±h±re sattarasa, indriye sattarasa, jh±ne sattarasa, magge sattarasa, sampayutte satta, vippayutte sattarasa, atthiy± sattarasa, natthiy± satta, vigate satta, avigate sattarasa.

Tika½

Navip±kapaccay± nahetupaccay± ±rammaºe catt±ri, anantare catt±ri, samanantare catt±ri, sahaj±te catt±ri, aññamaññe catt±ri, nissaye catt±ri upanissaye catt±ri, purej±te catt±ri, ±sevane catt±ri, kamme catt±ri, ±h±re catt±ri, indriye catt±ri, jh±ne catt±ri, magge t²ºi, sampayutte catt±ri, vippayutte catt±ri, atthiy± catt±ri, natthiy± catt±ri, vigate catt±ri, avigate catt±ri.