Tika½

Nakammapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºe eka½, (sabbattha eka½) novigate eka½…pe….

Navip±kaduka½

294. Navip±kapaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± sattarasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te sattarasa, na-±sevane sattarasa, nakamme satta, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

Navip±kapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± catt±ri, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te dve, napacch±j±te catt±ri, na-±sevane catt±ri, nakamme eka½, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte dve, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Catukka½

Navip±kapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± eka½, (sabbattha eka½) novigate eka½…pe….

Na-±h±r±diduk±ni

295. Na-±h±rapaccay± nahetuy± eka½, (sabbattha eka½) novigate eka½.
Na-indriyapaccay± nahetuy± eka½, (sabbattha eka½).
Najh±napaccay± nahetuy± eka½, (sabbattha eka½).
Namaggapaccay± nahetuy± eka½, (sabbattha eka½).
Nasampayuttapaccay± (na-±rammaºapaccayasadisa½).

Navippayuttaduka½

296. Navippayuttapaccay± nahetuy± dve, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± t²ºi, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te t²ºi, napacch±j±te t²ºi, na-±sevane t²ºi, nakamme t²ºi, navip±ke t²ºi, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Tika½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± dve, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te dve, napacch±j±te dve, na-±sevane dve, nakamme eka½, navip±ke dve, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Catukka½

Navippayuttapaccay± nahetupaccay± na-±rammaºapaccay± na-adhipatiy± eka½, (sabbattha eka½).
Nonatthipaccay±… novigatapaccay±. (Na-±rammaºapaccayasadisa½.)

Paccayav±re paccan²ya½.

3. Paccay±nulomapaccan²ya½

Hetuduka½

297. Hetupaccay± na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± sattarasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te sattarasa na-±sevane sattarasa, nakamme satta, navip±ke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

Hetupaccay± ±rammaºapaccay± na-adhipatiy± satta, napurej±te t²ºi, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, navippayutte t²ºi…pe….

Ek±dasaka½

Hetupaccay± ±rammaºapaccay± adhipatipaccay± anantarapaccay± samanantarapaccay± sahaj±tapaccay± aññamaññapaccay± nissayapaccay± upanissayapaccay± purej±tapaccay± napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta.

Dv±dasaka½ (s±sevana½)

Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± ±sevanapaccay± napacch±j±te satta, nakamme satta, navip±ke satta…pe….

Tev²saka½ (s±sevana½)

Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± ±sevanapaccay± kammapaccay± ±h±rapaccay± indriyapaccay± jh±napaccay± maggapaccay± sampayuttapaccay± vippayuttapaccay± atthipaccay± natthipaccay± vigatapaccay± avigatapaccay± napacch±j±te satta, navip±ke satta.

Terasaka½ (savip±ka½)

Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± kammapaccay± vip±kapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½.

Tev²saka½ (savip±ka½)

Hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± kammapaccay± vip±kapaccay± ±h±rapaccay±…pe… avigatapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½.

¾rammaºaduka½

298. ¾rammaºapaccay± nahetuy± catt±ri, na-adhipatiy± satta, napurej±te t²ºi, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte t²ºi.

Tika½

¾rammaºapaccay± hetupaccay± na-adhipatiy± satta, napurej±te t²ºi, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, navippayutte t²ºi.
(Yath± hetum³laka½, eva½ gaºetabba½.)

Adhipatiduka½

299. Adhipatipaccay± na-±rammaºe pañca, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te sattarasa na-±sevane sattarasa, nakamme satta, navip±ke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.
Adhipatipaccay± hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Anantarapaccay±… samanantarapaccay±.
(Yath± ±rammaºam³laka½, eva½ vitth±retabba½.)

Sahaj±taduka½

300. Sahaj±tapaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± sattarasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te sattarasa, na-±sevane sattarasa, nakamme satta, navip±ke sattarasa, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

Sahaj±tapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe pañca, (sa½khitta½) navip±ke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.
Sahaj±tapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay±. (Sa½khitta½.)

Aññamaññaduka½

301. Aññamaññapaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± satta, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te t²ºi, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Tika½

Aññamaññapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± satta, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te t²ºi napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta, nasampayutte eka½, navippayutte t²ºi, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Catukka½

Aññamaññapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± na-adhipatiy± satta. (Sa½khitta½.)

Nissayaduka½

302. Nissayapaccay± nahetuy± catt±ri. (Nissayapaccay± yath± sahaj±tapaccay±.)

Upanissayaduka½

303. Upanissayapaccay± nahetuy± catt±ri. (Upanissayapaccay± ±rammaºapaccayasadisa½.)

Purej±taduka½

304. Purej±tapaccay± nahetuy± catt±ri, na-adhipatiy± satta, napacch±j±te satta, na-±sevane satta, nakamme satta, navip±ke satta najh±ne eka½, namagge eka½.
Purej±tapaccay± hetupaccay±…pe….

¾sevanaduka½

305. ¾sevanapaccay± nahetuy± catt±ri, na-adhipatiy± satta, napurej±te t²ºi, napacch±j±te satta, nakamme satta, navip±ke satta, namagge eka½, navippayutte t²ºi.

Tika½

¾sevanapaccay± hetupaccay± na-adhipatiy± satta, napurej±te t²ºi, napacch±j±te satta, nakamme satta, navip±ke satta, navippayutte t²ºi.

Catukka½

306. ¾sevanapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay± na-adhipatiy± satta. (Sa½khitta½.)

Tev²saka½

¾sevanapaccay± hetupaccay±…pe… purej±tapaccay± kammapaccay± ±h±rapaccay±…pe… avigatapaccay± napacch±j±te satta, navip±ke satta.

Kammaduka½

307. Kammapaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± sattarasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te sattarasa, na-±sevane sattarasa, navip±ke sattarasa, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

Kammapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe pañca…pe… navip±ke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca. (Sa½khitta½.)

Vip±kaduka½

308. Vip±kapaccay± nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½.

Tika½

Vip±kapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½, na-anantare eka½, nasamanantare eka½, na-aññamaññe eka½, na-upanissaye eka½, napurej±te eka½, napacch±j±te eka½ na-±sevane eka½, nasampayutte eka½, navippayutte eka½, nonatthiy± eka½, novigate eka½…pe….

Dv±dasaka½

Vip±kapaccay± hetupaccay± ±rammaºapaccay±…pe… purej±tapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½…pe….

Tev²saka½

Vip±kapaccay± hetupaccay±…pe… purej±tapaccay± kammapaccay± ±h±rapaccay±…pe… avigatapaccay± napacch±j±te eka½, na-±sevane eka½.

¾h±raduka½

309. ¾h±rapaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± sattarasa, na-anantare pañca, nasamanantare pañca, na-aññamaññe pañca, na-upanissaye pañca, napurej±te satta, napacch±j±te sattarasa, na-±sevane sattarasa, nakamme satta, navip±ke sattarasa, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca.

Tika½

¾h±rapaccay± hetupaccay± na-±rammaºe pañca…pe… navip±ke sattarasa, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca. (Sa½khitta½.)

Indriyaduka½

310. Indriyapaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe pañca…pe… navip±ke sattarasa, na-±h±re eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca, indriyapaccay± hetupaccay±. (Sa½khitta½.)

Jh±naduka½

311. Jh±napaccay± nahetuy± catt±ri, na-±rammaºe pañca…pe… navip±ke sattarasa, namagge eka½, nasampayutte pañca, navippayutte t²ºi, nonatthiy± pañca, novigate pañca, jh±napaccay± hetupaccay±. (Sa½khitta½.)